Møde i Aalborg byråd

Nummer F2481
Type Film og lyd
Bemærkning Videoen starter sidst i punkt 1
Årstal 2014
Dateringsnote 10-02-2014
Arkiv Aalborg Stadsarkiv

Yderligere indhold

#3 Velkomst: Mødet den 10.02.2014, kl. 16:00
Sted Medborgerhuset
00:00:00 #3 Punkt 1: Affaldsplanlægning - Opløsning af Renovest I/S.
2013-43159.
Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der via Aalborg Kommunes medlemmer af bestyrelsen i Renovest I/S foranlediges igangsat en proces for interessentskabets opløsning,
at Aalborg Kommunes medlemmer af bestyrelsen i Renovest I/S indskærper Renovest I/S, at der ikke træffes dispositioner, der rækker udover interessentskabets opløsningsdato, og
at Aalborg Kommunes medlemmer af bestyrelsen i Renovest I/S anmoder Renovest I/S om at fremsende de to seneste af interessenterne godkendte vedtægtsændringer til godkendelse ved det kommunale tilsyn – Statsforvaltningen.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har den 2. oktober 2013 modtaget anmodning fra Renovest I/S om kommunens behandling af vedlagte notat af 1. oktober 2013 fra interessentskabets revisor.
Aalborg Byråd
Byrådet
Møde den 10.02.2014 Side 2
kl. 16:00 Autorisation
Aalborg Kommune er i dag interessent i Renovest I/S. Renovest I/S løser enkelte opgaver for Aal-borg Forsyning, Renovation i den tidligere Nibe Kommune. Disse opgaver kan umiddelbart løses af Aalborg Forsyning, Renovation i lighed med den øvrige del af kommunen.
Som følge heraf har Aalborg Kommune ved brev af 18. januar 2013 meddelt, at kommunen udtræ-der af interessentskabet pr. 31. december 2015. Meddelelsen er sket i henhold til vedtægternes be-stemmelser herom.
Opløsning af interessentskabet
Da Rebild og Jammerbugt Kommuner – Aalborg Kommune bekendt – ligeledes har meddelt, at disse kommuner udtræder af interessentskabet pr. 31. december 2015, vil eneste tilbageværende interessent herefter være Vesthimmerlands Kommune. Dette betyder, at uanset den tilbageværende interessents ønsker, skal Renovest I/S opløses som fælleskommunal interessentskab pr. 31. decem-ber 2015.
I henhold til vedtægternes § 16 opgøres nettoformuen med udgangspunkt i de realiserede værdier og fordeles mellem interessenterne på baggrund af de i henhold til vedtægterne opgjorte ejerandele, der opgøres på baggrund af de respektive kommuners indbyggertal.
Økonomiske dispositioner
Interessentskabets nettoformue vil blive påvirket af driften og eventuelle investeringer frem til op-løsningsdatoen. Dette betyder også, at opmærksomheden bør rettes på økonomiske dispositioner, der rækker længere end den tilbageværende periode, hvori Aalborg Kommune er interessent i sel-skabet.
Ved opstart af nye projekter bør der således udarbejdes dokumenter, der redegør for aftalegrundla-get, nødvendigheden af investeringen og hvilke interessenter, der skal bære omkostningerne hertil, herunder også de omkostninger, der afholdes i en eventuel planlægnings- og undersøgelsesfase.
Til orientering kan oplyses, at der på interessentskabets bestyrelsesmøde den 22. oktober 2013 blev truffet beslutning om igangsætning af arbejdet med at få udarbejdet en risikovurdering af nyt depo-ni. Da denne disposition rækker ud over Aalborg Kommunes interesse bør det, interessenterne imel-lem, aftales, hvorledes denne disposition finansieres.
Statsforvaltningens godkendelse af foretagne vedtægtsændringer
Sammenlægningsudvalget for Aalborg Kommune og Aalborg Byråd godkendte henholdsvis i de-cember 2006 og februar 2008 ændring af vedtægterne for Renovest I/S. Der er efterfølgende flere gange rykket for at modtage kopi af de ændrede vedtægter godkendt af det kommunale tilsyn – Statsforvaltningen.
I anden forbindelse er det erfaret, at Renovest I/S ikke har fremsendt de to hold ændringer til god-kendelse ved det kommunale tilsyn. Dette betyder, at det er vedtægterne, godkendt af Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt den 20. juni 1994, der er gældende.
Aalborg Byråd
Byrådet
Møde den 10.02.2014 Side 3
kl. 16:00 Autorisation
Da de i 2006 og 2008 foretagne ændringer, udover fastsættelse af vederlag til bestyrelse, bl.a. om-fatter ændrede regler for opgørelse af den enkelte interessents ejerandel, skal der ske en godkendel-se heraf forinden, der kan ske en fordeling af interessentskabets nettoformue på opløsningstidspunk-tet.
Følgende bilag er vedhæftet:
Renovest - revisionsnotat af 1.oktober 2013
Beslutning:
Godkendt.
00:00:18 #6 Punkt 2: Kommunale dokumenter - Underskrift (tegningsbemyndigelse).
2014-3850.
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der til dokumenter vedrørende køb og salg og andre dispositioner over kommunens faste ejen-domme, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser gives tegningsbemyndigelse - med virkning fra 1. januar 2014 - som anført i sagsbeskrivelsen, og
at hidtil gældende tegningsbemyndigelser på området samtidigt ophæves.
Sagsbeskrivelse
Ved ikrafttræden den 1. januar 2014 af det nyvalgte byråds funktionsperiode i Aalborg Kommune skal de anførte kommunale tegningsbemyndigelser være på plads.
Derfor bemyndiges
 Borgmester Thomas Kastrup-Larsen
 1. viceborgmester Daniel Nyboe Andersen
 2. viceborgmester Mads Sølver Pedersen
 Rådmand Hans Henrik Henriksen
 Rådmand Mai-Britt Iversen
 Rådmand Thomas Krarup
 Rådmand Tina French Nielsen
 Rådmand Lasse P. N. Olsen
 Rådmand Mads Duedahl
hver for sig ved deres underskrift i forening med én af følgende personer, til at forpligte Aalborg Kommune ved ovennævnte dokumenter.
Alle forvaltningsområder
 Kommunaldirektør Jens Kristian Munk
 Vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen
Borgmesterens Forvaltning
 Kommunaldirektør Jens Kristian Munk
 Vicekommunaldirektør Jørgen Litske Petersen
By- og Landskabsforvaltningen
 Direktør Christian Bjerg
 Afdelingsleder Bettina Vitnes Thomsen
Aalborg Byråd
Byrådet
Møde den 10.02.2014 Side 5
kl. 16:00 Autorisation
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
 Direktør Preben Buchholt
 Afdelingsleder Hanne Husted Manata
Ældre- og Handicapforvaltningen
 Direktør Jan Nielsen
 Vicedirektør Bo Blicher Pedersen
Skoleforvaltningen
 Konstitueret direktør Vibeke Lei Stoustrup
 Afdelingschef Hardy Pedersen
Miljø- og Energiforvaltningen
 Konstitueret direktør Nils Ove
 Konstitueret administrationschef Jan Brandsen
Sundheds- og Kulturforvaltningen
 Direktør Bente Graversen
 Leder administrationsafdeling Ole Jensen
Garantiforpligtelser vedr. kautionslån til boligindskud i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen kan derudover påtegnes af
 Centerleder Michael Toftegaard Larsen
 Teamleder Connie Lund Hansen
enten 2 sammen eller hver for sig sammen med én af nedenstående
 Overassistent Gitte Lyksholm Mikkelsen
 Socialformidler Ulla Vibeke Schacht
 Assistent Alisa Fific
 Assistent Susanne Vinther Kristensen.
Beslutning:
Godkendt.
00:00:57 #8 Punkt 3: Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lo-kalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (1. forelæggelse).
2013-20369.
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Rose Marie Sloth Hansen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
Teknik- og Miljøudvalgets møde 7. november 2013 (punkt 14).
Formål
Lokalplanforslaget er udarbejdet på grundlag af et ønske fra Himmerland Boligforening om at for-tætte og renovere dele af den eksisterende bebyggelse i boligområdet ved Blåkildevej i Aalborg Øst.
Projektet er anden etape af en samlet fornyelsesindsats beskrevet i helhedsplanen "Kildeparken 2020", der omfatter de tre boligafdelinger; Blåkildevej, Ravnkildevej og Fyrkildevej. Den overord-nede vision for indsatsen er at ændre områderne fra at være ensartede og aktuelt nedslidte boligom-råder til mangfoldige og nutidige byområder med et mere levende byliv og en større sammenhængs-kraft. Første etape af helhedsplanen var realiseringen af Sundheds- og Kvarterhuset på Fyrkildevej i 2012. Helhedsplanen ”Kildeparken 2020” er godkendt i byrådet i 2012 som ramme for de renove-ringsarbejder, der vil strække sig over en 10-årig periode.
I relation til den fremtidige byudvikling blev der i 2012 afholdt en arkitektkonkurrence - 'City in between' (CIB) - med henblik på at fastlægge en strategi for en mere bæredygtig udvikling af den østlige forstad til Aalborg. Fokus var rettet mod temaerne: Boformer, mobilitet, mødesteder og lo-kale ressourcer, som tydeligt afspejles i vinderforslaget i form af bl.a. fortætning, integration af nye boligformer og landskabet som gennemgående kvalitetsbærer for udviklingen. Idéerne fra CIB ind-går som vigtig inspiration til den konkrete planløsning for Blåkildevej.
Der har været afholdt arkitetktkonkurrence for omdannelse af området ved Blåkildevej og i efteråret 2013 blev vinderen af konkurrencen fundet. Lokalplanen baserer sig på de principper, som vinder-forslaget bygger på.
Aalborg Byråd
Byrådet
Møde den 10.02.2014 Side 7
kl. 16:00 Autorisation
Der er følgende principper i lokalplanforslaget:
 Omfanget af bebyggelsen øges fra 35.000 m2 til ca. 55.000 m2. Der forventes etableret ca. 200 nye boliger i området.
 Fortætning med op til 6 nye punkthuse i op til 8 etager (maks. højde på 27 m).
 Fortætning, omdannelse og energioptimering af eksisterende blokbebyggelse i 2 etager til for-skellige bebyggelser i varierende højde og antal etager.
 Renovering og energioptimering af eksisterende gårdhavebebyggelse med mulighed for at byg-ge ny rækkehusbebyggelse i udpegede byggefelter.
 Mulighed for udstykning af sokkelgrunde til punkthuse og udstykning af klynger med gårdha-vebebyggelse giver mulighed for en større variation i ejerformer.
 Bredere anvendelsesmuligheder så også forskellige andre anvendelser end boliger kan etableres i området under hensyntagen til miljøgener for omgivelserne.
 Færre passager mellem gårdhavehuse skal medvirke til en højere grad af tryghed ved færdsel i området.
 Shared space-løsninger ved de interne veje og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Blåkil-devej. Længdeparkering langs veje.
 Sammenhængende stinet (som også baseres på ”shared space-vejene”). Stiforbindelser skal tilkobles det overordnede omkringliggende stinet.
 Udpegning af P-zoner hvor der kan etableres samlede garageanlæg (P-norm på 1 p-plads pr. bolig).
 Arealreservation til forlængelse af Blåkildevej. En sammenhængende struktur for infrastruktur i Kildeparken er ikke fuldt afklaret på nuværende tidspunkt og eventuel anlæg af vej vil skulle afvente denne afklaring.
 Udpegning af ”aktive facader” i stueetagen på punkthuse og i den andel halvdel af stueetagen mulighed for parkering med en mere lukket facade.
 Udpegning af samlet grønt område mod vest hvor der ikke kan bebygges.
 Forøgelse af biodiversitet i lokalplanområdet.
 Forbedring af de udendørs opholdsarealer – en mere detaljeret plan for disse skal godkendes af Aalborg Kommune.
 Lokal nedsivning af regnvand i området (LAR-løsninger).
Kommuneplanen
Lokalplanområdet ligger i den del af Aalborg Øst, der betegnes Smedegård. Smedegård er en for-stad til Aalborg præget af boligbebyggelse, der er adskilt af rummelige grønne forbindelser med en markant stistruktur. Serviceforsyningen sker fra Planetcentret og Tornhøjcentret, mens bydelen til-hører tre skoledistrikter; Mellervangskolen, Herningvejens skole og Tornhøjskolen.
Området ligger i tæt tilknytning til den vækstakse, der udgør rygraden i byens fremtidige udvikling. Vækstaksen strækker sig som et bånd gennem Aalborg fra lufthavnen i nordvest til Østhavnen i sydøst og er dynamo for hele væksten i den nordlige region.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.
Aalborg Byråd
Byrådet
Møde den 10.02.2014 Side 8
kl. 16:00 Autorisation
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 4.6.B3 Blåkildevej m.fl.
Området er udlagt til boliger (tæt/lav- samt etagebebyggelse). Desuden er der mulighed for at place-re en række andre aktiviteter i området, herunder eksempelvis kontorfaciliteter, kulturelle formål, institutioner og rekreative formål. Der kan bygges i op til 2,5 etage i dag, og den maksimale byg-ningshøjde er 12,5 m.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Ophævelse af byplanvedtægt nr. 32 for lokalplanens område
Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 32, vedtaget i byrådet i 1973. Området er belig-gende i byzone og er udlagt primært til boligformål (tæt/lav- og etagebebyggelse). Gårdhavehusene samt det grønne areal mod vest er beliggende i delområde A2. Etageboligerne er beliggende i del-område B. I byplanvedtægten er angivet en retningsgivende bebyggelsesplan.
I område A2 (gårdhavehusene) må bebyggelse kun opføres i 1 etage og i område B (etageboligerne) i 2 etager.
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 4-6-104 ophæves byplan-vedtægt nr. 32, Vedrørende et område beliggende syd for Smedegårdsvej i Aalborg Kommune, for det område, der er omfattet af lokalplan 4-6-104.
MV – Miljøvurdering af planer og programmer
Forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget er omfattet af ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Kommunen har derfor foretaget en screening med det resultat, at planfor-slagene ikke skal miljøvurderes, idet forslagene ikke må antages at få væsentlig indvirkning på mil-jøet. Screeningen kan ses i rapporten ”Redegørelse for bæredygtighed”.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Forslaget omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag 2 i ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet”, hvorfor der ikke skal udarbej-des en VVM-screening eller VVM-redegørelse. Når bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det udløse en VVM-screening. Her afgøres, om det pågældende bygge- eller anlægsarbejde kan påvirke miljøet væsentligt og herved kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse.
Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi / Aalborg Kommunes Klimastrategi
I forhold til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi og Klimastrategi er der mål, der er relevan-te i forbindelse med planlægningen.
 Lokalplanen fremmer målet om at håndtere regnvand lokalt og om at øge biodiversiteten.
 Lokalplanen fremmer målet om mindre energiforbrug og udledning af CO2, da der stilles krav om lavenergibyggeri. Desuden sker der energirenovering af eksisterende boliger. Desuden er området forsynet med fjernvarme, og der åbnes op for opsætning af solceller.
Aalborg Byråd
Byrådet
Møde den 10.02.2014 Side 9
kl. 16:00 Autorisation
 Lokalplanen fremmer målet om at byudvikle nær den kollektive trafik. Det eksisterende stisy-stem styrkes bl.a. gennem større tryghed i området, og der opstilles norm for cykelparkering.
 Området er separatkloakeret, og med lokalplanen fremmes målet om anvendelsen af LAR samt permeable belægninger, hvorved der nedsives regnvand på egen grund, og sker anvendelse af regnvand som rekreativ gevinst for området og biodiversiteten.
 Med lokalplanen skabes mere naturindhold, selvom der åbnes op for at inddrage en del af det grønne til byggeri. Dette gøres ved at åbne op for muligheden for grønne tage og facader, LAR-løsninger, udpegning af bevaringsværdige træer og beplantninger samt etablering af mere og ny beplantning.
 Ved at håndtere regnvandet lokalt vil det medføre en reduceret spildevandspåvirkning af natur og vandmiljø.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Der er foretaget kapacitetsberegninger i forhold til trafikafviklingen i krydset mellem Smedegårds-vej og Blåkildevej. Der er ikke indikationer på afviklingsmæssige udfordringer mellem Smede-gårdsvej og Blåkildvej. Øget trafikmængde på Smedegårdsvej som konsekvens af nye boliger eller funktioner på de nærtliggende veje vurderes ikke at få betydning for trafikafviklingen i det analyse-rede kryds.
Kommuneplantillæg 4.025
Lokalplan 4-6-104 - Redegørelse for bæredygtighed
Lokalplan 4-6-104 Boliger, Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg
Beslutning:
For indstillingen stemte 28
Imod 3(Enhedslisten)
Indstillingen var herefter godkendt.
00:28:54 #12 Punkt 4: Gistrup, Træet, Boliger. Lokalplan 7-2-102 (2. forelæggelse).
2013-8380.
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte plan endeligt.
Rose Marie Sloth Hansen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Ændringer i planen
I forhold til det godkendte forslag september 2013, er der kun foretaget redaktionelle justeringer.
Sagsbeskrivelse
Startredegørelse
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. maj 2013 (punkt 5)
1. forelæggelse
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. september 2013 (punkt 12).
Magistratens møde den 16. september 2013 (punkt 4).
Byrådets møde den 23. september 2013 (punkt 14).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 2. oktober - 27. november 2013.
Formål
Lokalplanen omfatter et areal på ca. 2.500 m2 beliggende for enden af vejstykket Træet i Gistrup ejet af Aalborg Kommune. Området har på nuværende tidspunkt ingen anvendelse, idet den tænkte forlængelse af Træet til den overordnede vej, Egnsplanvej er udgået, jf. kommuneplanen.
Arealet nedlægges som offentlig vej og udlægges til åben-lav og/eller tæt-lav boligbyggeri.
MV – Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en mil-jøvurdering.
VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Kommunens beslutning om at projektet ikke er VVM-pligtigt er ikke blevet påklaget.
Aalborg Byråd
Byrådet
Møde den 10.02.2014 Side 11
kl. 16:00 Autorisation
Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi / Aalborg Kommunes Klimastrategi
Bæredygtighedsaspektet og klimaindsatsen er tænkt ind i denne lokalplan med temaerne Natur og Miljø, i det der er stillet krav om fælles opholdsarealer, området bevarer sin karakter som grøn kile, hegn i skel skal være levende hegn. Lokalplanen indeholder desuden retningslinjer, som sikrer lokal afledning af regnvand (LAR), lavenergibyggeri, arealer til affaldshåndtering og sikring af støj fra trafik og jernbane samt mulighed for opsætning af solceller.
Kommuneplanen
Lokalplanområdet ligger med sin placering i Gistrup indenfor vækstaksen og vil med en ny bebyg-gelse bidrage til en bæredygtig byfortætning af Gistrup, understøtte kanten mellem by og land samt styrke lokale kræfter og ressourcer. Dette er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruk-tur.
Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 7.2.B1 Nøvlingvej m.m. og lokalplanen er i over-ensstemmelse med disse rammer.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen betyder, at kommunen kan forvente at få indtægt ved salg af arealet.
Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Dorte Ive, Sdr. Tranders Bygade 8, 9260 Gistrup
2. Gistrup Beboerforening, Karl Korfits Andersen, Hadsundvej 398, 9260 Gistrup
3. Harry Lahrmann, Kronen 41, 9260 Gistrup
4. Banedanmark
5. Forsyningsvirksomhederne.
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. og 2. Indsigelse fra henholdsvis Dorte Ive og Gistrup Beboerforening vedrørende stiforbindelse.
Der gøres indsigelse mod, at der ikke er udlagt areal til en mulig cykel- og stiforbindelse fra Sønder Tranders til Gistrup via. Træet.
Svar: Ikke imødekommet
Der er ingen planer om at etablere en cykel- eller stiforbindelse det pågældende sted.
Eksisterende og planlagte stier fremgår af Aalborg Kommunes Cykelhandlingsplan 2013, der blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i juni 2013, se Aalborg Kommunes hjemmeside.
3. Indsigelse fra Harry Lahrmann vedrørende vejadgang.
Der gøres indsigelse mod, at der er fastlagt vejadgang til lokalplanområdet som vist på lokalpla-nens bilag 2, da dette begrænser grundens anvendelse.
Aalborg Byråd
Byrådet
Møde den 10.02.2014 Side 12
kl. 16:00 Autorisation
Svar: Ikke imødekommet.
Placeringen af vejadgangen midt i vejens kurve er valgt for at sikre optimale oversigtsforhold.
Forslaget til alternativ vejadgang fra Træet vurderes ikke at være hensigtsmæssigt, da det vil være vanskeligt at sikre de fornødne oversigtsforhold. Derudover vil forslaget betyde, at der etableres en parallelvej i det offentlige vejareal, som driftsmæssigt vil høre under Trafik & Veje.
4. Bemærkning fra Banedanmark vedrørende jernbane.
Det bemærkes, at lokalplanen skal være i overensstemmelse med Lov om Jernbane.
Svar: Taget til efterretning.
5. Bemærkning fra Forsyningsvirksomhederne vedrørende drikkevandsinteresser.
Svar: Taget til efterretning.
Lokalplan 7-2-102 Boliger, Træet, Gistrup
Beslutning:
Godkendt.
00:29:50 #15 Punkt 5: Ekspropriation af arealer og rettigheder til forlængelse af Zeusvej, Gug.
2013-36130.
By – og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation ifølge lov om offentlige veje § 43, stk. 1, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
Formål Forlængelsen af Zeusvej omfatter udførelse af ca. 310 meter vej, som skal forbinde den del af Zeus-vej, som blev planlagt i 1977 med Byplanvedtægt nr. 77 (boligområdet Byplanvej, Heravej, Ledavej m.fl.) og den del af Zeusvej, som blev planlagt i 2006 med lokalplan 08-065 (boligområdet Kong Minos Vej, Kassandravej m.fl.). De to boligområder bliver dermed forbundne. Vejen vil tillige fremtidig muliggøre, at boligkvarteret Byplanvej, Heravej, Ledavej m.fl. nordligst i Gug vil kunne få vejadgang direkte ned til Sønder Tranders Vej og Egnsplanvej, og vil således fuldbyrde de to lokalplaners intentioner for udviklingen af arealerne mellem motorvejen og Sønder Tranders Vej østligst i Gug til et fuldt udbygget boligområde – populært kaldet Gug Alper.
Vejanlægget bliver – som det eksisterende – udformet med en 6 meter bred asfaltvej afgrænset af rabatkantsten til de græsklædte stiarealer med overkørsler/gennemkørsler til betjening af de tilstø-dende jordlodder. Vejanlægget indpasses i det eksisterende terræn og vil sydligst ligge lidt over terræn og nordligst vil vejen blive gravet lidt under nuværende terræn for at få et optimalt vejforløb. De eksisterende beplantninger vil blive udtyndet og beskåret, og hvor anlægget betinger rydning af beplantning, vil dette blive retableret med ny beplantning.
Forlængelsen af Zeusvej påregnes udført som en del af Egnsplanvej-projektet og forventes åbnet for trafik senest den 1. juni 2016.
Aalborg Kommune, Naturafdelingen har ved afgørelse af 30. september 2013 meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 til inddragelse i vejanlægget af et ca. 0,13 ha stort areal med status som overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 3. Dispensationen er givet på vilkår om udførelse af en kompenserende udtynding af træer og buske på ca. 0,4 ha på den resterende del af det berørte overdrev.
Ved ekspropriationen erhverves arealer fra de seks private ejendomme, der berøres af projektet. Der erhverves tillige midlertidige arbejdsarealer og arealer til foretagelse af den kompenserende udtyn-ding af træer og buske indenfor et overdrevsareal.
Aalborg Byråd
Byrådet
Møde den 10.02.2014 Side 14
kl. 16:00 Autorisation
Berørte ejendomme
Ekspropriationens omfang fremgår af udarbejdet ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnel-se samt tilhørende kortbilag, som forefindes i sagen. I forbindelse med åstedsforretningen er ejendommene i ekspropriationsmaterialet navngivet med et løbenummer for at sikre en entydig bestemmelse af ejendommene. Denne nummerering går igen i forbindelse med nedenstående sagsfremstilling.
Øvrige oplysninger
Under åstedsforretningen den 4. december 2013 blev der redegjort for den påtænkte ekspropriation og dennes nærmere omfang, og det blev påvist, hvorledes de påtænkte foranstaltninger vil berøre de af ekspropriationen omfattede ejendomme.
Under åstedsforretningen og i den efterfølgende indsigelsesperiode er der ikke indkommet indsigel-ser mod eller ændringsforslag til projektet.
De enkelte ejendomme og de ekspropriative indgreb
Løbenummer 1: Calum Gug K/S - matr.nr. 20bi Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Hele ejendommen (1.678 m²) afstås. Arealet henligger ubenyttet.
Løbenummer 2: Grundejerforeningen Prins Paris Alle - matr.nr. 20bg Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Der skal afstås ca. 230 m². Arealet henligger med græs. Derudover eksproprieres ca. 540 m² til mid-lertidigt arbejdsareal.
Løbenummer 3: Entreprenør Niels Brøndum A/S - matr.nre. 20ac og 20u Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Der skal afstås i alt ca. 260 m². Arealerne henligger dels som dyrket landbrugsjord, dels som et ubenyttet areal. Derudover eksproprieres i alt ca. 590 m² til midlertidigt arbejdsareal.
Løbenummer 4: Benha ApS - matr.nre. 20 r og 32ar Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Fra matr.nr. 20r afstås til vej ca. 1.300 m². Der sker tillige ekspropriation af et afskåret areal på ca. 460 m². Til midlertidig arbejdsareal til vej eksproprieres ca. 500 m². Til kompenserende udtynding af træer og buske indenfor et overdrevsareal eksproprieres ca. 2.900 m². Det afskårne areal og ar-bejdsareal til vej indgår tillige som areal til udtynding af træer og buske. Fra matr.nr. 32ar afstås til vej ca. 1.650 m². Herudover eksproprieres et afskåret areal på ca. 190 m². Hele ejendommen eksproprieres hermed. Arealerne henligger med græs og beplantning.
Aalborg Byråd
Byrådet
Møde den 10.02.2014 Side 15
kl. 16:00 Autorisation
Løbenummer 5: Grundejerforeningen Ledavej Syd - matr.nr. 32aq Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Der skal afstås ca. 505 m². Derudover eksproprieres ca. 620 m² til midlertidigt arbejdsareal. Arealet henligger med græs og beplantning.
Løbenummer 6: MBC Danmark A/S (opløst) – matr.nr. 32a Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders
Der skal afstås ca. 260 m². Derudover eksproprieres ca. 540 m² til midlertidigt arbejdsareal. Arealet henligger som tæt læbælte med større træer.
Finansiering
Anlægssummen for forlængelsen af Zeusvej er ca. 4,6 mio. kr. Ekspropriationsudgifterne afholdes over anlægssummen. Udgifterne indgår som en del af anlægsbudgettet for den kommende Egnsplanvej. Forlængelsen af Zeusvej finansieres udelukkende af Aalborg Kommune.
Beslutning:
Godkendt.
Mødet hævet kl. 16.35
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top