Møde i Sammenlægningsudvalget

Nummer F2333
Type Film og lyd
Årstal 2006
Dateringsnote 18-12-2006
Arkiv Aalborg Stadsarkiv

Yderligere indhold

00:37:32 #4 Velkomst: Mødet den 18.12.2006, kl. 15:00

Sted Medborgerhuset
00:39:08 #4 Punkt 1: Borgmesterens Forvaltning - Aktuel status 2006. Tillægsbevillinger.

1851-25984.

Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse.

Aalborg Byråds behandling af sagen:

”Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Fælles kommunale udgifter gives tillægsbevilling på 72.000 kr. i mindreudgift,
at der til sektor Beredskab gives tillægsbevilling på 102.000 kr. i merudgift,
at der til sektor Administration gives tillægsbevilling på 3.714.000 kr. i merudgift (rammebeløb til fordeling mellem forvaltningerne)
at der til hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. gives tillægsbevilling på 19.800.000 kr. i merudgift og 8.544.000 kr. i merindtægt.

Mariann Nørgaard var fraværende.


Sagsbeskrivelse

I tilknytning til udarbejdelsen af foreløbig status for indeværende års budget og konsekvenser for budget 2007 har Borgmesterens Forvaltning opgjort, at der er behov for tillægsbevillinger/budget-justeringer på nedenstående områder:


Ændret lønskøn
Siden lønbudgettet for 2006 blev vedtaget i forbindelse med budget 2006 i oktober måned 2005 er der sket ændringer i skønnet for lønstigningerne fra 2005 til 2006.:

Lokal løndannelse pr. 1. januar 2006 med 0,38% - stigning på 0,13% (indregnet med 0,25%).
Organisationsforhandlinger pr. 1. april 2006 med 1,81% - fald på 0,09% (indregnet med 1,90%).
Lønfremskrivning (reguleringsordningen) pr. 1. oktober 2006 med 0,99% - stigning på 0,14% (ind-regnet 0,85%).

I alt en samlet netto merudgift på 3,714 mio. kr. i 2006 som efterfølgende fordeles således til for-valtningerne:

Borgmesterens Forvaltning 110.000 kr.
Teknisk Forvaltning 94.000 kr.
Social- og Sundhedsforvaltningen 1.060.000 kr.
Ældre- og Handicapforvaltningen 1.244.000 kr.
Skole- og Kulturforvaltningen 1.206.000 kr.
I alt til fordeling 3.714.000 kr.

Lov - og cirkulæreprogram
Borgmesterens Forvaltnings andel i regulering Lov og cirkulæreprogrammet udgør i alt netto i alt 30.000 kr. Det er lov nr. 1060 om ændring af lov om fyrværkeri og beredskabsloven samt lov nr. 1156 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer i alt 102.000 kr. som indregnes under sektor Beredskab. Vedrørende ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstat-ning for tab er erhvervsevne til personer i fleksjob) indregnes en reduktion på 72.000 kr. på forsik-ringsbudgettet for 2006 sektor Fælles kommunale udgifter.

Midtvejsregulering af statstilskud
Der er sket 42 reguleringer i lov- og cirkulæreprogrammet samlet medfører disse en merindtægt ved midtvejsreguleringen af statstilskud på 8.544.000 kr. De største reguleringer skyldes plejeboliggaran-ti og en efterregulering vedrørende nedsat forældrebetalingsandel i dagtilbud.

Midtvejsregulering vedrørende momsbidrag
I aftalen mellem regeringen og KL var der enighed om, at der i 2006 gennemføres en midtvejsregu-lering af momspuljen som følge af ændringer af momsrefusionsordningen på ældreområdet. Som følge heraf får Aalborg Kommune en merudgift på 6,9 mio. kr. .

Grundskyld
På baggrund af Landsskatterettens kendelse den 14. marts 2005 er visse ejendomme i Aalborg Kommune blevet omfattet af det såkaldte grundskatteloft. Konsekvensen var, at Aalborg Kommune skulle tilbagebetale beløb til en række borgere.
I 2006 er tilbagebetalingen af hele den kommunale andel på 19 mio. kr. afviklet i 2006. Det var ved budgetlægningen for 2006 forventet at skulle ske i perioden 2005-07.

Mindreindtægten skyldes derudover, at det skøn for indtægterne fra grundskyld, der lå til grund for statsgarantiberegningen og som blev indarbejdet i budgettet for 2006, er højere end de faktiske ind-tægter.


Frigørelsesafgifter
Der forventes mindreudgifter på 2 mio. kr.

Renter
Aalborg Kommune har betalt rentegodtgørelse på den kommunale del af tilbagebetalingen af grund-skyld på 4,6 mio. kr. Dette beløb var ikke budgetlagt.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2006
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Fælles kommunale udgifter

06.45.51 Sekretariat og Forvaltning
Lov - og cirkulæreprogram: Ændring om lov om arbejdsskadesikring
(Fastsættelse af erstatning for tabt af erhvervsevne til personer i fleksjob) -72

Sektor: Administration

06.45.51 Sekretariat og Forvaltning
Ændret lønskøn (lokal løndannelse, org. forhandling samt regulerings-ordning) i alt 3.714.000 kr., som fordeles: Borgmesterens Forvaltning 110.000 kr., Teknisk Forvaltning 94.000 kr., Social- og Sundhedsforvalt-ningen 1.060.000 kr., Ældre- og Handicapforvaltningen 1.244.000 kr. og Skole- og Kulturforvaltningen 1.206.000 kr., i alt+3.714

Sektor: Beredskab

00.58.95 Beredskab
Lov - og cirkulæreprogram: Ændring af lov om fyrværkeri og beredskabslo-ven (Begrænsning af perioden for detailsalg og anvendelse m.m.) ……
Bekendtgørelse 1156 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
+90

+12


Hovedkonto 7, Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

07.62.80 Udligning og generelle tilskud
Midtvejsreguleringen af kommunens andel af statstilskud for 2006, mer-indtægt

+8.544

Frigørelsesafgift
Frigørelsesafgift som følge af ændret lovgivning, mindreudgift -2.000

07.65.87 Udligning af købsmoms
Ændring i momsudligning – afløftning af moms +6.900

07.68.94 Grundskyld
Tilbagebetaling af grundskyld til boligejere, merudgift +10.300

07.22.05 Renter
Rentetilskrivning jf. ovenstående, merudgift +4.600

Ændring i alt - drift
+23.544
+8.544


Tidsplan for den politiske behandling af sagen:
Magistraten den 4. december 2006
Byrådet den 11. december 2006
Forretningsudvalget den 18. december 2006
Sammenlægningsudvalget den 18. december 2006.”

Sammenlægningssekretariatet bemærker, at Forretningsudvalget i mødet den 27. november 2006 (punkt 1) er orienteret om fremsendelse af ansøgning om tillægsbevilling.
Finansieringen af 15 mio. kr. i merudgifter sker ved forbrug af kassebeholdningen.

Aalborg Byråd har godkendt indstillingen den 11. december 2006.

Henrik Nielsen var fraværende.

Forretningsudvalget indstiller, at beslutningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.
00:39:43 #8 Punkt 2: Teknisk Forvaltning - Aktuel status budget 2006. Tillægsbevillinger.

1851-190672.

Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:

Aalborg Byråds behandling af sagen:

”Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet, som følge af ændrede budgetforudsætninger samt ændrin-ger som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet, godkender,
at der til sektor Veje gives en tillægsbevilling på 13,9 mio. kr. i merindtægter som følge af verse-rende sag om tilbagebetaling af moms vedrørende P-afgifter,
at der til sektor Kollektiv Trafik gives en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i merudgifter som følge af et større merforbrug hos NT end først antaget,
at der til sektor Miljø gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. i mindreindtægter som følge af ny lov-givning, som betyder mindreindtægter, samt 603.000 kr. i merudgifter som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet – lovkrav om et kvalitetsstyringssystem, og
at der til sektor Administration gives en tillægsbevilling på 369.000 kr. i merudgifter som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet – lovkrav om digitalisering af tinglysningsopgaven.

Sigvart Sigvartsen var fraværende.

Borgmesterens Forvaltning bemærker, at 4. ”at” på 369.000 kr. i merudgift ikke har været omfat-tet af forligspartiernes drøftelse. Såfremt 4. ”at” bortfalder, vil kassebeholdningen blive forøget med 8.897.000 kr. i netto merindtægter.

Magistraten anbefaler indstillingen. Endvidere anbefales, at sektor Administration ved kommen-de budgetrevision reduceres med 4.000 kr. i 2007, 85.000 kr. i 2008 og 107.000 kr. i 2009 og frem som følge af effektivisering på grund af digitalisering af tinglysningsopgaven.

Mariann Nørgaard var fraværende.


Sagsbeskrivelse

Sektor Veje
Som følge af verserende retssag om tilbagebetaling af moms, som er opkrævet og afregnet på P-afgifter, forventes en tilbagebetaling vedrørende Aalborg Kommune på 13,9 mio. kr. Tilbagebetalin-gen har bl.a. været drøftet i forbindelse med Sammenlægningsudvalgets budgetdrøftelser i Løgstør.

Sektor Kollektiv Trafik
NT har meddelt, at regnskabet for 2005 vil vise et merforbrug, der er 3,4 mio. kr. højere end forven-tet. Dermed er det forventede merforbrug ikke 5,5 mio. kr., som forudsat og finansieret i den tilpas-ning af serviceudgifterne, som budgetforligspartierne har aftalt, men 8,9 mio. kr. – altså en stigning på 3,4 mio. kr.

Sektor Miljø
Som følge ny lovgivning er grundlaget for opkrævning af miljøgebyrer ændret, hvilket betyder en mindreindtægter på ca. 1,0 mio. kr.

Som følge af ny lovgivning med krav om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehand-ling på natur- og miljøområdet er Aalborg Kommune via Lov- og cirkulæreprogrammet i 2006 blevet tilført 603.000 kr., som tillægges Miljøsektorens budgetter.

Sektor Administration
Som følge af ny lovgivning med krav om digitalisering af tinglysningsopgaven er Aalborg Kommu-ne via Lov- og cirkulæreprogrammet i 2006 blevet tilført 369.000 kr., som tillægges Administratio-nens budget. Reduktionen fra 2007 er indarbejdet i budgettet.

DRIFT 2006
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Veje

02.28 Veje
Tilbagebetaling af moms vedrørende P-afgifter +13.900


Sektor: Kollektiv Trafik

02.32.31 Busdrift
Større merforbrug hos NT end først antaget +3.400


Sektor: Miljø

00.52.80 Øvrige miljøforanstaltninger, fælles
Mindreindtægter som følge af ny lovgivning -1.000
Merudgifter som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet – lovkrav om et kvalitetsstyringssystem +603


Sektor: Administration

06.45.51 Administration
Merudgifter som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet – lovkrav om digi-talisering af tinglysningsopgaven +369

Ændringer i alt – drift +4.372 +12.900


Tidsplan for den politiske behandling af sagen:
Teknisk Udvalg den 13. november 2006
Magistraten den 4. december 2006
Byrådet den 11. december 2006
Forretningsudvalget den 18. december 2006
Sammenlægningsudvalget den 18. december 2006.”


Aalborg Byråd har godkendt Magistratens indstilling den 11. december 2006.

Henrik Nielsen var fraværende.

Sammenlægningssekretariatet bemærker, at bevillingen medfører netto merindtægter på 8,5 mio. kr., som indgår i kassebeholdningen.

Forretningsudvalget indstiller, at beslutningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.
00:40:46 #11 Punkt 3: Social- og Sundhedsforvaltningen - Aktuel status budget 2006. Tillægsbevil-linger.

1851-196171.

Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:

Aalborg Byråds behandling af sagen:

”Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til drift på i alt 11.377.000 kr. i merudgifter,
at der til sektor Voksen gives tillægsbevilling til drift på i alt 65.050.000 kr. i mindreudgifter og 70.182.000 kr. i mindreindtægter, i alt netto 5.132.000 kr. i merudgifter,
at der til sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration gives tillægsbevilling til drift på 1.331.000 kr. i netto merudgifter, og
at der til sektor Børn og Unge gives tillægsbevilling til anlæg på i alt 1,9 mio. kr. i merudgifter, som samtidig ønskes frigivet.
I alt for Social- og Sundhedsforvaltningens område netto merudgifter på 17.840.000 kr. til drift og 1,9 mio. kr. til anlæg.

Borgmesterens Forvaltning bemærker, at finansieringen af 17,8 mio. kr. i merudgifter vedr. drift og 1,9 mio. kr. i merudgifter vedr. anlæg – i alt 19,7 mio. kr. - sker ved forbrug af kassebeholdnin-gen.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Mariann Nørgaard var fraværende.


Sagsbeskrivelse

På baggrund af regnskab 2005 og forbruget pr. 30. juni 2006 samt ny lovgivning m.v. har Social- og Sundhedsforvaltningen vurderet, at der i 2006 vil være netto merudgifter på i alt 17.840.000 kr., som fordeler sig med netto merudgift på 10.845.000 kr. på det budgetgaranterede område og netto merudgifter på 6.995.000 kr. på serviceudgifter.

Ved regnskabsrapporteringen pr. 31. maj 2006, som byggede på et spinkelt grundlag efter 5 måne-ders forbrug, vurderede forvaltningen på det budgetgaranterede område netto merudgifter i størrel-sesorden 0 til 7 mio. kr.
Med den seneste udvikling ultimo oktober forventes nu merudgifter på det budgetgaranterede om-råde i størrelsesorden 4 mio. kr. De væsentligste ændringer i vores nyeste skøn er på kontanthjælp, introduktionsprogram m.v., førtidspension, sygedagpenge og boligsikring.


Udgifter til Børn- og Ungeforanstaltninger viser de seneste måneder i 2006 en fortsat stigende ten-dens. Fortsætter de sidste 4 måneders aktivitetsniveau året ud, bliver der tale om i alt netto merud-gifter i størrelsesorden ca. 7 mio. kr.
Udviklingen i det gennemsnitlige antal anbringelser af børn og unge i døgninstitutioner og døgnpleje er steget fra 361 i 2005 til 380 i de første fire måneder i 2006 og til 396 børn og unge i perioden maj til august. På samme måde fortsætter den stigende tendens på forebyggende foranstaltninger. Alle nye anbringelser i 2006 er blevet gennemgået fra centralt hold. Gennemgangen har vist, at bevillin-gerne er givet i overensstemmelse med lovgivningen og Socialudvalgets retningslinier.

Bevillingen til centralt finansierede fleksjob blev udvidet med 15 mio. kr. i 2006 svarende til års-virkningen af ca. 140 stillinger. På nuværende tidspunkt forventes heraf et forbrug svarende til ca. 75 årsstillinger, som betyder netto mindreudgifter i størrelsesorden ca. 7 mio. kr.

Hertil kommer konsekvenser af lovændringer på 6,8 mio. kr. i netto merudgifter på det budgetgaran-terede område og netto merudgifter på 6.995.000 på serviceudgifter.

Tillægsbevillingen fordeler sig således (mio. kr.):

Serviceområdet Budgetgaranti I alt
Lov- og cirkulæreprogram 2005-09 7,0 6,8 13,8
Budgetrevision 2006 0,0 4,0 4,0
I alt drift 17,8
I alt anlæg 1,9
I alt drift og anlæg 19,7

Konsekvenserne af budgetrevisionen for 2006 er indregnet i budget 2007-2010 for Familie- og Be-skæftigelsesforvaltningen.

Til anlæg søges der tillægsbevilling på i alt 1,9 mio. kr. til øget myndighedskrav og jordforurening i forbindelse med etablering af institution i Midtbyen til 0 til 5 års pladser med 1,0 mio. kr. samt insti-tution i Vestbyen til 0-5 års pladser med 900.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2006
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Det budgetgaranterede område

Sektor: Voksen

05.22.01 Kontanthjælp
Efter 6 måneders forbrug i 2006 er der i forhold til budgettet tegn på årlige mindreudgifter på netto 10 til 15 mio. kr. -26.000
-13.000


Refusionsomlægning som følge af ”Ny chance til alle” -3.500

Lov og Cirk. Pkt. 41 - Lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv social politik (Regeringens inte-grationshandlingsplan "En ny chance til alle")

530

265

Omplacering af budget i forbindelse med refusionsomlægning 1. juli 2006 -232.100 -116.050


05.22.05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Efter 6 måneders forbrug i 2006 forventes der mindreudgifter på netto 8 til 10 mio. kr.
-18.000
-9.000

Refusionsomlægning som følge af ”Ny chance til alle” -3.500

Omplacering af budget i forbindelse med refusionsomlægning 1. juli 2006 14.000 9.100

05.57.73 Kontanthjælp (passiv forsørgelse)
Omplacering af budget i forbindelse med refusionsomlægning 1. juli 2006 171.000 59.850

05.35.41 Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob
Efter 6 måneders forbrug i 2006 er der i forhold til budgettet tegn på årlige merudgifter til ledighedsydelse med 35 pct. refusion på netto 6 mio. kr. 9.231 3.231

Pkt. 44 Lov 1387, dagpenge ved sygdom for personer ansat i fleksjob -694 -451

Pkt. 40 lov 1388, Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne til perso-ner i fleksjob
-435


05.46.60 Introduktionsprogram
Som følge af faldet i tilgangen af personer under integrationsloven forventes mindreindtægter og mindreudgifter i 2006 i alt netto 5 mio. kr.
-4.000
-9.000


05.48.68 og 69 Førtidspension
Førtidspension med 35 pct. Refusion forventes der efter 6 måneder i 2006 årlige merudgifter på netto 12-17 mio. kr.

Førtidspension med 50 pct. refusion forventes der efter 6 måneder forbrug i 2006 årlige mindreudgifter på netto 8 – 10 mio. kr.
26.000


-18.000
9.000


-9.000

05.58 Sygedagpenge
På sygedagpenge over 52 uger forventes der efter 6 måneders forbrug i 2006 mindreudgifter på 3 - 5 mio. kr.
-4.000

På sygedagpenge 5 til 52 uger forventes der efter 6 måneders forbrug i 2006 merudgifter på netto 4 – 7 mio. kr.
14.000
7.000
Lov og Cirk. Pkt. 42 - Lov om sygedagpenge (L154 vedtaget 2. juni 2006 - modernisering, udskillelse af regler om barselsdagpenge)
-321
-642

05.65.91 Boligsikring
Der er budgetteret med 12.188 modtagere af boligsikring, efter 6 måneder i 2006 er gennemsnittet 12.418. Dermed ser stigning fra 2005 ud til at fortsæt-te, på årsbasis forventes der netto merudgifter på 2 - 4 mio. kr.

8.000

4.000
Lov og Cirk. Pkt. 28 - Lov nr. 1420 af 21. december 2005, Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøttebereg-ningen som børn m.v.

-126

-63

I alt budgetgaranti sektor Voksen -60.915 -71.760Serviceudgifter

Sektor: Børn og Unge

05.25 Dagpleje og daginstitutioner
Lov nr. 1390 af 21. december om ændring af lov om social service om ned-sættelse af den maksimale forældrebetalingsandel for en plads i dagtilbud. Tilskud til privat pasning er også omfattet af ændringen

3.861

Lov nr. 485 af 7.6.2006 Børnemiljø i dagtilbud
438

05.28 Døgnpleje, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger for børn og unge
5.20 Lov nr. 331 af 18. maj 2005 Garanti for social behandling af stofmis-brugere af unge under 18

30
5.21 Lov nr. 289 af 7. april 2006 Styrkelse af forældreansvaret
300
5.21 Overført til sektor administration 0,75 norm (Specialcentret for Børn og Unge)
-252

5.21 Merudgifter som følge af udviklingen i 2005 samt de første 6 mdr. i 2006

4.000
520 Merudgifter som følge af udviklingen i 2005 samt de første 6 mdr. i 2006 3.000

I alt sektor Børn og Unge 11.377 0


Sektor: Voksen

03.40.44 Andre faglige uddannelser
Lov- og cirkulære program pkt. 54. Omlægning af det kommunale bidrag til frit optag på produktionsskoler
2.403

05.35.39+05.32.32+05.47.52 Udstødteområdet
Bloktilskudsregulering vedrørende udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen, jf. lov og cirk.program pkt. 30
486

Bloktilskudsregulering vedr. overførsel af tilskud til projekter til udsatte grupper, jf. lov og cirk.program pkt. 75-78
-24

05.35.40 grp 23 central finansierede fleksjob pulje 2005
Forventet mindre forbrug -7.000

05.68.95 Løntilskud
Lov- og cirkulære program pkt. 43. Forhøjelse af til skud til forsikrede ledige ansat i ”jobtræning”
1.578

I alt sektor Voksen -4.135 1.578Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt admi-nistration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Bekendtgørelse nr. 1333 af 14. december 2005, om standarder for sagsbe-handlingen i sager om særlig støtte til børn og unge
285

Benkendtgørelse nr. 658 af 29. juni 2005 om oindhentelse af børne-attest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer

6

Bekendtgørelse nr. 73 af 8. februar 2006 om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (Anbringelsesstatistik)

63
Bekendtgørelse nr. 1101 af 16. november 2004. Bekendtgørelsen indebærer således, at de kommunale sagsbehandlere skal lave opslag i såvel Forsørgel-seshistorikken som Job-barometret ved den første samtale i forbindelse med det individuelle kontaktforløb.


177

Lov nr. 243 af 27. marts 2006 om ændring af integrationsloven og udlæn-dingeloven (integrationskontrakter, erklæring om integration og aktivt med-borgerskab, skærpede betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse, ud-dannelsespligt for unge nyankomne udlændinge, sygeopfølgning over for sygemeldte introduktionsydelsesmodtagere)123

Lov nr. 301 af 19. april 2006, lovgivningen medfører at kommunen modta-ger en bestemt gruppe udlændinge tidligere i sagsbehandlingsforløbet før tildelingen af asyl

3

Revision af bekendtgørelse om beregningen af forsørgelsesevnen i familie-sammenføringssager. Jf. bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2006
3

Lov nr. 239 af 27. marts 2006 om ændring af lov om aktiv beskæftigelses-indsats og lov om aktiv social politik (Regeringens integrationshandlingsplan "En ny chance til alle")

266

Bekendtgørelse nr. 642 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i dagtilbud til børn m.v.

24
Bekendtgørelse nr. 1143 af 1. december 2005 om beregning af varmetillæg for 2006 (Folkepension og Førtidspension)
129

Overført fra sektor Børn &unge 0,75 norm (Specialcentret for Børn og Unge) 252

I alt sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt admi-nistration
1.331

I alt serviceudgifter 8.573 1.578

I alt drift -52.342 -70.182ANLÆG 2006
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

05.25. Dagpleje, daginstitutioner klubber for børn og unge
Projekt 3678 Institution i midtbyen - Øget myndighedskrav og jordforure-ning 1.000
Projekt 3679 Institution i vestbyen – Øget myndighedskrav og jordforure-ning 900

I alt anlæg 1.900

Tillægsbevilling i alt -50.442 -70.182


Tidsplan for den politiske behandling af sagen:
Socialudvalget den 24. november 2006
Magistraten den 4. december 2006
Byrådet den 11. december 2006
Forretningsudvalget den 18. december 2006
Sammenlægningsudvalget den 18. december 2006.”

Aalborg Byråd har godkendt indstillingen den 11. december 2006.

Henrik Nielsen var fraværende.

Sammenlægningssekretariatet bemærker, at finansieringen af 17,8 mio. kr. i merudgifter vedr. drift og 1,9 mio. kr. i merudgifter vedr. anlæg – i alt 19,7 mio. kr. - sker ved forbrug af kassebe-holdningen.

Forretningsudvalget indstiller, at beslutningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.
00:41:00 #17 Punkt 4: Ældre- og Handicapforvaltningen - Aktuel status budget 2006. Tillægsbevil-linger.

1851-192441.

Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:

Aalborg Byråds behandling af sagen:

”Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der gives tillægsbevilling til sektor Yngre med handicap og ældre (drift, serviceudgifter) på 4 mio. kr. i mindreudgifter og 100.000 kr. i mindreindtægter,
at der gives tillægsbevilling til sektor Yngre med handicap og ældre (drift, budgetgaranterede ud-gifter) på 2 mio. kr. i mindreudgifter og 1 mio. kr. i mindreindtægter, og
at der gives tillægsbevilling til sektor Yngre med handicap og ældre (anlæg) på 2.181.000 kr. i merudgifter.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Mariann Nørgaard var fraværende.


Sagsbeskrivelse

I møde den 16. august 2006 fik Ældre- og Handicapudvalget en orientering om aktuel status for 2006 og de budgetmæssige konsekvenser, der skulle indarbejdes som tillægsbevilling. Der er i for-hold til den oprindelige status foretaget ændringer på plejeboliggarantien og lavet en fordeling af arbejdsskadeerstatning for folk i fleksjob.

Ændringerne på plejeboliggarantien er afstedkommet, fordi bloktilskudskompensationen er blevet specifiseret ud på grundkapitalindskud (1.083.000 kr.), servicearealer (2.181.000 kr.) og andet (30.000 kr.) - i alt 3.294.000 kr. Det er kun udgifterne til servicearealer, der tilføres Ældre- og Han-dicapforvaltningens anlægsbudget. Det er imidlertid vigtigt at sikre, at det samlede budget på 3.294.000 kr. til plejeboliggarantien reserveres, så garantien kan opfyldes 1. januar 2009.


Dette får følgende budgetmæssige konsekvenser i 2006:

Budgetmæssige konsekvenser
(- = mindreudgift/mindreindtægt) DRIFT 2006
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -
Serviceudgifter

Sektor: Yngre med handicap og ældre

Ændring af momsudligningsordningen.
Med virkning fra den 1. juli 2006 er udgifterne indenfor frit valgs området (SEL § 71) igen omfattet af den kommunale momsudligningsordning. I det vedtagne budget 2006 er Ældre- og Handicapforvaltningen tilført 7 mio. kr. p.g.a. manglende momsafløftning. Da lovændringen gælder for de sidste seks måneder af året, tilbageføres 6/12 af budgettet-3.500

Teknisk overførsel af normeringer mellem konto 5 og konto 6
Ændret kontering af administrativt personale mellem konto 5 og konto 6, som følge af Indenrigsministeriets konteringsregler (Visitatorer 4,75 heltids-stillinger)


-1.710Rømning af plejehjemmet Skalborglund i forbindelse med planlagt salg.
Mindreindtægter på beboerbetaling (husleje) i forbindelse med, at ledige boliger ikke genudlejes. I budgetoplæg 2007 er indregnet de forbundne ud-gifter med flytning og genhusning af beboere, aktivitetscenter, bageri og administration.

- 100

Arbejdsskadeerstatning for folk i flekjob, mindreudgift -500


Sektor: Myndighedsopgaver og administration

Teknisk overførsel af normeringer mellem konto 5 og konto 6
Ændret kontering af administrativt personale mellem konto 5 og konto 6, som følge af Indenrigsministeriets konteringsregler (Visitatorer 4,75 heltids-stillinger)


1.710Ændring i alt - serviceudgifter -4.000 -100


Budgetgaranterede udgifter

Sektor: Yngre med handicap og ældre.

Merudgifter, jf. servicelovens § 84
I forbindelse med førtidspensionsreformen vil udgifterne på dette område stige i de kommende år. Stigningstakten har indtil nu været lavere end for-ventet, og for 2006 forventes mindreudgifter på området

-2.000

-1.000

Ændring i alt - budgetgaranterede udgifter -2.000 -1.000

Ændring i alt - drift
-6.000
-1.100
ANLÆG 2006
Rådighedsbeløb
- 1.000 -

Sektor: Yngre med handicap og ældre

Plejeboliggaranti(Lov og cirkulæreprogram 2007 pkt. 29 nr 288 af 7. april 2006)
Lovændringen vedrørende garanti for tilbud om almen bolig eller plads på plejehjem for ældre. Udgifter til servicearealer
U:
2.181

Ændring i alt - anlæg 2.181

Forvaltningen gør opmærksom på, at der for at overholde økonomiaftalen kan ske flytning af for-brug fra drift til anlæg i forbindelse med regnskabsafslutningen. Flytningen vedrører en række min-dre anlægsprojekter.

Tidsplan for den politiske behandling af sagen:
Ældre- og Handicapudvalget den 2. oktober 2006
Magistraten den 4. december 2006
Byrådet den 11. december 2006
Forretningsudvalget den 18. december 2006
Sammenlægningsudvalget den 18. december 2006.”

Aalborg Byråd har godkendt indstillingen den 11. december 2006.

Henrik Nielsen var fraværende.

Sammenlægningssekretariatet bemærker, at tillægsbevillingen på 4,9 mio. kr. i mindreudgifter vedr. drift og tillægsbevillingen på 2,2 mio. kr. i merudgifter vedr. anlæg betyder en forøgelse af kassebeholdningen på netto 2,7 mio. kr.

Forretningsudvalget indstiller, at beslutningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.
00:43:14 #20 Punkt 5: Skole- og Kulturforvaltningen - Aktuel status budget 2006. Tillægsbevillinger.

1851-202584.

Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:

Aalborg Byråds behandling af sagen:

”Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til driftsbudget 2006 gives en tillægsbevilling på 11,5 mio. kr. vedrørende løn til lærerperso-nale,
at der til driftsbudget 2006 gives en tillægsbevilling på 600.000 kr. vedrørende lovændringer på skoleområdet,
at der til driftsbudget 2006 gives en tillægsbevilling på -400.000 kr. vedrørende voldgiftssag på specialundervisningsområdet, og
at der til driftsbudget 2006 gives en tillægsbevilling på -400.000 kr. vedrørende arbejdsskadeer-statning for folk i fleksjob.

Bruno Bjørn Thomsen og Thomas Kastrup-Larsen var fraværende.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Mariann Nørgaard var fraværende.


Sagsbeskrivelse

I forbindelse med opgørelsen af budget 2006 søges der tillægsbevilling vedrørende følgende områ-der:

Lærerløn
Da budget 2006 blev udarbejdet, stod der stadig nogle spørgsmål tilbage om udmøntningen af or-ganisationsforhandlingerne omkring Overenskomst 2005 – for Skoleforvaltningens område primært på lærerområdet. Danmarks Lærerforening ønskede ikke at udmønte Lokal løndannelse som flertal-let af de øvrige organisationer, men ønskede en solidarisk løsning for medlemmerne.

Det blev vedtaget, at den del af lønfremskrivningen fra 2005 til 2006, der vedrørte skoleområdet, som udgjorde 11,5 mio. kr., skulle ”parkeres”, og senere, når man vidste, hvordan midlerne skulle udmøntes og kendte finansieringsbehovet i 2006, skulle der så søges tillægsbevilling.

Udmøntningen er efterfølgende foretaget på den måde, at alle lærere stiger med et løntrin pr. 1. april 2006, hvorfor der nu søges tillægsbevilling på beløbet i 2006.

Sagen har tidligere været behandlet i Skole- og Kulturudvalget og orienteret i Magistraten og for-ligsgruppen.


Lovændringer skoleområdet
Der er i forbindelse med lovændringer lavet justeringer i kommunens bloktilskud. For Skole- og Kulturforvaltningens vedkommende drejer det sig om følgende love:
- Lov om vejledning
- Lov om statsskole som forsøgscenter
- Lov om folkeskolen
- Indhentelse af børneattest.
Der er tale om mindre justeringer der tilsammen udgør 600.000 kr.

Voldgiftssag vedrørende specialundervisning
Der er i forbindelse med en voldgiftssag om udgiftsfordeling mellem amter og kommuner lavet en regulering af kommunernes bloktilskud. Dette er nu blevet justeret, således Aalborg Kommune trækkes 400.000 kr.

Arbejdsskadeerstatning for folk i fleksjob
Der er tale om en regulering af bloktilskud i forbindelse med ændring af lov om arbejdsskadesikring ved fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne til personer i fleksjob. Beløbet er justeret, såle-des Aalborg Kommune trækkes 400.000 kr. på skole- og kulturområdet.

Budgetmæssige konsekvenser
Drift 2006
- 1.000 kr. -


Sektor: Skoler

03.22.01

Folkeskoler undervisningspersonale 11.500
Folkeskoler lovændringer i folkeskolen 600
Folkeskoler voldgiftssag specialundervisning -400

Skoler i alt 11.700


Sektor: Administration

06.45.51
Administration arbejdsskadeerstatning fleksjob -400

Administration i alt -400

Tidsplan for den politiske behandling af sagen:
Skole- og Kulturudvalget den 21. november 2006
Magistraten den 4. december 2006
Byrådet den 11. december 2006
Forretningsudvalget den 18. december 2006
Sammenlægningsudvalget den 18. december 2006.”

Følgende bilag ligger på sagen:

Bilag til tillægsbevillingssag til driftsbudget 2006

Aalborg Byråd har godkendt indstillingen den 11. december 2006.

Henrik Nielsen var fraværende.

Sammenlægningssekretariatet bemærker, at Forretningsudvalget i mødet den 27. november 2006 (punkt 1) er orienteret om fremsendelse af ansøgning om tillægsbevillinger. Finansieringen af de 11,3 mio. kr. i merudgifter sker ved forbrug af kassebeholdningen.

Forretningsudvalget indstiller, at beslutningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.
00:43:23 #23 Punkt 6: LOA - forlængelse og udvidelse af garanti.

1851-30068.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender, at stillede kommunegaran-ti for 2006 på 2,2 mio. kr. udvides med 900.000 kr. samt forlænges indtil udgangen af 2007.


Sagsbeskrivelse

Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 18. september 2006, at der stilles en kommunega-ranti på 2,2 mio. kr. med udløb 31. december 2006, til dækning af lønomkostninger til fondens løn-nede medarbejdere ved restaurering af skibet LOA.

Tall Ship Aalborg fonden ansøger i fremsendt ”budget og finansieringsplan” om, at den eksisterende kommunegaranti bliver udvides med 900.000 kr. og forlænges indtil udgangen af 2007

Imødekommes ansøgningen, vil den samlede garanti være på i alt 3,1 mio. kr. med et samlet udløb 31. december 2007.

”Budget og finansieringsplan” er tidligere udsendt til Sammenlægningsudvalgets medlemmer.

Bilag:
Tall Ship Aalborg Fonden - Budget og finansieringsplan (LOA-projektet)

Beslutning:

Godkendt.
00:44:15 #24 Punkt 7: Ny fælles personaleadministrative forskrifter og vejledninger, ny fælles politik om kompetenceudvikling og ny fælles aftaler.

1851-185502.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender, at en række forslag til ny fælles personaleadministrative forskrifter, vejledninger og politik om kompetenceudvikling for Aal-borg Kommune godkendes til ikrafttræden den 1. januar 2007, jf. sagsbeskrivelsen, pkt. 1-2.

Det midlertidige hovedsamarbejdsudvalg, MT HSU, anbefaler i enighed alle forslag.


Sagsbeskrivelse

Baggrund
Under punktet behandles samtlige de ny fælles politikker, forskrifter, regler, vejledninger og aftaler af personalepolitisk karakter, som det aktuelt er planlagt skal træde i kraft i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2007. Disse ny politikker og forskrifter er dem, der skal være de fælles og de tværgående, og de erstatter de regler m.v. i de fire sammenlægningskommuner og Nordjyllands Amt, der måtte ek-sistere inden 31. januar 2006.

I nødvendigt omfang og med nødvendigt varsel er fælles aftaler, regler m.v. opsagt med henblik på, at der med udgangspunkt i de nuværende regler m.v. blev udarbejdet nye. I løbet af 2005 og 2006 er hele området systematisk blevet kortlagt, og i de øverste hovedsamarbejdsvalg i kommunerne, herunder ikke mindst i det tværgående midlertidige hovedsamarbejdsudvalg i Aalborg Kommune har fundet omfattende drøftelser sted i perioden med henblik på at nå frem til enighed om de ny fælles forskrifter m.v., der fortsat var behov for.

De sager af personalepolitisk karakter, der nu skal besluttes, handler dels om de fælles personalepoli-tikker dels om de fælles personaleadministrative forskrifter og vejledninger. ”Aftalerne” er alene medtaget til Sammenlægningsudvalgets orientering.

Det skal understreges, at der med den nyetablerede ”personalepolitiske platform i Aalborg Kommu-ne” er skabt en ny og mere klar sammenhæng i de politikker, regler og aftaler, der skal være gæl-dende. Det har også været målet, at alle fra sammenlægningskommunerne skulle være medbestem-mende, inden de flyttede ind i det ny hus, den ny organisation: ”Aalborg Kommune fra 1. januar 2007”.

I bilag i sagen findes en oversigt over samtlige 15 forslag - samlet i tre kategorier: Fælles politikker, fælles regler og forskrifter og fælles aftaler i HFU regi - samt alle de enkelte forslag.

Vedlagt er også et notat om betydningen af ”forskrifter og vejledninger”.


1.
Ny fælles personalepolitikker
Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 20. november 2006 (punkt 6) den ny fælles over-ordnede personalepolitik. Alle medarbejdere modtager nu denne pjece på deres første arbejdsdag i den ny kommune.

Med udgangspunkt i denne politik anbefaler MT HSU, at der også udarbejdes og vedtages fælles personalepolitikker på følgende fem områder: Kompetenceudvikling, løn, sundhed, rummelighed og ligestilling.

MT HSU anbefaler, at den ny fælles personalepolitik om kompetenceudvikling vedtages nu til ikrafttræden pr. 1. januar 2007, og at forslag til de øvrige fire politikker udarbejdes i løbet af 2007 med henblik på senere beslutning herom. Et antal arbejdsgrupper udarbejder de næste måneder for-slag, som herefter drøftes i Hovedfællesudvalget - HFU og på temadage.

I politikken tilkendegives en række grundlæggende holdninger til de ansattes kompetenceudvikling og de tilbud kommunen forpligter sig til.

MT HSU anbefaler, at forslaget til ny fælles personalepolitik om kompetenceudvikling godkendes. Forslaget ses i sin helhed i bilag.

2.
Ny fælles personaleadministrative regler, forskrifter, vejledninger og aftaler

I forskrift om fleksibel arbejdstid beskrives de faggrupper, der er omfattet af reglerne om fleksibel arbejdstid.
I forskrift om jubilæum findes reglerne for ydelse af jubilæumsgratiale.
I forskrift om tjenestefrihed uden løn (orlov) beskrives de situationer og vilkår, der gælder for de ansatte vedrørende tjenestefrihed uden løn (orlov).
I forskrift om tjenestefrihed med løn beskrives de situationer, hvor ansatte kan få tjenestefrihed med løn.

De næste tre forskrifter videreføres uændret fra Aalborg Kommune:
Det drejer sig om forskrifter om befordring, rejser og telefontilskud, stillingsopslag og annoncering og udstedelse af frigørelsesattester.

Til Sammenlægningsudvalgets orientering videreføres fire aftaler med meget få - i MT HSU aftalte - ændringer:
- Rammer og vilkår for tillidsrepræsentanter,
- IT - brugeradfærd,
- Lokal rammeaftale om tele-hjemmearbejdspladser og
- Aftale om inddragelse af medarbejdere ved udbud og licitationer.


Følgende bilag ligger på sagen:
- Notat om forskrifter
- Fælles politik om kompetenceudvikling
- Forskrift om fleksibel arbejdstid
- Forskrift og vejledning om jubilæum
- Forskrift om tjenestefrihed uden løn (orlov)
- Forskrift om tjenestefrihed med løn
- Forskrifter/regler om befordringsgodtgørelse m.v.
- Stillingsopslag og frigørelsesattester
- Rammer og vilkår for tillidsrepræsentanter
- IT brugeradfærd
- Lokal rammeaftale om tele-hjemmearbejdspladser samt
- Aftale om inddragelse af medarbejdere ved udbud og licitationer.

Aalborg Kommunes politik for IT-brugeradfærd
Aftale om inddragelse af medarbejdere ved udbud, licitation m.v. i Aalborg Kommune.
Forskrift og vejledning om jubilæum
Forskrift og vejledning om tjenestefrihed uden løn (orlov)
Forskrift om fleksibel arbejdstid
Forskrift om frigørelsesattester
Forskrift om stillingsopslag
Forskrift om tjenestefrihed med løn
Lokal rammeaftale vedrørende Tele-hjemmearbejdspladser i Aalborg Kommune.
Notat om personaleadministrative forskrifter og vejledninger
Ny fælles kompetenceudviklingspolitik
Rammer og vilkår for medarbejderrepræsentanter i Aalborg Kommune
Regler om befordring, rejser og telefontilskud, Regler om stillingsopslag og annoncering, regler om frigørelsesattester

Beslutning:

Godkendt.
00:44:45 #27 Punkt 8: Central barselsudligningsordning fælles for Aalborg Kommune.

1851-195879.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender,
at forslag til ny central barselsudligningsordning i Aalborg Kommune er gældende fra 1. januar 2007,
at den centrale pulje er skabt ved budgettilretninger i de enkelte forvaltninger,
at lønmodellen med 80% udligning benyttes,
at fælleskommunale virksomheder/selskaber ikke er omfattet af ordningen.
at man vælger administrationsmodel B (central pulje med decentral administration),
at Forsyningsvirksomhederne er omfattet med mindre, det er ulovligt, og
at ordningen evalueres efter det første år.

Det midlertidige hovedsamarbejdsudvalg har drøftet forslaget, og der er efterfølgende fremsendt bemærkninger til forslaget. Forslaget er anbefalet af ledelsesrepræsentanterne i MT-HSU.


Sagsbeskrivelse

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der mellem de (amts)kommunale overenskomstparter indgået en aftale om tvungen udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov.

Senest den 1. januar 2007 skal der være etableret en barselsudligningsordning i alle landets kommu-ner omfattende samtlige kommunalt ansatte. Ordningens opbygning, finansiering og administration skal være klart beskrevet, således at man nemt kan se, hvad ordningen indebærer.

Der er i aftalen fastsat en række minimumsbestemmelser for ordningen, og det udarbejdede forslag læner sig op ad disse.

Forsyningsvirksomhederne har givet udtryk for, at de ikke mener, de kan være omfattet af ordnin-gen. Det undersøges p.t. nærmere af Forsyningsvirksomhederne.
KL har på en forespørgsel udtalt, at Forsyningsvirksomhederne skal være med i en barselsudlig-ningsordning, og da overenskomstparterne har aftalt, at den omfatter alle kommunalt ansatte med-arbejdere, kan de ikke holdes uden for.
Forsyningsvirksomhederne kan efter KLs opfattelse ikke være med i ordningen på det private ar-bejdsmarked, hvor man indbetaler et beløb pr. år pr. medarbejder.

MT-HSU har med baggrund i udarbejdet notat om udligning af udgifter til barselsorlov drøftet for-slaget til en central model for en fremtidig barselsudligningsordning for Aalborg Kommune.
Ledelsessiden kunne anbefale forslaget ud fra lønmodellen med 80% refusion, administreret decen-tralt i hver forvaltning og indeholdende en pulje på ca. 28 mio. kr. skabt ved budgettilretninger i alle forvaltningerne.

Lønmodellen giver klart mindst administration, samt ikke uvæsentligt, handlefrihed på den enkelte arbejdsplads ved barsel. Helt i decentraliseringens ånd.

Medarbejdersiden i MT-HSU undlod at tage stilling til modellen, og Berit Ann Poulsen samt Mette Christiansen havde indvendinger mod ordningen. Deres udtalelser ligger på sagen.

Følgende bilag ligger på sagen:
- Notat om udligning af udgifter til barselsorlov.
- Bemærkninger fra 2 organisationsrepræsentanter i MT-HSU.

Bemærkninger fra 2 organisationsrepræsentanter i MT-HSU til barselsudligningsordningen
Tilrettet notat om udligning af udgifter til barsels - nyt okt 2006 3.doc

Beslutning:

Godkendt.
00:45:45 #29 Punkt 9: Aalborg Kommunes Forsikringspolitik 1. januar 2007 - 31. december 2009.

1851-202726.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender
- oplæg til forsikringspolitik med formål, ansvar og kompetence, risikoorganisation og forsik-ringsprincipper, og
- oplæg til den fremtidige administrative arbejdsgang.


Sagsbeskrivelse

Oplæg til forsikringspolitik:
Formål - generelt:
- at beskrive hvorledes kommunen skal sikres og forsikres,
- hvem der har ansvaret for udførelsen,
- hvorledes der én gang årligt rapporteres tilbage til Magistraten,
- at administrationen sker i henhold til forsikringspolitikken.

Formål - sikring:
- at sikre beskyttelse af kommunens aktiver,
- at sikre en høj forståelse af vigtigheden af risikoforebyggelse i kommunen,
- at sikre kommunen overblik med hensyn til økonomisk truende risici og konsekvenser heraf,
- at identificere aktiver, der ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt ikke er rentable at forsikre.

Formål - forsikring:
- at opnå afdækning for risici hvis konsekvens er økonomisk truende for kommunen.

Ansvar og kompetence:
Magistraten
Magistraten udsteder en forsikringspolitik, som fastlægger retningslinier for, hvad der skal forsikres, og hvem der har ansvar og kompetence i henhold til politikken.

Direktørgruppen
Direktørgruppens forpligtelser
- har ansvaret for, at forsikringerne administreres i henhold til forsikringspolitikken, samt træffer beslutninger om problemstillinger i den anledning,
- skal til Magistraten fremlægge forslag til ændringer i forsikringspolitikken baseret på den årlige rapport fra risikoansvarlige og forsikringsmægleren,
- træffer løbende beslutninger på sikrings- og forsikringsområdet.

Risikoansvarlig
Serviceafdelingen er den daglige forsikringsansvarlige og forpligter sig til alle former for afrapporte-ring. Udarbejder sammen med mægler en årlig rapport og sørger for forsikring af alle aktiver.


Oplægget til forsikringspolitik tager udgang i ”EU-udbud af forsikringer for Det Ny Aalborg pr. 1. januar 2007” godkendt i Sammenlægningsudvalget i møde den 26. juni 2006. Oplægget beskriver de forskellige typer forsikringer, hvad de dækker og den besluttede selvrisiko på de enkelte forsik-ringer. Selvrisikoen betales af den skadesramte forvaltning.

Selvrisiko:
Bygning/løsøre, Codan selvrisiko 100.000 kr. pr. skade
Ansvarsforsikringer, Codan selvrisiko 25.000 kr. pr. skade
Entrepriseforsikring, Codan selvrisiko 25.000 kr. pr. skade
Transportforsikringer, Codan (efter be-hov) selvrisiko 25.000/100.000 kr. pr. skade
Motorkøretøjer (ansvar), Alm. Brand selvrisiko 10.000 kr. pr. skade
Arbejdsskadeforsikring selvforsikret AK-arbejdsmiljø fremsender regninger til forvaltningerne
Kriminalitetsforsikring, Topdanmark selvrisiko 10.000 kr. pr. skade

Forsikringsdækningerne på de enkelte forsikringer fremgår af bilag på sagen.

Fremtidig forretningsgang:
Der ændres på forretningsgangen omkring bygnings- og løsøreskader.

Udgifter vedrørende skader sendes direkte til Serviceafdelingen. Efter at Willis har godkendt bila-gene, betaler Serviceafdelingen skadeudgifterne.

Willis udarbejder herefter kvartalsvis en opgørelse over betalte bygnings- og løsøreskader m.v. til Serviceafdelingen. På den baggrund opkræves hver forvaltning de afholdte skadeudgifter, som lig-ger under den policemæssige selvrisiko på 100.000 kr. pr. skade.

Fordelen ved denne model er, at institutionerne og afdelingerne får anmeldt alle de skader, der sker, og Aalborg Kommune dermed fortsat kan opgøre de samlede risikoomkostninger. Oplysningerne skal anvendes til at se, hvor der bør sættes ind med skadeforebyggende tiltag.

I forbindelse med Aalborg Kommunes opkrævning af bygnings- og løsøreskadeudgifter på op til 100.000 kr. pr. skade ude i forvaltningerne, foreslår Willis, at der samtidig i forvaltningerne indføres en intern selvrisiko på institutionsniveau.

Baggrunden herfor er at motivere de forsikringssteder, som ofte bliver ramt af skader, til at tænke i skadeforebyggende tiltag for at formindske eller helt undgå fremtidige skader.

Arbejdsskader:
Alle regninger fremsendes direkte fra AK-arbejdsmiljø til betaling i forvaltningerne.


Følgende bilag ligger på sagen:

Vedr. Forsikringshåndbog - Ny Aalborg Kommune
Vedr. Forsikringsoversigt - Ny Aalborg Kommune

Beslutning:

Godkendt.
00:45:58 #31 Punkt 10: Kommunale dokumenter - underskrift (tegningsbemyndigelse).

1851-198135.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender, at der til dokumenter ved-rørende køb og salg og andre dispositioner over kommunens faste ejendomme, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser gives tegningsbemyndigelse - med virkning fra 1. januar til 31. juli 2007 - som anført i sagsbeskrivelsen.


Sagsbeskrivelse

Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 5. november 2006 (punkt 1), at Nils Bell indtræ-der som rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen i Tina French Nielsens fraværsperiode (bar-selsorlov) fra 1. januar til 31. juli 2007.

Sammenlægningsudvalget har i mødet den 20. november 2006 (punkt 4) godkendt tegningsbemyn-digelse inden for det i indstillingen angivne område. Det indstilles, at Nils Bell i vikarperioden for Tina French Nielsen gives dennes tegningsbemyndigelse.

Beslutning:

Godkendt.

00:46:06 #32 Punkt 11: Udvalgsvederlag 1. januar 2007.

1851-203730.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender, at udvalgsvederlagene pr. 1. januar 2007 fordeles efter samme praksis som hidtil i Aalborg Kommune, som beskrevet i sagsbe-skrivelsen.


Sagsbeskrivelse

Ifølge bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv nr. 1461 af 19. december 2005, § 7, stk. 1 udgør summen af de årlige udvalgsvederlag i Aalborg Kom-mune pr. 1. januar 2007 185% af borgmesterens løn, hvilket svarer til 1.374.207,00 kr. Praksis har senest været, at beløbet fordeles ligeligt til udvalgene. Og ændring af beløbet sker administrativt i forhold til borgmesterens løn.
Ændringer i udvalgsstrukturen og som følge heraf ændringer i vederlagets størrelse forelægges by-rådet.

Pr. 1. januar 2007 er der i de 7 stående udvalg og børn- og ungeudvalget i alt 44 medlemmer. Ud-valgsvederlaget pr. samme dato 31.232,20 kr. Der udbetales ikke udvalgsvederlag til rådmænd.

Ifølge § 7, stk. 3, er det kommunalbestyrelsen der træffer beslutning om fordeling af udvalgsveder-lag for medlemskab af de stående udvalg og børn- og ungeudvalget forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen.

KL - Juridisk Forum udtaler pr. 2. december 2006, ”at der i kommunerne skal træffes beslutning om fordeling af udvalgsvederlag. Hvis der først træffes beslutning i de nye sammenlægningskommuner i et møde i januar måned, vil vederlaget som udgangspunkt kun kunne ydes fra 1. februar 2007. Det må antages, at det ligger inden for det enkelte sammenlægningsudvalgs kompetence, at træffe be-slutning om fordeling af udvalgsvederlagene med virkning fra 1. januar 2007, jf. inddelingslovens § 19, stk. 1, nr. 13.”

Beslutning:

Godkendt.
00:47:42 #33 Punkt 12: Ekspropriations- og taksationskommissioner efter lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Udpegning af medlemmer.

1851-203245.

Forretningsudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalget,
at Sammenlægningsudvalget udpeger 1 person til ekspropriationskommissionen og 1 person til taksationskommissionen for perioden 1. januar 2007 - 31. december 2009. Samme medlem kan ikke deltage i behandling af en sag i begge kommissioner. Medlemmerne skal have behørig ind-sigt i vurdering af ejendomme, og
at der udbetales diæter m.v. til ikke-byrådsmedlemmer efter styrelseslovens § 16 a.


Sagsbeskrivelse

I henhold til statsekspropriationslovens § 6, stk. 2 og § 7, stk. 3 skal kommunalbestyrelsen udpege 1 person til optagelse på liste over medlemmer af ekspropriationskommissionen og 1 person til opta-gelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen.

Medlemmerne skal være villige til at deltage i henholdsvis ekspropriations- eller taksationsmyndig-hedens arbejde og være bekendt med ordlyden af lovens § 10 om inhabilitet.

Ministeriet opfordrer kommunalbestyrelsen til at tage ligestillingshensyn ved udpegningen.

Beslutning:

Godkendt.
00:47:54 #34 Punkt 13: Taksations- og overtaksationskommissioner efter lov om offentlige veje. Ud-pegning af medlemmer.

1851-203220.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget udpeger 2 personer til taksations-kommissionen og 1 person til overtaksationskommissionen for perioden 1. januar 2007 til 31. de-cember 2009.
Samme medlem kan ikke deltage i behandlingen af en sag i begge kommissioner. Medlemmerne skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.


Sagsbeskrivelse

Lov om offentlige veje nr. 583 af 24. juni 2005 træder i kraft den 1. januar 2007. I henhold til lo-vens §§ 57 og 58, stk. 3 skal kommunalbestyrelsen udpege 2 personer til optagelse på liste over tak-sationskommissionen og 1 person til optagelse på liste over medlemmer af overtaksationskommissio-nen.

Der er intet til hinder for, at der udpeges medlemmer af regionsråd og kommunalbestyrelser. Trans-port- og Energiministeriet henleder dog opmærksomheden på bestemmelsen i vejlovens § 60, stk. 2, nr. 3, hvorefter medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksations- eller overtaksationssag, ikke må være medlem af de vejbestyrelser (kommunalbestyrelsen), der har truffet beslutning om ekspropriation.

Medlemmerne skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Jf. vejlovens § 60, stk. 1. Ved udvælgelsen bedes kommunalbestyrelsen så vidt muligt vælge medlemmer, som har sagkundskab med hensyn til erstatningsfastsættelser såvel i landområder som i byområder. Medlemmerne skal være villige til at deltage i taksationsmyndighedernes arbejde og være bekendt med ordlyden af vejlovens § 60 om inhabilitet.

Ministeriet opfordrer kommunalbestyrelsen til at tage ligestillingshensyn ved udpegningen.

Der ydes medlemmerne godtgørelse for befordringsudgifter og time- og dagpenge efter Finansmini-steriets regler samt et honorar pr. mødedag, der for tiden er fastsat til 1.900 kr.

Beslutning:

Godkendt.

00:48:05 #35 Punkt 14: Aalborg Nørresundby Antenneforening. Udpegning af medlemmer til repræ-sentantskabet.

1851-203703.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget udpeger 2 medlemmer og 2 supplean-ter til Aalborg Nørresundby Antenneforenings repræsentantskab for perioden 1. januar 2007 - 31. december 2009.


Sagsbeskrivelse

Ifølge vedtægter af 21. november 2006 for Aalborg Nørresundby Antenneforenings §§ 6, 8 og 13 skal Aalborg Byråd udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet.

Beslutning:

Godkendt.
00:48:13 #36 Punkt 15: Selvejende institutioner Aalborghus Gymnasium, Hasseris Gymnasium og Nørresundby Gymnasium. Udpegning af medlem til bestyrelsen.

1851-203825.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget udpeger et medlem til bestyrelsen på henholdsvis Aalborghus Gymnasium, Hasseris Gymnasium og Nørresundby Gymnasium for perio-den 1. januar 2007 - 31. december 2009.


Sagsbeskrivelse

Ifølge gymnasiernes vedtægter, § 4 skal kommunalbestyrelserne udpege et medlem til gymnasiets bestyrelse.
I 2006 er Vibeke Gamst medlem af Aalborghus Gymnasiums bestyrelse, Anette Valentin er medlem af Hasseris Gymnasiums bestyrelse, og Mette Ekstrøm er medlem af Nørresundby Gymnasiums be-styrelse.
Rektorerne udtrykker ønske om genvalg, også af hensyn til ligestillingsloven.

Beslutning:

Godkendt.
00:49:00 #37 Punkt 16: Juel Rysensteens Legat. Udpegning af bestyrelsesmedlem.

1851-203255.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget udpeger 1 medlem af byrådets midte til bestyrelsen for Juel-Rysensteens Legat


Sagsbeskrivelse

Jf. fundats for ”Baronesse Juel-Rysensteens Stiftelse”, § 3, stk. 2, ledes stiftelsen af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen består af sognepræsten i Bislev, et medlem af Bislev Menighed og et by-rådsmedlem, som er medlem af Socialudvalget. I indeværende periode er det Børge Hansen, med-lem af Nibe Byråd, som er medlem af bestyrelsen.

Beslutning:

Godkendt.
00:49:28 #38 Punkt 17: Udpegning af medlemmer til Huslejenævnet fra 1. januar 2007.

1851-200008.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender,
at de af Retten i Aalborg foreslåede indstilles som formand for Huslejenævnet og suppleant for formanden,
at de af Aalborg Grundejerforening og Lejernes LO indstillede vælges som medlemmer af Husle-jenævnet og suppleanter for medlemmerne,
at de af Social- og Sundhedsforvaltningen indstillede vælges til social sagkyndige,
at funktionsperioden fastsættes til 3 år, og
at nævnsmedlemmerne honoreres som i 2006 dog afrundet og med tillæg af 2 stk. diæter for mø-der over 4 timer.


Sagsbeskrivelse

Valgperioden for formanden og medlemmerne af Huslejenævnet i Aalborg Kommune udløber den 31. december 2007. Huslejenævnet består af en formand, der udpeges af amtmanden (efter 1. januar 2007 af direktøren for statsforvaltningen) efter indstilling fra byrådet samt to af byrådet valgte medlemmer.

Det ene medlem vælges efter indstilling af de større grundejerforeninger i kommunen, mens det andet medlem vælges efter indstilling af de større lejerforeninger i kommunen.

Der skal samtidig vælges suppleanter for formanden og medlemmerne.

Formanden og suppleant for formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. De øvrige per-soner skal være kendt med lejeforhold i private beboelseslejemål.

Efter bekendtgørelse i pressen er der fra Retten i Aalborg, Aalborg Grundejerforening og Lejernes LO i Aalborg indkommet følgende indstillinger:

Formand
Præsidenten for Retten i Aalborg, Ida Heide-Jørgensen, anbefaler dommer Peter Damm som for-mand for Huslejenævnet i Aalborg Kommune.

Som suppleant anbefales dommer Poul Erik Nielsen.

Udlejerrepræsentant
Aalborg Grundejerforening indstiller byfornyelseskonsulent Birthe Mathiesen, Annebergvej 80, 9000 Aalborg, som medlem.

Som suppleant indstilles direktør Karen Bock, Aalborg Grundejerforening, Boulevarden 11, 9000 Aalborg.


Lejerrepræsentant
Lejernes LO i Aalborg indstiller Sigrun Mønnike-Hald, Hellevangen 6, 9210 Aalborg SØ, som med-lem.

Som suppleant indstilles Jens Laursen, Herningvej 85, 9220 Aalborg Ø

I bekendtgørelsen i dagspressen blev der – under henvisning til Ligestillingsloven - opfordret til, at organisationerne indstillede lige mange mænd og kvinder til posterne.

Social sagkyndig
Når Huslejenævnet behandler sager vedrørende overtrædelse af husordenen (Lejelovens kap. XII A) skal nævnet i henhold til Boligreguleringslovens § 36, stk. 5 være tiltrådt af en social sagkyndig.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller beskæftigelseschef Michael Toftegaard Larsen, Bade-husvej 11, 9000 Aalborg som social sagkyndig.

Som suppleant indstilles kommende leder af Socialområde Sydøst, Ole Østergaard Jensen.

Honorering
I 2006 er formanden blevet erlagt med 85.426,00 kr., mens lejer- og udlejerrepræsentanten er blevet erlagt med en kombination af fast vederlag og diæter. Det faste vederlag i 2006 udgør 31.344,75 kr., mens der vil blive udbetalt diæter for i alt 16.560,00 kr. for afholdelse af 23 møder. Medlem-merne vil således i 2006 i alt få udbetalt 47.904,75 kr.

Af administrative hensyn foreslås det, at såvel formanden som medlemmerne fremover kun honore-res med et fast vederlag.

Da det må forventes, at antallet af møder i 2007 vil blive udvidet fra 23 til 25 indstilles det, at med-lemmernes og formandens honorar tillægges to yderligere diæter. I afrundede tal vil formanden så-ledes blive erlagt med 87.000,00 kr. og medlemmerne med 50.000,00 kr.

Ved brev af 12. november 2006 har Huslejenævnets nuværende formand, Peter Damm, anmodet om, at vederlaget for såvel formanden som medlemmerne forøges med 20%. Anmodningen begrun-des bl.a. med, at sagerne er blevet mere komplicerede, og at nævnets kompetence er blevet udvidet.

Samtidig anføres det af Peter Damm, at nævnets geografiske område pr. 1. januar 2007 udvides, hvilket formentlig vil få antallet af sager til at stige med ca. 10%. Herudover nævnes det, at besigti-gelser i Nibe, Hals og Sejlflod vil tage mere tid, og eftersom de nævnte kommuner hidtil delvis har været reguleret efter andre regler, vil det give specielle problemer, som vil medføre et merarbejde.

Ifølge Boligreguleringslovens § 38 skal medlemmerne af Huslejenævnet have deres udlæg dækket. Medlemmerne vil i overensstemmelse hermed få dækket transportomkostninger mellem hjemsted og mødeadresse.

Ved indkaldelse af suppleanter vil disse blive erlagt med en forholdsmæssig del af de ordinære medlemmers honorar, idet der i denne forbindelse vil blive lagt til grund, at der årligt holdes 25 mø-der.

Den socialt sagkyndige vil blive erlagt med diæter.

Følgende bilag ligger på sagen.

Bilag til honorering af Huslejenævn
Honorering af Huslejenævnet

Beslutning:

Godkendt.
00:50:17 #41 Punkt 18: Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet.

1851-202567.

Sammenlægningssekretariatet indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender,
at de af Statsamtet foreslåede indstilles som formand for Beboerklagenævnet og suppleant for formanden,
at de af Lejernes LO indstillede vælges som medlem af Beboerklagenævnet og suppleant for med-lemmet,
at Sammenlægningsudvalget tager stilling til, hvilken af de af boligforeningerne i Aalborg Kom-mune indstillede der skal vælges som medlem af Beboerklagenævnet og suppleant for med-lemmet,
at de af Social- og Sundhedsforvaltningen indstillede vælges til social sagkyndige,
at funktionsperioden fastsættes til 4 år,
at nævnsmedlemmerne honoreres som hidtil, og
at Jammerbugt Kommune tilknyttes Aalborg Kommunes Beboerklagenævn frem til 31. december 2009.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen, idet formand Anton Kanstrup indstilles som udlejer-repræsentant med Lars Christian Larsen som suppleant.


Sagsbeskrivelse

Valgperioden for formanden og medlemmerne af Beboerklagenævnet i Aalborg Kommune udløber den 31. december 2007. Beboerklagenævnet består af en formand, der udpeges af amtmanden (efter 1. januar 2007 af direktøren for statsforvaltningen) efter indstilling fra byrådet samt to af byrådet valgte medlemmer.

Det ene medlem vælges efter indstilling af de større boligforeninger i kommunen, mens det andet medlem vælges efter indstilling af de større lejerforeninger i kommunen.

Der skal samtidig vælges suppleanter for formanden og medlemmerne.

Formanden og suppleant for formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen. De øvrige per-soner skal være kendt med lejeforhold i almennyttigt boligbyggeri.

Efter bekendtgørelse i pressen er der fra boligforeningerne i Aalborg Kommune og Lejernes LO i Aalborg indkommet følgende indstillinger:

Formand
Kontorchef ved Statsamtet, cand. jur. Ove G. Jensen, Ladegaardsvej 26, 9210 Aalborg SØ, ønsker at fortsætte som formand for Beboerklagenævnet i Aalborg Kommune.

Som suppleant for formanden anbefales kontorchef ved Statsamtet, Ole Kirkegaard, Bælumvej 1, 9575 Bælum.

Udlejerrepræsentant
Hasseris Boligselskab og Andelsboligforeningen Himmerland indstiller forvaltningschef i Andelsbo-ligforeningen Himmerland, Gunhild Bjørn, Ravnhøj 48, 9000 Aalborg, som medlem.

Hasseris Boligselskab og Andelsboligforeningen Himmerland repræsenterer 7.000 lejemål.

Hasseris Boligselskab og Andelsboligforeningen Himmerland har ikke indstillet en suppleant.

Aalborg Boligselskab af 1956, Boligforeningen Fjordblink, Boligforeningen Vanggården, Boligsel-skabet Aalborglund, Boligselskabet Cimbria, Boligselskabet Limfjorden, Boligselskabet Nordbo, Boligselskabet Østparken, Boligselskabet af 1951, Sundby-Hvorup Boligselskab og Lejerbo indstil-ler formand for Boligforeningen Fjordblink, Anton Kanstrup, Koresvej 33, 9210 Aalborg SØ, som medlem.

Boligselskaberne repræsenterer i alt 14.705 lejemål.

Som suppleant indstilles Lars Christian Larsen, Løvenborgparken 2, 9400 Nørresundby.

Lejerrepræsentant
Lejernes LO i Aalborg indstiller Kurt Freiheit Nielsen, Nørregade 26, 1. tv., 9000 Aalborg, som medlem.

Som suppleant indstilles Michael Andersen, Tove Ditlevsens Vej 154, 4, 9000 Aalborg.

I bekendtgørelsen i dagspressen blev der – under henvisning til Ligestillingsloven - opfordret til, at organisationerne indstillede lige mange mænd og kvinder til posterne.

Social sagkyndig
Når Beboerklagenævnet behandler sager vedrørende overtrædelse af husordenen (Lov om leje af almene boliger kap. 13) skal nævnet i henhold til Lov om leje af almene boliger § 97, stk. 5 være tiltrådt af en social sagkyndig.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller beskæftigelseschef Michael Toftegaard Larsen, Bade-husvej 11, 9000 Aalborg, som social sagkyndig.

Som suppleant indstilles kommende leder af Socialområde Sydøst, Ole Østergaard Jensen.

Honorering
I 2006 er formanden blevet erlagt med 37.400 kr. årligt, hvilket i 2006 bliver til en udbetaling på 42.637,92 kr., mens lejer- og udlejerrepræsentanten er blevet erlagt med diæter.

Ifølge Lov om leje af almene boliger § 99 skal medlemmerne af Beboerklagenævnet have deres ud-læg dækket. Medlemmerne vil i overensstemmelse hermed få dækket transportomkostninger mellem hjemsted og mødeadresse.

Ved indkaldelse af formandens suppleant vil denne blive erlagt med en forholdsmæssig del af det ordinære medlems honorar, idet det vil blive lagt til grund, at der årligt holdes 12 møder. Medlem-mernes suppleanter og den socialt sagkyndige vil blive erlagt med diæter.

Tilknytning til Aalborg Kommunes Beboerklagenævn
De 4 kommuner, Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro, der pr. 1. januar 2007 bliver til Jammer-bugt Kommune har tilkendegivet, at de fortsat ønsker at være tilknyttet Aalborg Kommunes Bebo-erklagenævn frem til 31. december 2009.

Sager vedrørende Jammerbugt Kommune vil blive faktureret med 3.000 kr. - i husordenssager dog med 4.000 kr.

Følgende bilag ligger på sagen:
- Hasseris Boligselskab og Andelsboligforeningen Himmerlands indstilling af Gunhild Bjørn ved brev af 6. november 2006, og
- 11 boligforeningers indstilling af Anton Kanstrup ved brev af 8. november 2006.

11 boligorganisationer i Aalborg Kommune indstiller Anton Kanstrup
Hasseris Boligselskab og Andelsboligforeningen Himmerland indstiller Gunhild Bjørn

Beslutning:

Godkendt.
00:50:51 #44 Punkt 19: Omprioriteringer i budget 2006 mellem Borgmesterens Forvaltning og Tek-nisk Forvaltning. Tillægsbevilling.

1851-201384.

Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:

Aalborg Byråds behandling af sagen:

”Teknisk Udvalg indstiller, at byrådet godkender,
at der foretages en budgetomplacering mellem Borgmesterens Forvaltning og Teknisk Forvaltning, og
at der overføres et beløb på 1 mio. kr. fra Konto 8, Finansforskydninger, Indskud i Landsbygge-fonden til 00.25 Sektor Byfornyelse, ”Renovering af Brolandingen”.

Sigvart Sigvartsen var fraværende.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Mariann Nørgaard var fraværende.


Sagsbeskrivelse

I forbindelse med gennemførelsen af projektet "Helhedsorienteret byfornyelse i Nørresundby" har der været arbejdet med en renovering af Brolandingen, hvor der bl.a. er indrettet mødelokaler under Limfjordsbroen, kaldet Kulturbroen. Der har ikke været tilstrækkelige midler til rådighed til en istandsættelse og forbedring af udearealerne i det oprindelige projekt. Det vurderes, at en bearbejd-ning af udearealerne vil være af stor betydning for helhedsindtrykket og vil kunne bidrage til et løft af området også set i sammenhæng med de kommende arbejder vedrørende Nørresundby havne-front.

Økonomi
I bemærkningerne til budget 2005-08 er det anført, at der af rammebeløbet til Indskud i Landsbyg-gefonden (opførelse af almene boliger) kan overføres et beløb til byfornyelse. Denne mulighed blev ikke anvendt p.g.a. visse tekniske forhold vedrørende tildeling af statslig ramme til byfornyelse. I det af Teknisk Udvalg vedtagne program for det støttede byggeri i årene 2006-09 blev det indstillet til de videre budgetdrøftelser, at der kunne anvendes et beløb op til 4,8 mio. kr. til overførsel til by-fornyelse. På baggrund heraf foreslås det, at der overføres 1 mio. kr. fra Konto 8 Finansforskydnin-ger ”Indskud i Landsbyggefonden” til 00.25 Sektor Byfornyelse ”Renovering af Brolandingen”.


Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2006
- 1.000 kr. -


Borgmesterens Forvaltning:

Konto 8 Finansforskydninger - Indskud i Landsbyggefonden
Rådighedsbeløbet reduceres med 1 mio. kr. til 27.475 mio. kr. …………..……………..-1.000

Ændring i alt - drift ………………………………..……………..………….………...

-1.000


ANLÆG 2006
- 1.000 kr. -
Teknisk Forvaltning:

00.25 Sektor: Byfornyelse

Projekt 2986, Brolandingen i Nørresundby
Rådighedsbeløb forhøjes med 1 mio. kr. til 1 mio. kr. ……...…………………….….…
Anlægssum: Udgifter 1 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Udgifter 1 mio. kr.
+1.000Ændring i alt - anlæg ……………………………………..…………..……..………...
+1.000”

Aalborg Byråd har godkendt indstillingen den 11. december 2006.

Henrik Nielsen var fraværende.

Forretningsudvalget indstiller, at beslutningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.
00:51:10 #46 Punkt 20: Områdefornyelse i Svenstrup.

1851-194095.

Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:

Aalborg Byråds behandling af sagen:

”Teknisk Udvalg indstiller at byrådet godkender,
- at der fremsendes ansøgning om reservation fra staten til områdefornyelse i Svenstrup,
- indstilling om ompostering af udgifter til nødvendig rådgiverhonorar.

Sigvart Sigvartsen var fraværende.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Mariann Nørgaard var fraværende.


Sagsbeskrivelse

I september måned 2004 fik Aalborg Kommune tilsagn fra Socialministeriet om, at gennemføre et byfornyelsesforsøg under titlen: Platform for by- og bydelsudvikling – med udgangspunkt i Svens-trup.

Projektets overordnede formål var, at udvikle en model for byudvikling initieret af lokalområdet selv – set i lyset af de mindre bysamfunds vilkår i en ny kommunestruktur.

Magistraten blev i mødet den 7. marts 2005 orienteret om projektets formål og de initiativer, som projektets forundersøgelse havde resulteret i.

Der har været afholdt en række møder med et netværk af foreninger med tilknytning til Svens-trup/Godthåb samt offentlige ansatte med arbejdsopgaver i og omkring Svenstrup. Med udgangs-punkt i det offentlige netværk er der blevet dannet en projektgruppe med deltagelse af Svenstrup Skole, Svenstrup Bibliotek, Social- og Sundhedsforvaltning, Teknisk Forvaltning og Kuben Byfor-nyelse Danmark som konsulenter. Projektgruppen og det offentlige netværk har haft det som sin hovedopgave at informere og være en administrativ støttefunktion for foreningerne, som ellers ville have svært ved at finde sammen omkring en fælles vision for Svenstrup.

Der foreligger nu en udviklingsplan fra juni måned 2006 og en projektide om at kortlægge de land-skabelige kvaliteter. Sidstnævnte projekt har fået støtte fra Fonden Realdania med 364.000 kr.

Det er projektgruppens vurdering, at det vil være et væsentligt og positivt bidrag til udviklingen i Svenstrup, hvis der kan etableres et forpligtende samarbejde mellem kommunen og lokalområdet om tilvejebringelse af de nødvendige økonomiske midler til at realisere udviklingsplanen.


I relation til byfornyelsesloven skal det bemærkes, at en stor del af de beskrevne idéer er omfattet af bestemmelserne om områdefornyelse. Den næste ordinære frist for ansøgning om disse midler er primo januar 2007.

Det skal nævnes, at der vil være usikkerhed om den statslige støtte som følge af de kriterier, som ministeriet anvender til reservation af midler. Den samlede ramme for områdefornyelse på landsplan er på 50 mio. kr. – hvoraf maksimalt 10 mio. kr. er reserveret til de mindre bysamfund under 10.000 indbyggere. Det er derfor usikkert, hvor meget der i givet fald kan meddeles støtte til. Der vil i sam-arbejde med ministeriet blive forhandlet om supplerende støtteordninger og yderligere reservationer.

Økonomi
Der er afsat penge til et områdefornyelsesprojekt i 2008-2009 og 2010. I 2007 udgik hele beløbet på 1. mio. kr. i forbindelse med budgetforslaget. Hvis det bliver besluttet, at ansøge om reservation til områdefornyelse i 2007, bliver det nødvendigt at afholde udgifter til rådgivere. Det foreslås derfor, at der omposteres 150.000 kr. fra projekt 2981, Områdefornyelse Østerbro, til projekt 2985, Områ-defornyelse Svenstrup.
En nedskrivning af projekt Områdefornyelse Østerbro med 150.000 kr. indebærer, at der tilsvarende må spares på konsulentydelser i forbindelse med de kommende byrumsprojekter.

Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2006
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -
Sektor Byfornyelse

Projekt 2981, 2. etape Områdefornyelse Østerbrokvarteret
Rådighedsbeløb udgift nedskrives med 150.000 kr. til 650.000 kr. ……………………
Rådighedsbeløb indtægt reduceres med 50.000 kr. til 217.000 kr. ……….……….........
Anlægssum udgifter 9.184 mio. kr. og indtægter 3.950 mio. kr.
U:
I:
-150
-50

Projekt 2985, Områdefornyelse Svenstrup
Rådighedsbeløb udgift forhøjes med 150.000 kr. til 150.000 kr. …………...........…….. U: +150
Rådighedsbeløb indtægt forhøjes med 50.000 kr. til 50.000 kr. ………………………... I: +50
Anlægssum udgifter 15.150 mio. kr. og indtægter 5.350 mio. kr.

Ændring, i alt anlæg ………………………………………..………………..………... U: 0
I: 0

Nettoændring anlæg …………………………………………………………………… U: 0”


Aalborg Byråd har godkendt indstillingen den 11. december 2006.

Henrik Nielsen var fraværende.

Forretningsudvalget indstiller, at beslutningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.
00:51:19 #48 Punkt 21: Optagelse som offentlig vej.

1851-10509.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender,
at matr.nr. 1399 og 1373e, Aalborg bygrunde optages som offentligt vejareal efter vejlovens § 23, og
at parkering ved Musikkens Hus reguleres efter vejlovens §107, stk. 2.


Sagsbeskrivelse

I Sammenlægningsudvalgets møde den 20. november 2006 blev det besluttet at etablere betalings-parkering på området omkring Musikkens Hus. Det blev samtidigt besluttet at regulere parkeringen efter mark- og vejfredslovens § 17 på foranledning af Teknisk Forvaltning. En sådan regulering vil være en privatretlig løsning. Advokatfirmaet DLA Nordic har siden hen vurderet det juridiske grundlag for dette, og er kommet frem til følgende:

• Det er firmaets vurdering, at det er meget usikkert, om Aalborg Kommune lovligt vil kunne opkræve betaling for parkering på de pågældende arealer på et privatretligt grundlag.
• Hertil kommer, at kommunen med sikkerhed ikke kan håndhæve en privatretlig betalingsparke-ringsordning med hjemmel i færdselslovens regler, ligesom kommunen ikke kan håndhæve over-trædelser af mark- og vejfredsloven, idet dette alene er politiets kompetence. Kommunen kan næppe opkræve kontrolafgifter på et privatretligt grundlag, og det må således anses som ganske tvivlsomt, om kommunen overhovedet kan kontrollere en privatretlig betalingsparkeringsord-ning, uden at der er etableret et egentligt hjemmelsgrundlag herfor.
• Det er samlet firmaets vurdering, at en privat kommunal parkeringsmodel hviler på et så usikkert juridisk grundlag, at DLA Nordic fraråder kommunen at vælge en sådan privatretlig løsning.

DLA Nordic anbefaler i stedet en offentlig parkeringsmodel, hvor matriklerne optages som offent-ligt vejareal. Hermed reguleres parkeringen efter vejlovens § 107, stk. 2, hvori der er en klar hjemmel til, at kommunen i samråd med politiet kan bestemme, at der etableres en adfærdsregulerende beta-lingsparkeringsordning på offentlige veje.

Efter vejlovens § 23 bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges. Kommunen har efter loven både mulighed for at optage eksisterende private fællesveje som offent-lige veje, og at erhverve nødvendige arealer til nyanlæg efter aftale med ejerne eller ved ekspropria-tion.

Udgangspunktet er dog i alle tilfælde, at sådanne arealer dels skal optages på vejfortegnelsen, jf. Vejlovens § 8, dels skal sikres ved arealernes udskillelse i matriklen, jf. vejlovens § 88, stk. 1, med-mindre særlige forhold gør sig gældende, jf. vejlovens § 89, stk. 1.


Det er firmaets vurdering, at Aalborg Kommune undtagelsesvis, hvor særlige forhold gør sig gæl-dende, ikke alene kan undlade at udmatrikulere en offentlig vej, men også under visse forudsætnin-ger lovligt kan undlade at erhverve ejendomsret til den pågældende offentlige vejs areal. Forudsæt-ningerne herfor er, at kommunen har en fuldstændig og ubetinget råderet over det pågældende of-fentlige vejareal i den periode, hvor arealet er udlagt som offentlig vej.

Når det pågældende areal senere skal anvendes til andet formål, f.eks. fordi der senere skal bygges på arealet, skal den offentlige vej herefter nedlægges i overensstemmelse med proceduren i vejlo-vens § 90.

De pågældende parkeringsarealer matr.nr. 1399 og 1373e, Aalborg bygrunde indstilles derfor udlagt som offentlige veje, da bl.a. følgende helt særlige forhold gør sig gældende:

• Grundet bygning af Utzon Centret er netop nedlagt en offentlig vej med 225 betalingsparke-ringspladser.
• Der nedlægges herudover i centrum af byen midlertidigt 700 andre offentligt tilgængelige pri-vate pladser fra 15. januar 2007 til påsken 2009.
• Det er på denne baggrund kommunens vurdering, at der i de næste to til tre år vil være en eks-traordinær stor og utilsigtet søgetrafik mod parkeringspladser. Denne søgetrafik vil ofte føre til kaos i en række gader, der ikke er egnet til den ekstra trafik.
• Der er herudover en række uhensigtsmæssige følger af den manglende regulering af parkeringen på de arealer, der er centralt placeret i byen.
• En regulering af disse ordninger skal for såvel drift som kontrol hvile på et sikkert hjemmels-grundlag, hvilket alene kan ske, hvis arealerne midlertidigt bliver optaget som offentlige veje, og herefter i samråd med politiet bliver offentligretligt reguleret.

En særordning for disse arealer vil alene være midlertidig, hvilket tillige taler for, at det er atypisk og dermed en helt særlig situation, der taler for, at de pågældende arealer kan ses som offentlige veje i en nærmere fastlagt midlertidig periode. Dermed erhverver kommunen en fuldstændig og ube-tinget råderet over det pågældende offentlige vejareal i den periode, hvor arealet er udlagt som of-fentlig vej.

Matrikelkort over området ligger på sagen.

Matrikelkort over området ved Musikkens Hus

Beslutning:

Godkendt.
00:51:26 #50 Punkt 22: Medlemmer af det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune (LBR).

1851-187936.

Forretningsudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalget,
at de indstillede medlemmer og suppleanter til det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune godkendes,
at der yderligere udpeges et medlem fra erhvervsområdet og et fra a-kasseudvalget i Aalborg,
at der gives diæter og tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne af det Lokale Beskæftigelsesråd, og
at der, for det Lokale Beskæftigelsesråds vedkommende, dispenseres fra reglen om, at der kun kan udbetales diæter og tabt arbejdsfortjeneste for indtil fire møder om året.


Sagsbeskrivelse

Sammenlægningsudvalget besluttede i mødet den 30. januar 2006 (punkt 7) at etablere det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2007.

Beskæftigelsesudvalget (forberedende udvalg) er orienteret om indstillingen den 24. november 2006.

Foreningerne og organisationerne har indstillet følgende medlemmer og suppleanter til det Lokale Beskæftigelsesråd:

Repræsentant Suppleanter

Dansk Arbejdsgiverforening
Christian Heinrich Brosolat
Aalborg Portland AIS
Rørdalsvej 44
Postboks 165
9100 Aalborg
Helle Carlsson Christensen
Landssekretariatet
Nørre Voldgade 106
1015 København K
Birgitte Larsen
IDA Service AIS
Kong Christians Alle 37
9000 Aalborg
Er endnu ikke indstillet
Mads Andreasen
Colas-Novejfa AIS
Blomsterbakken 2
9380 Vestbjerg Er endnu ikke indstilletLandsorganisationen i Danmark
Kjell Christensen
Metal Aalborg,
Søndergade 14
Postboks 316
9100 Aalborg
Svend E. Andersen
NNF Aalborg,
Hjørringvej 156
Boks 99
9400 Nørresundby
Kim Jacobsen
FOA Aalborg,
Østerport 2
Postboks 49
9100 Aalborg
Allan Winfeld
TIB afd. 2 Aalborg
Kjellerupsgade 22
9100 Aalborg

Mariann Larsen
3F Aalborg
Søndergade 62
9000 Aalborg Ivan Ziegler
HK
Hasserisvej 124
9100 Aalborg

Akademikernes Centralorganisation
Thomas Nielsen
Vaarstvej 235
Vaarst
9260 Gistrup Der indstilles ikke en suppleant

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
Søren Peter Eriksen
Vesthimmerlands Lærerkreds
Løgstørvej 14A
9600 Aars Liselotte Thomsen
BUPL
Klokkestøbergade 17
9000 Aalborg

De Samvirkende Invalideorganisationer
Gitte Pedersen
Spastikerforeningen
Blåkildevej 59 st. tv.
9220 Aalborg Øst
Kjeld Ulnits
Dansk Blindesamfund
Herningvej 110
9220 Aalborg Øst

Svend P. Kristensen, LBH, Landsforeningen Bedre Hørelse
Klitgårdvej 1, Binderup
9240 Nibe Er endnu ikke indstillet

Praktiserende Lægers Organisation
Er endnu ikke indstillet Er endnu ikke indstillet

Integrationsrådet
Mahindokht Soltani
Grønlands Torv 1, 12. th.
9210 Aalborg SØ Er endnu ikke indstillet
Aalborg Kommune
Mai-Britt Iversen
Pontoppidanstræde 19
9220 Aalborg Øst
Poul Erik Lyngdorf
Vinkelvej 23
9370 Hals

Derudover er det muligt at udpege yderligere to medlemmer fra relevante lokale foreninger. Disse medlemmer skal indstilles fra de øvrige medlemmer af det Lokale Beskæftigelsesråd i forening.

De indstillede medlemmer af LBR holdt temamøde den 17. november 2006 og her anbefalede de, at der indstilles yderligere to medlemmer til det Lokale Beskæftigelsesråd. De to medlemmer ønskes udpeget fra erhvervsområdet og fra a-kasseudvalget i Aalborg.

Fra erhvervsområdet er følgende udpeget:
Repræsentant Suppleanter
Vibeke Lei Stoustrup
Erhvervsafdelingen
Borgmesterens Forvaltning
Boulevarden 13
9000 Aalborg Tonny Skovsted Thorup
Erhvervsafdelingen
Borgmesterens Forvaltning
Boulevarden 13
9000 Aalborg


Fra A-kasserne er følgende udpeget:
Repræsentant Suppleanter
Marianne Kallesøe
HK Nordjylland
Hasserisvej 124
9000 Aalborg Frank Larsen
3F
Søndergade 62
9000 Aalborg

Ligestilling mellem kvinder og mænd
Jf. Lov om ligestilling af mænd og kvinder § 10a skal der stilles forslag om en kvinde og en mand til en plads i det Lokale Beskæftigelsesråd og hvis der skal indstilles flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd, og i tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet. Dette kan dog fraviges, hvis særlige grunde ligger herfor og myndigheden eller organisationen skal angive en begrundelse herfor.

De fleste organisationer/myndigheder har taget højde for bestemmelsen i ligestillingsloven i forhold til det antal kvinder og mænd de har indstillet. Fra enkelte har der været et ønske om at fravige be-stemmelsen, fordi de vurderer, at det indstillede medlem er bedst kvalificeret uafhængigt af køn.

Kønsfordelingen vil i forhold til de indstillede personer blive 7 kvinder og 7 mænd.

Udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde
Jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 49 skal kommunen betale udgifter til det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhed.


Udgifterne forventes finansieret via de midler, der hidtil har finansieret udgifterne til det sociale koordinationsudvalg i Aalborg Kommune.

De ansvarlige for jobcentret varetager i fællesskab sekretariatsbetjeningen af rådet.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medlemmerne af det Lokale Beskæftigelsesråd får diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i Lov om kommunernes styrelse, dog med udtagelse af repræsentanten for Praktiserende Lægers Or-ganisation, som honoreres efter taksten for socialmedicinsk samarbejde efter landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation.

Mødefrekvens
Det forventes, at der afholdes seks møder årligt, men dog med mulighed for at afholde op til ti mø-der.

Møderne forventes som hovedregel at vare i op til fire timer.

Beslutning:

Godkendt.
00:51:46 #54 Punkt 23: Leverandørkrav og styringsprincipper m.v. på frit valg-området.

1851-202644.

Ældre- og Handicapudvalget (forberedende udvalg) indstiller til Sammenlægningsudvalget,
at Aalborg Kommune vælger godkendelsesmodellen,
at leverandørkrav godkendes (bilag 1-4),
at nedenstående forslag til økonomiske styringsprincipper godkendes, og
at nedenstående prisstruktur og frit valg priser godkendes.

Indstillingen har været forelagt Sammenlægningsældrerådet og Midlertidigt tværgående Samar-bejdsudvalg til høring. Sammenlægningsældrerådet påpeger en uoverensstemmelse mellem teksten i indstillingen og bilagene, som efterfølgende er blevet tilrettet.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.


Sagsbeskrivelse

I forbindelse med sammenlægning af Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg Kommuner skal der ske har-monisering af krav og principper på frit valgs området (personlig pleje, praktisk hjælp, madservice med udbringning og madservice uden udbringning). Sammenlægningsudvalget har herefter pligt til at træffe beslutning om fastlæggelse af leverandørkrav og ¬priser for frit valg-området inden den 1. januar 2007.

Valg af frit valg-model
Kommunalbestyrelsen kan vælge at skabe valgfrihed og konkurrence enten via en godkendelsesmo-del eller via en udbudsmodel.

Godkendelsesmodellen indebærer, at alle leverandører, der lever op til kommunens kvalitets- og priskrav (samt eventuelle yderligere leverandørkrav) skal godkendes. Prisfastsættelsen skal i denne model beregnes med udgangspunkt i de kommunale leverandørers forhold.

Udbudsmodellen fastsætter regler for kommuner, der ønsker at kombinere valgfrihed og priskonkur-rence, samtidig med at antallet af godkendte leverandører begrænses. Det er en betingelse for an-vendelse af udbudsmodellen, at der er muligt at indgå kontrakt med mindst to kvalificerede leve-randører inden for det enkelte ydelsesområde. Kontrakterne skal indgås med de leverandører, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Yderligere er der mulighed for at kombinere de to modeller, således at en udbudsforretning danner grundlag for prisfastsættelsen i godkendelsesmodellen.

Alle fire kommuner har hidtil anvendt godkendelsesmodellen på alle frit valgs områder, og det ind-stilles alene af den grund, at det også bliver denne model, der bliver gældende for Aalborg Kom-mune. Såfremt Aalborg Kommune på et senere tidspunkt ønsker en fornyet stillingtagen til valg af model, kræver det en mere dybdegående analyse af området.

Leverandørkrav
For hver af de fire ydelseskategorier skal der udarbejdes leverandørkrav, som leverandørerne for-pligter sig til at leve op til ved godkendelsen. I forslag til leverandørkrav (bilag 1-4) er der taget ud-gangspunkt i nuværende Aalborg Kommunes model, men som følge af omorganisering i Ældre- og Handicapforvaltningen (godkendt i Sammenlægningsudvalget den 15. maj 2006) samt harmonise-ring med Hals, Nibe og Sejlflod Kommuner er der foreslået ændringer i forhold til hidtidig praksis i Aalborg Kommune.

De to væsentligste omhandler godkendelsesdistrikter og kontakt med sygehusene.

Godkendelsesdistrikter
I Aalborg Kommune har der hidtil været fem godkendelsesdistrikter svarende til de fem lokalområ-der. Valget fremover består mellem på den ene side syv godkendelsesdistrikter (svarende til de syv ældreområder) og på den anden side tre godkendelsesdistrikter (svarende til de tre bevillingsenhe-ders geografiske områder). Muligheden for kun at operere med ét godkendelsesdistrikt er umiddel-bart fravalgt, da et sådant vil blive uforholdsmæssigt stort og i nogle tilfælde umuligt for en privat leverandør at kunne dække.

En model med tre godkendelsesdistrikter anbefales af følgende årsager:
• Aalborg Kommune vil få ensartede godkendelsesdistrikter af nogenlunde samme størrelse og med en spredning af såvel tæt som tyndt befolkede områder.
• Da områderne er ensartede, vil der ikke være behov for prisdifferentiering.
• Det vil administrativt være lettere for bevillingsenhederne alene at skulle arbejde med ét områ-de, således at medarbejderne ikke skal holde styr på, at nogle leverandører måske alene er god-kendt i en del af bevillingsenhedens område. Risikoen for fejlafregninger reduceres herved.

Den kommunale leverandør (=Ældreafdelingen) skal søge godkendelse i alle tre distrikter, men vil af praktiske og ressourcemæssige årsager organisere sig i flere ældreområder inden for det enkelte godkendelsesdistrikt.

Kontakten med sygehusene
Ved udskrivninger fra sygehusene er der væsentlig forskel i kommunikationsgangene. I Aalborg Kommune går al kommunikation via områdesygeplejerskerne, mens samme går via visitatorerne i Hals, Nibe og Sejlflod Kommuner.

Argumenterne fra de tre kommuner er, at de fleste borgere ikke har behov for kontakt med hjemme-sygeplejen efter udskrivning, at det er langt mere sandsynligt, at visitatorerne kender borgerne i for-vejen, og at samarbejdet på denne vis har fungeret upåklageligt mellem sygehusene og kommunerne og internt i kommunerne.

Som led i serviceharmoniseringen og med ovennævnte argumenter indstilles, at der nedsættes en arbejdsgruppe til vurdering af de mest hensigtsmæssige kommunikationsgange, herunder de ressour-ce- og uddannelsesmæssige konsekvenser ved eventuelt at ændre kommunikationen så den går fra sygehuset til visitatorerne.
Indtil arbejdsgruppen har afleveret sin indstilling fortsætter Aalborg Kommunes model.


Styringsprincipper på frit valgs området
Frit valgs lovgivningen forudsætter, at der både sker en organisatorisk og økonomisk adskillelse af den kommunale bestiller- og udførervirksomhed. Dette sikres gennem den nye organisering i Ældre- og Handicapforvaltningen med en Myndighedsafdeling og en Ældreafdeling.

Myndighedsafdelingen beskriver kvalitetsstandarder og visitationskriterier og definerer, hvilke krav leverandørerne skal leve op til for at kunne blive godkendt. Afdelingen har desuden ansvaret for visitationen til ydelserne, som i praksis sker i Myndighedsafdelingens tre bevillingsenheder, der dækker hvert sit geografiske område af kommunen.
Myndighedsafdelingen har fremover det fulde budgetansvar på frit valgs området og er dermed ansvarlig for, at der er sammenhæng mellem budgettet og omfanget af visiterede ydelser (visitati-onsøkonomien).

Ældreafdelingen er Aalborg Kommunes leverandør af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Afdelingen er ansvarlig for at levere ydelserne på de aftalte vilkår, herunder at leve op til myndig-hedens krav til kvalitet, pris og leveringssikkerhed.
Ældreafdelingen har ikke noget budget på frit valgs området, men modtager betaling for leverede ydelser efter de udmeldte frit valgs priser. Det er Ældreafdelingens opgave at sikre, at ydelserne kan leveres inden for de gældende priser (driftsøkonomien). Hvis ikke den kommunale leverandør kan overholde timeprisen, kan det udløse efterbetaling til de private leverandører.

På frit valgs-området kan der ikke overføres penge mellem Myndighedsafdelingen og Ældreafdelin-gen ud over den afregning der sker for leverede ydelser.

Hvis der opstår ubalance mellem budgettet og de visiterede ydelser, er det Myndighedsafdelingens opgave at lægge problemet frem til politisk behandling med henblik på en beslutning om, hvorvidt der skal justeres på budgettet eller serviceniveauet.

Hvis Ældreafdelingen ikke kan levere ydelserne til den fastsatte pris, kommer afdelingen ud med et underskud, og forvaltningen vurdere, om det er nødvendig at forhøje timeprisen, eller om der kan sættes effektiviseringer i værk, der igen gør det mulig at holde priserne.

Med andre ord vil det være muligt at slutte året med et overskud i Ældreafdelingen på frit valg om-rådet, men med underskud i Myndighedsafdelingen eller omvendt.

Ved ændringer i priserne skal forvaltningen vurdere, om det har konsekvenser for omfanget af ydel-ser, der kan leveres inden for budgettet på frit valgs området. I givet fald bør konsekvenserne indgå i budgetdrøftelserne. Priserne for det kommende år fastsættes derfor normalt i forbindelse med budgetvedtagelsen.

For at sikre fuld synlighed om økonomi og resultater udarbejdes der en samlet årsrapport for kom-munens leverandørvirksomhed inden for hvert af følgende områder:

• Hjemmeplejen
• Rengøringsordningen
• Madservice

Årsrapporterne opbygges efter principperne i årsregnskabsloven og efter nærmere aftale med kom-munens revisionsfirma.

Ældre- og Handicapforvaltningen fastsætter nærmere regler for, i hvilken udstrækning afdelingerne kan omplacere midler bevillingsenhederne imellem (Myndighedsafdelingen) og ældreområderne imellem (Ældreafdelingen). Ældre- og Handicapforvaltningen fastsætter desuden nærmere regler for håndtering af overskud og underskud i de kommunale leverandørafdelinger.

Prisstruktur og frit valgs priser fra 1. januar 2007
I følge frit valgs loven skal leverandørerne afregnes efter priser, der svarer til det, den kommunale leverandørvirksomhed kan levere ydelserne for. Prisberegningen skal indeholde alle gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, inklusive afskrivning, forrentning, husleje, overordnet administration og ledelse. Myndighedsopgaver (eks. visitation, godkendelse af leverandører m.v.) skal ikke indgå i prisen.

Den kommunale leverandør modtager ligesom den private leverandør den fulde afregningspris og afholder herefter alle udgifter (eksempelvis løn, materialer, transport, IT m.v.). Kapitaludgifter, ud-gifter til husleje, overordnet ledelse og administration afregnes med forvaltningen sammen med eventuelle andre udgifter, der ikke afholdes af leverandøren.

Leverandørerne kan søge godkendelse inden for hvert af kommunens tre godkendelsesdistrikter. Da der ikke på nuværende tidspunkt kan konstateres væsentlige forskelle i omkostningerne ved at leve-re personlig pleje og praktisk hjælp, afregnes der med ens timepriser i alle tre distrikter.

Praktisk hjælp
Der fastsættes en pris for den praktisk hjælp, der leveres særskilt, dvs. til brugere der alene er visite-ret til praktisk hjælp eller har valgt at få den praktiske hjælp leveret af en anden leverandør end den personlige pleje.

Desuden fastsættes der en pris for den praktiske hjælp, der leveres i tilknytning til plejen, dvs. med krav om uddannede medarbejdere.

Priser for praktisk hjælp
Praktisk hjælp særskilt 212 kr.
Praktisk hjælp ifm. pleje 324 kr.

Fra 2007 er der ens afregningspris til intern og ekstern leverandør for praktisk hjælp der leveres sær-skilt. Dette skyldes, at antallet af virksomhedspraktikanter har været stærkt faldende og forventes helt at udgå fra 1. januar 2007. Det betyder, at der netto er en realvækst i afregningen på 3-4% sva-rende til en stigning på ca. 2 mio. kr. for praktisk hjælp.

Personlig pleje
Frit valgs lovgivningen kræver, at der som minimum fastsættes to priser for personlig pleje; én pris for hverdag fra kl. 6-17 og én pris for øvrig tid (dvs. aften, nat, weekend og helligdage). I følge Aalborg Kommunes leverandørkrav, har leverandørerne mulighed for at vælge natten fra. For at sikre en sammenhæng til leverandørkravene skal der derfor beregnes en selvstændig pris for natten.
Det lavest mulige antal priser vil herefter være tre, nemlig hverdag kl. 6-17, af-ten/weekend/helligdage og nat. For at lette dokumentationen i forbindelse med timeprisberegningen og afregningen med leverandørerne, anbefales det at vælge så lavt et antal priser som muligt.


Priser for personlig pleje
Personlig pleje, hverdag kl. 6-17 324 kr.
Personlig pleje aften/weekend/helligdage 351 kr.
Personlige pleje, nat 492 kr.

Madservice
Priserne for madservice fastsættes med udgangspunkt i den forventede fordeling af produktionen mellem de forskellige produktionsformer og med den forudsætning, at den eksisterende kontrakt med Multi Trans om udbringning af maden videreføres i optionsperioden på et år fra 1. april 2007. Fordelingen mellem de to produktionsformer følges løbende og kan give anledning til genberegning af prisen, hvis der sker væsentlige ændringer.

Priser for madservice
Med ud-bringning Uden ud-bringning

Hovedret og biret 53,93 kr. 42,18 kr.
Hovedret 49,25 kr. 37,50 kr.
Hovedret og biret, specialkost 58,18 kr. 46,43 kr.
Hovedret, specialkost 53,50 kr. 41,75 kr.
Madpakke* 24,00 kr.
Proteindrik* 11,45 kr.
*Der afregnes ikke for udbringning, da disse ting forudsættes udbragt sammen med maden

Fortsat godkendelse af eksisterende leverandører
De fire kommuner under Aalborg Kommune har i forbindelse med frit valg på ældreområdet indgå-et en lang række kontrakter med private leverandører (se bilag 5). Flere af kontrakterne er karakteri-seret ved, at de løber over en årrække eller er uden tidsbegrænsning og derfor tidsmæssigt rækker ind over den 1. januar 2007.

Udgangspunktet er, at kontrakterne kører videre, og at den nye kom¬mune indtræder i de gamle kommuners sted. Dette følger af successions¬princippet i § 36 i inddelingsloven nr. 540 af den 24. juni 2005.

Da der imidlertid gennemføres væsentlige ændringer i leverandørkravene, hvoraf den væsentligste er godkendelsesdistrikterne, foreslås, at de nuværende leverandører fortsætter, hvis de ønsker det og i øvrigt opfylder de nye leverandørkrav. De fortsættende leverandører (inklusive Aalborg Kom-mune) skal have udarbejdet nye kontrakter eller tillæg til eksisterende kontrakter.

Tidsplan:
Chefmøde/Forvaltningsledelsen 21.11.06
Ældre- og Handicapudvalget (forberedende udvalg 29.11.06
Sammenlægningsældreråd (høring) 05.12.06
Midlertidigt Samarbejdsudvalg
Ældre- og handicapforvaltningen:(drøftelse) 07.12.06
Forretningsudvalget 11.12.06
Sammenlægningsudvalget 18.12.06

Følgende bilag ligger på sagen:

Ny opgave - Krav til leverandører af praktisk hjælp - bilag 1
Ny udgave - Godkendte private leverandører – Aalborg Kommune - bilag 5
Ny udgave - krav til leverandører af madservice - uden udbringning - bilag 4
Ny udgave - Krav til leverandører af madservice - med udbringning - bilag 3
Ny udgave - Leverandørkrav - pleje - bilag 2

Beslutning:

Godkendt.
00:52:02 #60 Punkt 24: Repræsentanter til ungdomsskolebestyrelsen.

1851-199829.

Forretningsudvalget indstiller, at Sammenlægningsudvalget udpeger 3 repræsentanter og 3 sted-fortrædere fra arbejdsmarkedets faglige organisationer, kulturlivet i Aalborg Kommune og ung-domsuddannelserne til Ungdomsskolebestyrelsen for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2009.


Sagsbeskrivelse

I henhold til vedtægt for Aalborg Ungdomsskole §§ 1, 2 og 3 skal byrådet, efter indstilling fra de stedlige organisationer, udpege 3 repræsentanter og 3 stedfortrædere fra arbejdsmarkedets faglige organisationer, kulturlivet i Aalborg Kommune og ungdomsuddannelserne.
I forbindelse med indstillingen forudsættes ligestillingsloven bekendt.

Der foreligger følgende indstillinger:

Arbejdsmarkedets faglige organisationer indstiller:
Medlem: Jan Gregersen, Dansk Metal
Stedfortræder: Kaj Poulsen, LO-Aalborg

Kulturlivet i Aalborg Kommune indstiller:
Medlem: Anna Marie Olesen, Den Rytmiske Dag- og Aftenskole
Stedfortræder: Flemming Lindvang, Det Hem'lige Teater

Ungdomsuddannelserne indstiller:
Medlem: Christian Warming, Aalborg Katedralskole
Stedfortræder: Ole Ervolder, Aalborg tekniske skole

Beslutning:

Godkendt.
00:52:13 #61 Punkt 25: Styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunale Skolevæsen - Den Musiske Skole.

1851-195589.

Skole- og Kulturudvalget (forberedende udvalg) indstiller, at Sammenlægningsudvalget godken-der forslag til Styrelsesvedtægt for Den Musiske Skole.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.


Sagsbeskrivelse

For Den Musiske Skole i Aalborg Kommune gælder for tiden vedtægt af 11. november 1999. Sko-leforvaltningen har med udgangspunkt deri og i Kunstrådets forslag til standardvedtægter formule-ret det udarbejdede forslag.

Af den hidtidige styrelsesvedtægt for Den Musiske Skole i Aalborg Kommune fremgår, at styrel-sesvedtægten kun kan ændres efter indhentet udtalelse fra bestyrelsen for Den Musiske Skole.

Sammenlægningsudvalget i Aalborg Kommune har besluttet at udsende forslaget til udtalelse besty-relserne for de musiske skoler i de fire sammenlægningskommuner.

Efter høringen foreligger svar fra de fire bestyrelser.

En bestyrelse har ingen bemærkninger til forslaget.

Tre bestyrelser har forslag til ændringer, således:

Ad § 3
En bestyrelse ønsker, at undervisning kan tilbydes elever over 25 år, og en bestyrelse peger på, at der i denne bestemmelse ikke er indsat en aldersgrænse.
Skoleforvaltningen bemærker hertil, at en aldersgrænse vil fremgå af den til enhver tid gældende lovgivning og gældende byrådsbeslutning. Skoleforvaltningen indstiller, at den oprindelige formule-ring uden aldersgrænser fastholdes, således at beslutninger om, hvilke elever der kan deltage i un-dervisningen og på hvilke vilkår, optræder i bilag til styrelsesvedtægten, der lettere ændres end ved-tægten.

Ad § 4
To bestyrelser ønsker mulighederne for at kunne henlægge undervisning til friskolerne opretholdt, musikskolebestyrelsen i Nibe tillige, at musikforeningens lokaler i Nibe kan benyttes.
Skoleforvaltningen bemærker hertil, at det ikke kan indskrives i styrelsesvedtægten, at private loka-ler skal benyttes, men at muligheden for at beslutte brugen er omfattet af den oprindelige formule-ring, så at den nuværende praksis vil kunne videreføres efter beslutning i bestyrelsen for Den Musi-ske Skole.
Den oprindelige formulering indstilles derfor fastholdt.


Ad § 5, stk. 5
En bestyrelse foreslår følgende ændring: ”For hvert medlem af bestyrelsen i henhold til § 5, stk. 1, vælges mindst en suppleant.”
Skoleforvaltningen bemærker hertil, at den oprindelige formulering i forslaget vil være tilstrækkelig, idet der efter denne formulering vil skulle vælges en ny suppleant, når en suppleant indtræder som bestyrelsesmedlem.

Ad § 7
En bestyrelse foreslår ændring af antallet af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer fra 3 til 7, med sikring af en geografisk spredning af repræsentationen.
Skoleforvaltningen bemærker hertil, at antallet af medlemmer i styrelsesvedtægtsforslaget i løbet af sagens forberedelse er reduceret på politisk foranledning, og Skoleforvaltningen indstiller, at antallet 9 og den foreslåede fordeling af bestyrelsespladserne fastholdes.

På grundlag af det først behandlede forslag til styrelsesvedtægt for Den Musiske Skole og efter gennemført høringsrunde indstiller Skole- og Kulturudvalget (forberedende udvalg) forslag til sty-relsesvedtægt for Den Musiske Skole til vedtagelse i Sammenlægningsudvalget.

Forslag til styrelsesvedtægt for Den Musiske Skole ligger på sagen.

Forslag til ny vedtægt, Den Musiske Skole

Beslutning:

Godkendt.
00:52:25 #63 Punkt 26: Ny ældrerådsstruktur.

1851-202894.

Udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (forberedende udvalg) indstiller, at Sammenlæg-ningsudvalget godkender retningslinier for afholdelse af valg til ældreråd og lokalråd i henhold til sagsbeskrivelsen, samt
at Sammenlægningsældrerådet fungerer indtil det nye ældreråd træder i kraft senest 1. april 2007,
at de ”gamle” ældreråd i sammenlægningskommunerne nedlægges pr. 31. december 2006, og
at klagerådene i sammenlægningskommunerne fungerer indtil det nye ældreråd træder i kraft.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.


Sagsbeskrivelse

Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 25. september 2006 indstilling vedrørende ny ældrerådsstruktur. Efterfølgende har Sammenlægningsudvalget godkendt høringsgrundlag i mødet den 6. november 2006, idet det besluttedes, at Ældre- og Handicapforvaltningen afholder 250.000 kr. af de samlede omkostninger på 450.000 kr. til gennemførelse af valg, og Forvaltning for Sund-hed og Bæredygtig Udvikling afholder resten.

Sammenlægningsældrerådet har afgivet høringssvar med ønske om, at opstillingsmøder afholdes 14 dage senere end foreslået og sidste frist for modtagelse af stemmesedler ændres til 6. marts. Disse ændringsforslag er indarbejdet i nedenstående beskrivelse af valgprocedure.

Høringsgrundlag er endvidere forelagt Ældre- og Handicapudvalget og det forberedende Ældre- og Handicapudvalg til kommentar. Det forberedende Ældre- og Handicapudvalg forudsætter, at de involverede forvaltninger skal inddrages ved fremtidige ændringer af vedtægter.

Valg til ældreråd og lokalråd gennemføres på følgende grundlag:

Inden 1. april 2007 afholdes valg til et kommunedækkende ældreråd og til et lokalråd i hvert af de syv distrikter. Valgperioden er den resterende byrådsperiode. Valg- og stemmeberettigede er alle borgere med folkeregisteradresse i Aalborg Kommune, der er fyldt 60 år på valgdagen. Kandidater kan stille op til både ældreråd og lokalråd. Valg til ældreråd og lokalråd afholdes samtidig. Forbere-delse og afholdelse af valg, herunder optælling af stemmer, varetages af forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen.


Valgprocedure – ældreråd
1. Kandidater opstilles på opstillingsmøder i hvert af de kommende syv distrikter
2. Opstillingsmøder afholdes i perioden 5.-9. februar 2007
3. Kandidater opstilles på én kommunedækkende liste
4. Alle stemmeberettigede har én stemme og kan stemme blandt alle opstillede kandidater
5. Der vælges 13 medlemmer på følgende vis: De første syv medlemmer af ældrerådet skal hver repræsentere et af de kommende syv distrikter, dvs. den kandidat med flest stemmer i hvert di-strikt vælges, uanset antallet af stemmer), de øvrige seks medlemmer vælges ifølge antal stem-mer uden hensyntagen til geografisk tilhørsforhold
6. Der vælges personlige stedfortrædere/suppleanter for de 7 distriktsrepræsentanter i ældrerådet. Disse 7 suppleanter er den kandidat, der er i de 7 distrikter får flest stemmer, men ikke opnår valg.
7. De første syv valgte (svarende til kredsmandater ved folketingsvalg) er fødte medlemmer af de syv lokalråd
8. Valget gennemføres som brevvalg, hvor der fremsendes stemmeseddel med returkuvert (mod-tageren betaler portoen) til samtlige stemmeberettigede.
9. Valgdag defineres som dato for sidste frist for modtagelse af stemmeseddel
10. Valgdag er tirsdag den 6. marts 2007.

Valgprocedure - lokalråd
1. Kandidater opstilles på opstillingsmøder i hvert af de kommende syv distrikter (fælles med op-stillingsmøde til ældrerådsvalg)
2. Kandidater opstilles på distriktslister i henhold til egen folkeregisteradresse
3. Stemmeberettigede i hvert distrikt kan kun stemme på distriktets kandidater
4. Der vælges syv medlemmer af hvert lokalråd, hvoraf ”distriktsrepræsentanten” i ældrerådet er født medlem (een vælges ved ældrerådsvalget, seks ved lokalrådsvalget)
5. Ældre- og Handicapudvalgets syv medlemmer indgår hver især i et lokalråd som tilforordnet (Ældre- og Handicapudvalget afgør fordeling af medlemmer på de syv lokalråd)
6. Valget gennemføres som brevvalg, hvor der fremsendes stemmeseddel med returkuvert (mod-tageren betaler portoen) til samtlige stemmeberettigede.
7. Valgdag defineres som dato for sidste frist for modtagelse af stemmeseddel
8. Valgdag er tirsdag den 6. marts 2007.

Økonomi
Valg til ældreråd og lokalråd pr. brev anslås at udgøre en udgift på i alt 450.000 kr. til stemmesed-ler, kuverter og porto samt opstillingsmøder og annoncering. Der vil pr. 1. januar 2007 være ca. 40.400 indbyggere i den nye Aalborg kommune, der er fyldt 60 år eller derover.

Tidsplan
Ældre- og Handicapudvalget (forberedende udvalg) 25.10.06 (høringsgrundlag for valg-procedure/vedtægter)
Forretningsudvalget 30.10.06
Sammenlægningsudvalget 06.11.06
Høringsfrist (Sammenlægningsældreråd) 20.11.06
Ældre- og Handicapudvalget (forberedende udvalg) 05.12.06
Forretningsudvalget 11.12.06
Sammenlægningsudvalget 18.12.06


Udkast til vedtægter for ældreråd og lokalråd ligger på sagen.

Vedtægter for lokalråd
Vedtægter for ældrerådet

Beslutning:

Godkendt.
00:55:13 #65 Punkt 27: Genansøgning - Rehabilitering af kræftpatienter.

1851-195441.

Udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (forberedende udvalg) indstiller, at Sammenlæg-ningsudvalget godkender fornyet fremsendelse af ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om bevilling af 4 mio. kr. til et 2-årigt pilotprojekt.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.


Sagsbeskrivelse

Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilskrev ved brev af 23. juni 2006 samtlige kommuner og ind-kaldte projektansøgninger vedrørende rehabilitering af kræftpatienter.

Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 18. september 2006, at Aalborg Kommune i sam-arbejde med Aalborg Sygehus, Nordjyllands Amt og Kræftens Bekæmpelse fremsendte ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om bevilling af 4 mio. kr. til et 2-årigt pilotprojekt, der skal styrke rehabiliteringen af 20-59 årige nydiagnosticerede erhvervsaktive kræftpatienter i Aalborg Kommune. Der er ikke kommunal medfinansiering i projektet. Projektperioden er 1. januar 2007 - 31.december 2008.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 3. november 2006 meddelt afslag på ansøgningen i den foreliggende form med den begrundelse, at planen for dokumentation og formidling af projek-tets resultater ikke er beskrevet i tilstrækkeligt omfang. Det er samtidig pointeret, at projektbeskri-velsen i øvrigt forekommer velbeskrevet og struktureret samt fagligt velfunderet.

På grund af færre godkendte projekter end ventet er puljen blevet genopslået med ansøgningsfrist den 8. januar 2007, og på den baggrund har Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling ud-arbejdet et nyt forslag til projektansøgning, der udover den oprindelige projektbeskrivelse omfatter en plan for dokumentation, evaluering og formidling.

Bilag:
Afslag på ansøgning
Ny revideret ansøgning

Beslutning:

Godkendt.
00:55:20 #66 Punkt 28: Proces for udarbejdelse af landdistriktspolitik.

1851-200332.

Udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (forberedende udvalg) indstiller, at Sammenlæg-ningsudvalget godkender,
at forvaltningen igangsætter proces for udarbejdelse af Landdistriktspolitik ud fra principperne beskrevet i bilag 1, og
at forvaltningen koordinerer arbejdet med udformning af landdistriktspolitikken i samarbejde med Borgmesterens Forvaltning og Teknisk Forvaltning i Koordinering af Overordnet fysisk Plan-lægning (arbejdsgruppe under etablering).

Sammenlægningssekretariatet bemærker, at landdistriktspolitikken indgår i det brede tværgåen-de arbejde, som i henhold til Direktørgruppens beslutning i møde den 31. oktober 2006 (punkt 2), skal gennemføres i regi af Plan- og Udviklingsstrategi 2007. Denne proces forløber over hele 2007.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.


Sagsbeskrivelse

Med etableringen af den ny Aalborg Kommune, bliver Aalborg en kommune med én stor by og mange mindre landsbyer. I 2007 vil ca. 70.000 af kommunens borgere bo uden for kommunecentret Aalborg/Nørresundby.

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (SBU) har jf. Budgetvedtagelsen – 2007 samt ”Farstrup-mødet” 2005 fået til opgave at udarbejde oplæg til det forberedende Udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Magistraten og byrådet vedrørende formulering af en landdistriktspolitik for ny Aalborg Kommune.

Det foreslås på denne baggrund, at der igangsættes en proces for udformning af landdistriktspoli-tikken, hvor borgere, erhvervs- og foreningslivet m.fl. inddrages tidligt for at sikre medejerskab til processen.

Landdistriktspolitikken skal sikre samhørighed mellem de 4 ”gamle” kommuner i forhold til alle opgaver af betydning for landdistrikterne og landsbyernes udvikling.

I forbindelse med interessentinddragelse indbydes alle kommunens borgere til temamøde, hvor bl.a. processen for udarbejdelse af landdistriktspolitikken præsenteres. Herefter udpeges repræsentanter for interessentgrupper til dialogmøder. Der gennemføres dialogmøder med hver interessentgruppe, hvor grupperne formulerer egne værdier for landdistriktsudviklingen.


Det formulerede værdigrundlag udbredes til en større kreds blandt interessenterne, og der gennem-føres undersøgelse af, om det formulerede værdigrundlag er dækkende for grupperne. Herefter ind-bydes til analysemøder i geografisk afgrænsede områder, hvor undersøgelsens resultater fremlægges og drøftes. Indsatsområder for landdistriktspolitikken udpeges (jf. bilag 1).

Landdistriktspolitikken skal udformes som en samlet politik på tværs af samtlige forvaltningers ak-tivitetsområder af betydning for landdistrikterne og landsbyernes udvikling. Processen omkring formuleringen af landdistriktspolitikken skal endvidere sikre, at der bl.a. er sammenhæng imellem Borgmesterens Forvaltnings Planstrategi , Erhversstrategien, SBU’s Bæredygtighedsstrategi, Tek-nisk Forvaltnings by- og miljøplanarbejde, kultur- og fritidsområdet m.fl. Samarbejde og koordine-ring med de øvrige forvaltninger vil være afgørende forudsætninger for arbejdet.

I de 4 kommuner er der på nuværende tidspunkt et omfattende plangrundlag, og i perioden frem til 2009 skal der ske en integration mellem de 4 plansæt, herunder en indtænkning af regionplanens bestemmelser for det åbne land. Denne proces påbegyndes januar 2007.

Udformningen af landdistriktspolitikken skal koordineres med den overordnede fysiske planlæg-ning i Aalborg Kommune. Dette sker i samarbejde med Borgmesterens Forvaltning og Teknisk For-valtning i Koordinering af Overordnet fysisk Planlægning (arbejdsgruppe under etablering).

Processen for udarbejdelse af landdistriktspolitikken påbegyndes ultimo 2006. Styregruppe og Ar-bejdsgruppe nedsættes ultimo 2006.

På baggrund af resultaterne for den gennemførte proces samt koordineringen i arbejdsgruppen under etablering udarbejder Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling forslag til Landdistrikts-politik for Aalborg Kommune, som forelægges for Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Magistraten/byrådet til behandling medio 2007.

Finansiering
Der er i budget 2007 afsat 1 mio. kr. til processen vedrørende udarbejdelsen af landdistriktspolitik-ken.

Bilag 1 er udsendt til Sammenlægningsudvalgets medlemmer sammen med dagsordenen.

Bilag - proces for udarbejdelse af landdistriktspolitik

Beslutning:

Godkendt.
01:15:08 #68 Punkt 29: Forslag til ændringer/nedlæggelse af metrobusserne 5 og 6.

1851-204117.

Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling (forberedende udvalg) indstiller, at Sammen-lægningsudvalget godkender forslag 2.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.


Sagsbeskrivelse

Baggrund
I det vedtagne budget 2007 for Aalborg Kommune er der for den kollektive trafik fastlagt en bud-getramme på 101 mio. kr. For at fastholde budgetrammen er det nødvendigt, at den kollektive trafik i Aalborg Kommune og dermed betalingen til Nordjyllands Trafikselskab (NT) reduceres med 7 mio. kr om året.

Nedenstående forslag anviser tre alternative besparelsesforslag på metrobus 5 og metrobus 6 på mel-lem netto 0,6 og 2,1 mio. kr yderligere i 2007.

Øvrige reduktioner på den øvrige lokale kørsel i Aalborg Kommune sker i forbindelse med køreplan-indstillingen for køreplan 2007/08, som Udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udvikling forelægger byrådet i februar 2007.

Køreplanforslaget indebærer nedlæggelse eller reduktion af metrobus 5 og metrobus 6, samt indsæt-telse af nødvendig ekstrabuskørsel for at kompensere for de manglende metrobusafgange.

Køreplanforslaget for metrobus 5 og 6 dækker 4 måneder i 2007 - fra 4. marts 2007 til det ordinære køreplanskift 1. juli 2007, forudsat at beslutningen tages inden 1. december 2006, jf. krav om varsel på 3 måneder. Alle andre lokale ruter fortsætter uændret frem køreplanskiftet 1. juli 2007.


Metrobus 5 og 6 kører - som de eneste bybuslinier - ikke gennem centrum, men ligger tilsammen som en ring om byen.Rute
Metrobus 5 kører mellem Skelagergårdene ved Hasseris Gymnasium og Universitetet. Halvdelen af afgangene kører videre til og fra Saltumvej.

Metrobus 6 kører mellem Lindholm Station og Universitetet via tunnelen.

Køreplan
Metrobus 5 kører kun hverdage mellem 7 og 17.30 - mest i myldretiden mellem 7 og 9.15, samt 13.45 og 17.30.

Metrobus 6 kører kun hverdage og kun i myldretiden mellem 6.30 og 9.30, samt 13.45 og
17.00.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
M5 15 30 15

M6 30 30
ca. minutter mellem afgange

Der er udvalgt tre alternativer:
1. Helt nedlæggelse af metrobus 5 og 6.
2. Større reduktioner på metrobus 6 og 5.
3. Mindre reduktioner på metrobus 5 og 6.Forslag 1.

Helt nedlæggelse af metrobus 5 og 6.

Nettobesparelse 2007: 2,1 mio. kr.
Nettobesparelse 2008 og frem: 2,6 mio. kr.
Reduktion i årlige driftsudgifter: 4,8 mio. kr.
Årlige merudgifter til ekstrabuskørsel -1,0 mio. kr.
Årligt indtægtstab: -1,2 mio. kr.

Seks kontraktbusser spares.

Konsekvenser:
Med nedlæggelsen af metrobus 5 og 6 forlader man trafikplanens princip om net-struktur, og flere rejser vil foregå gennem midtbyen. Også andre ruters attraktion berøres af en nedlæggelse af ringli-nierne metro 5 og 6, idet rejsemulighederne indskrænkes.

Passagerer, der benytter metrobus 5 og 6, vil have alternative muligheder med andre ruter. Dog øges rejsetiden.

17 stoppesteder vil blive ubetjent og skal nedlægges. Udgifterne vil blive på ca. 75.000 kr.
På tre af de 17 stoppesteder er der reklamefinansierede læskærme, og der skal træffes aftale med AFA om afvikling eller flytning af disse til andre steder.


Forslag 2.

Større reduktioner på metrobus 6 og 5.

Nettobesparelse 2007: 1,4 mio. kr.
Nettobesparelse 2008 og frem: 1,8 mio. kr.
Reduktion i årlige driftsudgifter: 2,8 mio. kr.
Årlige merudgifter til ekstrabuskørsel -0,3 mio. kr.
Årligt indtægtstab: -0,7 mio. kr.

Tre kontraktbusser spares.

Forslaget indebærer at samtlige afgange på metrobus 6 nedlægges undtagen 4 afgange om morgenen mellem Lindholm Station og Aalborg Tekniske Skole, da det er disse afgange, som i dag benyttes meget. Endvidere opretholdes en enkelt afgang mellem busterminalen ved Universitetet og Aalborg Tekniske Skole om morgenen.

På metrobus 5 skæres Saltumvejgrenen af bortset fra 2 afgange om morgenen mod Universitetet og 2 afgange tilbage igen om eftermiddagen. Desuden fjernes samtlige afgangene midt på dagen. I myldretiden opretholdes samme frekvens som i dag mellem Skelagergårdene og Universitetet: 4 afgange i timen. Færre afgange en dette kan ikke anbefales, idet skiftemulighederne (som er metro-bus 5's eksistensberettigelse) herved bliver for dårlige.

Konsekvenser:
Flere rejser vil foregå gennem midtbyen. Også andre ruters attraktion berøres af en reduktionerne på ringlinierne metro 5 og 6, idet rejsemulighederne indskrænkes - dog i mindre grad end i alternativ 1.

Informationsmæssigt skal der ikke udarbejdes nye rutekort, da alle strækninger fortsat er betjent.
Alle stoppesteder vil ligeledes fortsat være betjent, og skal derfor ikke nedlægges.

Denne reduktion kan ikke etableres uafhængigt af det ordinære køreplanskifte 1. juli 2007 på grund af en tidskrævende køreplanændring samt informationsbehov.


Forslag 3.

Mindre reduktioner på metrobus 5 og 6.

Nettobesparelse 2007: 0,6 mio. kr.
Nettobesparelse 2008 og frem: 0,8 mio. kr.
Reduktion i årlige driftsudgifter: 1,2 mio. kr.
Årlige merudgifter til ekstrabuskørsel -0,0 mio. kr.
Årligt indtægtstab: -0,4 mio. kr.

Ingen busser spares, men færre køreplantimer.


Forslaget indebærer, at alle afgange udenfor myldretiden skæres væk. Desuden fjernes nogle af de lavest belagte afgange i myldretiden. Dette forslag reducerer ikke antallet af busser i kontrakt, men reducerer udelukkende i antallet af køreplantimer.

Konsekvenser:
Dette forslag har de mindste konsekvenser for passagererne, idet kun de afgange med relativ lav belægning fjernes.
Særlige forhold

Indtægter:
Det har ikke været muligt at beregne indtægterne på ruterne præcist, da mange af passagererne kommer fra andre linier. Ved fjernelse eller reduktion af afgange kan indtægtstabet ligeledes kun løseligt estimeres, idet man ikke ved noget konkret om i hvor høj grad passagererne benytter den kollektive trafik i øvrigt, og om ændringer på metrobus 5 og 6 i givet fald vil påvirke deres valg af anden kollektiv trafik. Denne usikkerhed gælder alle reduktioner i det kollektive rutenet.
I de beregninger, som ligger til grund for de forskellige alternativer er det anslået, at indtægtstabet vil svare til 50% af de indtægter, som direkte vedrører de berørte afgange.


Øvrige forhold:
Siden sidste køreplanskifte 25. juni 2006 har der kun været få henvendelser vedrørende metrobus 5 og 6. De henvendelser, der har været er stort set kun i forhold til metrobus 5 og 6, hvor der klages over manglende afgange i myldretiden, samt været klager over manglende kapacitet på enkelte tids-punkter specielt til Aalborg Teknisk Skole og Universitetet. Disse klager er forsøgt imødekommet ved indsættelse af ekstrabusser.

Det detaljerede køreplanforslag er ikke forhandlet med entreprenørerne, men NT har vurderet, at forslagene kan gennemføres. Entreprenørerne er gjort bekendt med, at reduktioner kan blive en reali-tet tidligt i 2007.

Høringsrunde:
Indstillingen har været til høring i Sammenlægningsældrerådet den 5. december 2006 og i Handi-caprådet den 7. december 2006. De fremsendte høringssvar har ikke givet anledningen til ændringer i indstillingen.

Tidsplan:
Udvalg for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 23.11.06
Forretningsudvalget 27.11.06
Sammenlægningsudvalget 04.12.06
Sammenlægningsældrerådet 05.12.06 – høring
Handicaprådet 07.12.06 – høring
Forretningsudvalget 18.12.06
Sammenlægningsudvalget: 18.12.06

Beslutning:

Godkendt.
01:15:22 #73 Punkt 30: Forsyningsvirksomhederne - revision af budget 2006. Tillægsbevillinger.

1851-189409.

Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:

Aalborg Byråds behandling af sagen:

”Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2006 gives tillægsbevillinger på 37.870.000 kr. i mindre-udgifter og 29.781.000 kr. i merindtægter, eller i alt 67.651.000 kr. i nettomindreudgifter, og
at frigivelsesbeløbene reduceres med 15.636.000 kr. i udgifter og forhøjes med 1.015.000 kr. i indtægter.

Ib Rasmussen og Anita Knakkergaard var fraværende.

Magistraten anbefaler indstillingen.

Mariann Nørgaard var fraværende.


Sagsbeskrivelse

Generelt
Driftsvirksomhedernes administrationsbidrag er i lighed med tidligere år justeret på baggrund af de foretagne budgettilretninger, hvorimod det på nuværende tidspunkt ikke har været muligt at justere de forventede renteindtægter, hvilket betyder, at eventuelle afvigelser vil blive regnskabsforklaret.

Indstillingen indeholder anlægsprojekter, hvor der har vist sig behov for udskydelser helt eller del-vist til 2007. Merudgifterne i 2007 i den forbindelse fremgår af særskilt indstilling.


Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2006
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -
Sektor: Gasforsyningen

Bygas
Køb og salg af gas, -670.000 m3 til 1.665.000 m3 samt ændrede priser, min-dreudgift/mindreindtægt……………………………………….……………...
-1.337
-1.328
Renteudgifter, mindreudgift -32
Renovering af ledningsnet, mindreudgift…………………………………….. -150
Nyt produktionsanlæg, merudgift……………………………………………. +250
Tab på debitorer, mindreindtægter…………………………………………… -105
Administrationsbidrag, mindreudgift………………………………………… -49

Naturgas Net
Transport af gas - egne kunder -80.000 m3 til 1.460.000 m3 samt ændrede takster, mindreindtægt………………………………………………….……..
-9
Renovering af ledningsnet, mindreudgift……………………………….……. -100

Naturgas Salg
Salg af naturgas, -1.510.000 m3 til 1.460.000 m3 samt ændrede takster, mindreind-tægt……………………………………………………………..…..…..
-1.870
Køb af naturgas, -740.000 m3 til 710.000 m3, mindreudgift…………….....… -1.899
Renteindtægter, merindtægt…………..........................................................… +24


Sektor: Elforsyningen - AKE Net

Ændrede købs- og salgsmængder:
Mængdeændringer, +10,7 mio. kWh til 943,2 mio. kWh, AKE Nets betaling for ydelser fra Energinet.dk:
- netydelser, merudgift …................................................................................. +193
- systemydelser, merudgift ………………………………………….……….. +243
- PSO-omkostninger m.v., mindreudgift ..….................................................... -2.852
- køb til nettab, merudgift …………………………………………………… +2.220
Justering af salgsmængder +10,7 mio. kWh til 918,2 mio. kWh samt korrek-tion af PSO-tariffer, mindreindtægt ………………………………………….
-2.673
Udskiftning af 60/10 kV-transformer på Lyngvejstationen, merudgift ……... +2.500
Arbejde for fremmed regning, merudgift/merindtægt ……………………….. +1.800 +3.000
Tab på debitorer, mindreindtægt ……………………………………………. -860
Transitaftale med ESV, mindreindtægt ……………………………………… -425
Administrationsbidrag, merudgift …………………………………………… +651
Renter af ”Elsam-pengene”, merindtægt ……………………………………. +1.466Sektor: Fjernvarmeforsyningen

01.22.03.01 Fjernvarmeforsyning
Varmesalg, +0,8 mio. m3 til 32,6 mio. m3, merindtægt……………….…....… +20.850
Abonnement, merindtægt………………………………………………….…. +600
Varmekøb:
- Vattenfall A/S, regulering af acontokøbspris samt mængde, -165 TJ til 3.775 TJ, mindreudgift…………………………………………...…………
-12.489
- I/S Reno-Nord, regulering af acontokøbspris samt mængde m.v., +70 TJ til 1.245 TJ, merudgift……………………………………..……………..……
+2.894
- Aalborg Portland, -50 TJ til 1.350 TJ, mindreudgift……………………..… -1.119
- Renseanlæg Øst/Vest, -8 TJ til 12 TJ, mindreudgift……………………...… -194
- Decentrale kraftvarmeværker, mindreudgift………………………………... -1.291
Reserveproduktion, -75 TJ til 125 TJ, mindreudgift…………………………. -10.616
Tab på debitorer, mindreindtægt……………………………………………... -688
Kontantindbetaling kraftvarmetillæg Tylstrup m.v., merindtægt……………. +5.986
Etablering af stik, mindreudgift……………………………………………… -2.460
Salg af ejendomme, tidligere varmecentraler Ellekrogen og Spartavej, mer-indtægt………………………………………………………………………...
+2.419
Investeringsbidrag, mindreindtægt…………………………………………… -892
Serviceabonnement, ophør for oprettelse af nye kunder, mindreind-tægt……. -305


01.22.03.02 Decentrale kraftvarmeværker

Langholt Produktion
Salg af varme, -0,6 TJ til 31,6 TJ, mindreindtægt………………………….… -284
Salg af el, +667 MWh til 5.000 MWh, merindtægt………………………….. +306
Køb af naturgas, +0,168 mio. m3 til 1,438 mio. m3, merudgift…….………… +1.656
Energiafgifter, merudgift/-indtægt…………………………………………… +1.511 +1.511

Grindsted Produktion
Salg af varme, -0,8 TJ til 35,4 TJ, mindreindtægt …………………………… -457
Salg af el, +455 MWh til 5.400 MWh, merindtægt ………………….……… +135
Energiafgifter, merudgift/-indtægt…………………………………………… +1.550 +1.550
Køb af naturgas, +0,185 mio. m3 til 1,555 mio. m3, merudgift……….……… +1.406

Tylstrup Produktion
Salg af varme, -0,6 TJ til 39,4 TJ, mindreindtægt…….………..…………..… -202
Salg af el, +490 MWh til 8.433 MWh, mindreindtægt…….…………..…….. -15
Energiafgifter, merudgift/-indtægt…………………………………………… +1.740 +1.740
Køb af naturgas, -217.000 m3 til 1.883.000 m3, merudgift………………...… +1.887


Sektor: Vandforsyningen

00.52.89 Vandplanlægningen
EU tilskud vedr. Water4All, merudgift/merindtægt………………….……… +39 +39

01.22.04.01 Vandforsyning
Bidrag til vandsamarbejderne, Vandplanens realisering, Åben land og Grundvandsbeskyttelse, mindreudgift ..............................................................
-292
EDB samt udskiftning og drift af biler, mindreudgift …………………..…… -770
Tilslutningsbidrag/andre indtægter, merindtægt…………………………..…. +760
Konti for overførte løn- og vogntimer, mindreudgift………………………… -1.249
Salg af hovedprodukt og stikledningsbidrag, mindreindtægt………………… -379
Administrationsbidrag og tjenestemandspensioner, mindreudgift………...…. -978
Regningsarbejde/tilbudsarbejde, mindreudgift/mindreindtægt…………….… -285 -255

01.22.04.02 Vandplanens realisering
Bidrag fra Vandforsyningen og private værker, mindreindtægt....................... -68

01.22.04.03 Det åbne land
Bidrag og landzonebidrag, mindreindtægt………………………………....… -151
Administrationsbidrag, merudgift……………………………………………. +7

01.22.04.04 Grundvandsbeskyttelse
Bidrag samt andre indtægter, merindtægt….….….………………………….. +75
Administrationsbidrag, merudgift……………………………………………. +16
Projektering, prøveboringer og Watercost, mindreudgift……………...…….. -400


Sektor: Kloakforsyningen
Vandafledningsbidrag, nabokommuner, fald i afledt vandmængde, mindre-indtægt ……………….………………………………………………..……...
-810
Salg af overskydende arealer fra Haals og Uggerhalne renseanlæg, merind-tægt ……………………………………………………………..…………….
+26
Øget driftsassistance til Nibe Kommune, modtagelse af slam samt salg af el, merindtægt……………………………………………………...……………..
+700
Konti for overførte løn- og vogntimer, mindreudgift………………………… -75
Tømningsordning, merudgift………………………………………………… +43
Administrationsbidrag, mindreudgift…………………………………….…... -519


Sektor: Renovationsvæsenet

01.38.50 Fælles formål
Ombygning af køkken samt anskaffelse af renovationsvogn, ønskes over-ført til 2007, mindreudgift ………………………………………………………...
-1.050
Boligabonnementer, +2.000 til 82.000 abonnenter, samt øvrige indtægter, herunder salg af vogne og maskiner, merindtægt …………………………… +2.175
Administrationsbidrag, mindreudgift ………………………………………... -1.051

01.38.51 Renovation
Distrikt Aalborg og Syd, indvejning og kørselsudligning, +1.300 ton til 37.800 ton, merudgift ………………………………………………………... +718
Storcontainerordning, bolig, øgede mængder dagrenovation, +100 ton til 9.600 ton, merudgift …………………………………………………………. +54
Kompostering, efterregulering vedrørende entreprenørydelser, merudgift ..... +800Sektor: Administrationen

01.22.06 Lager- og Indkøbskontoret, Lageromsætning
Varekøb/varesalg, mindreudgift/mindreindtægt ……………………..……… -805 -805

06.45.51 Administration
IT-udstyr, IT-udvikling, tryksager m.v. mindreudgift ……...…...……...…… -2.250
Indtægter fra driftsvirksomhederne, mindreindtægt …………………………. -2.250

06.45.51 Indkøbsaftalefunktionen
Bonus fra leverandører, merudgift/merindtægt ………………………….…... +200 +400
Varekøb/varesalg, mindreudgift/mindreindtægt …………………………….. -200 -200
Studietur, overført til 2007, mindreudgift …………………………………… -100
Salg af biler, merindtægt …………………………………………………….. +35

Ændring i alt - drift 2006 .............................................................................. -22.234 +28.766
ANLÆG 2006
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Sektor: Elforsyningen - AKE Net

Projekt 5137, 60 kV-ringforbindelse nord for Limfjorden
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 2,0 mio. kr. til 4,8 mio. kr. ……………………………… -2.000
Årsag: Udskydelse af demontering af luftledninger og kabellægning fra 2006 til 2007.
Anlægssum: Uændret 12,1 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 2,0 mio. kr. til 4,8 mio. kr.

Projekt 5108, Udbygning af fibernet
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 820.000 kr. til 1,4 mio. kr. ………...……………….…… -820
Årsag: Som følge af omprioriteringer inden for det samlede projekt er det nødvendigt at udskyde nogle forbindelser til 2007.
Anlægssum: Uændret 8.020.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 820.000 kr. til 1,4 mio. kr.


Sektor: Fjernvarmeforsyningen

Projekt 5201, Diverse byggemodninger
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 2,0 mio. kr. til 6,0 mio. kr. ....…..………………..……… -2.000
Årsag: Mindre aktivitet i 2006 end forventet.
Anlægssum: Reduceres med 2,0 mio. kr. til 34,0 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceret med 2,0 mio. kr. til 6,0 mio. kr.

Projekt 5275, Opgradering af pumpeeffekt
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 2.558.000 kr. til 4.610.000 kr. ..…………………..…….. -2.558
Årsag: Flytning af opgradering af pumpestation Broen Nord til 2007 samt reviderede priser.
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 2.842.000 kr. til 43.042.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 2.558.000 kr. til 28.142.000 kr.Projekt 5293, Udbygning af fibernet
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.680.000 kr. til 2.820.000 kr. ...………………………… -1.680
Årsag: Som følge af omprioriteringer er det nødvendigt at udskyde nogle forbindelser til 2007.
Anlægssum: Uændret 13,0 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceret med 1.680.000 kr. til 2.820.000 kr.

Projekt 5292, Overtagelse af Tylstrup Kraftvarmeværk - distribution
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 105.000 kr. til 2.065.000 kr. …………………………….. -105
Årsag: Overtagelse af ledningsnet fra Tylstrup Kraftvarmeværk - endelig afregningspris.
Anlægssum: Reduceres med 105.000 kr. til 2.065.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 105.000 kr. til 2.065.000 kr.


Sektor: Vandforsyningen

Projekt 5315 Udbygning af fibernet
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 75.000 kr. til 132.000 kr. ……..……………….………… -75
Årsag: Mindre aktivitet end forventet. Beløbet ønskes overført til 2007.
Anlægssum: Uændret 560.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceret med 75.000 kr. til 132.000 kr.


Projekt 5336, Lukning af boringer/brønde
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 290.000 kr. til 10.000 kr. ..……………………………… -290
Årsag: Udskydelse af nedlukning af anlæggene i Ø. Uttrup. Afventer færdiggørelse af forsynings-ledning.
Anlægssum: Reduceres med 290.000 kr. til 610.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceret med 290.000 kr. til 10.000 kr.

Projekt 5348, Trykforøgere
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1,4 mio. kr. til 275.000 kr. ..……………………...…….. -1.400
Årsag: Forsinkelser i projektet. Beløbet ønskes overført til 2007.
Anlægssum: Uændret 2.875.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceret med 1,4 mio. kr. til 275.000 kr.

Projekt 5345, Indvindingskapacitet, Aalborg Syd, Kildeplads
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 4.389.000 kr. til 2.900.000 kr. i udgifter og reduceret med 2.330.000 kr. til 0 kr. i indtægter…...........................................................................................I -4.389
-2.330
Årsag: Investeringsforløb ændret. Overførsel til projekt 5351 og 5352.
Anlægssum: Reduceret med 50.864.000 kr. til 4.886.000 kr. i udgifter og uændret 5,2 mio. kr. i indtægter.
Frigivelse anlægssum: Reduceret med 4.389.000 kr. til 4.886.000 kr. i udgifter og reduceret med 2.330.000 kr. til 0,3 mio. kr. i indtægter.

Projekt 5351, Indvindingsanlæg Lundby Krat - inkl. hovedledning
Rådighedsbeløb uændret 0 kr.
Årsag: Overførsel fra projekt 5345, Indvindingskapacitet, Aalborg Syd, Kildeplads, til opstart i 2007.
Anlægssum: Forhøjet med 23.914.000 kr. til 23.914.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 0 kr.


Projekt 5352, Indvindingsanlæg Volsted skov - inkl. hovedledning
Rådighedsbeløb uændret 0 kr.
Årsag: Overførsel fra projekt 5345, Indvindingskapacitet, Aalborg Syd, Kildeplads, til opstart i 2007.
Anlægssum: Forhøjet med 26.950.000 kr. til 26.950.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 0 kr.

Projekt 5349, Moniteringsboringer - Drastrup 1+2
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 460.000 kr. til 490.000 kr. …………………….………... -460
Årsag: Forsinkelse i projektet. Beløb ønskes overført til 2007.
Anlægssum: Uændret 950.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceret med 460.000 kr. til 490.000 kr.

Projekt 5398, Vandplanens realisering
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 3.824.000 kr. til 10,0 mio. kr. i udgifter……………….....
og reduceret med 255.000 kr. til 0 kr. i indtægter……………………………………………….....I -3.824
-255
Årsag: En del af de planlagte projekter i 2006 afsluttes først i 2007. Beløb ønskes overført til 2007.
Anlægssum: Uændret 68.584.000 kr. i udgifter og reduceret med 255.000 kr. til 1,1 mio. kr. i ind-tægter.
Frigivelse anlægssum: Reduceret med 3.824.000 kr. til 59.750.000 kr. i udgifter og reduceret med 255.000 til 0 kr. i indtægter.

Projekt 5390, Vandforsyning til Det åbne land
Rådighedsbeløbet ønskes forøget med 0,2 mio. kr. til 0,8 mio. kr. ….....………………………….. +200
Årsag: Større efterspørgsel end oprindeligt forudsat.
Anlægssum: Forhøjes med 0,2 mio. kr. til 2,8 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjet med 0,2 mio. kr. til 0,8 mio. kr.

Projekt 5395, Arealsikring
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 270.000 kr. til 2.130.000 kr. …………………….………. -270
Årsag: Udbetaling af erstatning på selvstændige projektnumre.
Anlægssum: Reduceres med 270.000 kr. til 16.730.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 270.000 kr. til 2.130.000 kr.

Projekt 5397, Dyrkningsaftale Gammel Gistrupvej 53
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 70.000 kr. til 70.000 kr. ………………………….………. +70
Årsag: Landinspektørhonorar m.v. vedr. udbetalt erstatning.
Anlægssum: Forhøjes med 70.000 kr. til 5.422.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjes med 70.000 kr. til 5.422.000 kr.

Projekt 5393, Dyrkningsaftale, erstatning matr.nr. 2f, Lundegårde, Nøvling
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 0,2 mio. kr. til 0,2 mio. kr. ……...…………………..……. +200
Årsag: Aftale iht. delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst, jfr. Forsyningsud-valgets møde den 15. februar 2006 (punkt 4).
Anlægssum: Forhøjes med 0,2 mio. kr. til 0,2 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjes med 0,2 mio. kr. til 0,2 mio. kr.

Sektor: Kloakforsyningen
Projekt 2605, Optimering af hovedkloaksystemet
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1,1 mio. kr. til 16,1 mio. kr. …………………………….. -1.100
Årsag: Mindre udgifter til deponering af jord fra Østre Havn.
Anlægssum: Reduceres med 1,1 mio. kr. til 197,8 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 1,1 mio. kr. til 16,1 mio. kr.


Projekt 2640, Sanering, mindre ændringer og udvidelser af det afskærende kloaksystem
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 0,4 mio. kr. til 0,7 mio. kr. ……………………………… -400
Årsag: Reduktion i omfang af TV-inspektion.
Anlægssum: Reduceres med 0,4 mio. kr. til 82,0 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 0,4 mio. kr. til 0,7 mio. kr.

Projekt 2723 Udbygning af fibernet
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 135.000 kr. til 235.000 kr. …..………….…….………… -135
Årsag: Mindre aktivitet end forventet. Beløbet ønskes overført til 2007.
Anlægssum: Uændret 1,0 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceret med 135.000 kr. til 235.000 kr.

Projekt 2562, Sanering af diverse kloakker
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2,3 mio. kr. til 42,2 mio. kr. ……………………………… +2.300
Årsag: Større udgifter til kloaksanering i midtbyen.
Anlægssum: Forhøjet med 2,3 mio. kr. til 723,0 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjet 2,3 mio. kr. til 42,2 mio. kr.

Projekt 2579, Tilslutning af byggemodningsområder og diverse mindre områder og lands-byerne
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 6,8 mio. kr. til 17,7 mio. kr. ……………………………… +6.800
Årsag: Øget byggemodningsaktivitet.
Anlægssum: Forhøjet med 6,8 mio. kr. til 53,7 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjet 6,8 mio. kr. til 17,7 mio. kr.

Projekt 2586, Tilslutningsbidrag
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 3,6 mio. kr. til 14,6 mio. kr. ……………………………..I +3.600
Årsag: Øget byggemodningsaktivitet.
Anlægssum: Forhøjet med 3,6 mio. kr. til 42,6 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjet 3,6 mio. kr. til 14,6 mio. kr.

Projekt 2714, Renovering af pumpestationer
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1.750.000 kr. til 2.250.000 kr. ………………………….. -1.750
Årsag: Udskydelse af afskæringen af Vadum Renseanlæg og dermed renovering af pumpestati-onen Vestbjerggårdsvej.
Anlægssum: Reduceres med 250.000 kr. til 53.750.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 1.750.000 kr. til 2.250.000 kr.

Projekt 2715, Renseforanstaltninger for ejendomme i det åbne land
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 450.000 kr. til 50.000 kr. ………………………………... -450
Årsag: Ingen ejendomme har ønsket kontraktlig medlemskab af Kloakforsyningen.
Anlægssum: Reduceres med 450.000 kr. til 2.550.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 450.000 kr. til 50.000 kr.

Projekt 2736, Udbygning af Renseanlæg Øst med modtagestation
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 0,4 mio. kr. til 3,4 mio. kr. ……………………………….. +400
Årsag: Øget udgift til grundvandssænkning.
Anlægssum: Forhøjet med 0,4 mio. kr. til 3,4 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjet 0,4 mio. kr. til 3,4 mio. kr.

Projekt 2735, Afskæring af Vadum, Torpet og Haldager renseanlæg
Rådighedsbeløbet uændret 9,9 mio. kr.
Årsag: Ændret linieføring.
Anlægssum: Forhøjet med 1,6 mio. kr. til 18.512.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 16.912.000 kr.Sektor: Renovationsvæsenet

Projekt 5551, Ny vaskehal
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 1,1 mio. kr. til 0 kr. ………………………….………….. -1.100
Årsag: Projektet er revurderet og er indregnet i Budget 2007-10.
Anlægssum: Forhøjes med 1,4 mio. kr. til 2,6 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 1,1 mio. kr. til 0,1 mio. kr.

Projekt 5584, Genbrugsplads Sundsholmen, om- og tilbygning af hal
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 0,8 mio. kr. til 350.000 kr. …….…………………….….. -800
Årsag: Projektet er revurderet og er indregnet i Budget 2007-10.
Anlægssum: Forhøjes med 0,5 mio. kr. til 1.650.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 0,8 mio. kr. til 350.000 kr.

Projekt 5525, Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal
Rådighedsbeløbet er uændret 736.000 kr.
Årsag: Projektet er revurderet og er indregnet i Budget 2007-10.
Anlægssum: Forhøjes med 0,5 mio. kr. til 7.101.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 6.401.000 kr.
Ændring i alt - anlæg 2006 ……………………………...…........................................................... U:-15.636
I: +1.015
Nettoændring - drift + anlæg 2006 …………………………......................................................... U:-67.651
Ændring i alt - frigivelse anlægssum .............................................………………………………. U:-15.636
I: +1.015


Mellemregningsforhold
Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti hos For-syningsvirksomhederne ved udgangen af årene:

---- mio. kr. ---- 2005 2006

Gasforsyningen ……………………………………………………………………. -1,0 0,5
- Bygas ……...……………………………………………………………….…….. -7,9 -5,5
- Naturgas Net ...……………………………………………………………….…... 7,6 7,5
- Naturgas Salg ………………………………………………………………….… -0,8 -1,5
Elforsyningen - AKE Net ............…......................................................................... -703,4 -607,2
heraf
- nettoprovenu ved salg af Elsam-aktier.……………………………………………...... -552,9 -480,0
- Elsam-renter ……………………………………………………………………………… -1,2 -0,7
- hensættelse til tjenestemandspensions-forpligtelse, inkl. forrentning …………….. -66,7 -75,4
Fjernvarmeforsyningen:
- Fjernvarmeforsyningen ..........................................................................................
- Decentrale kraftvarmeværker ...…………………………….....………………….
-187,9
11,1
-166,6
12,3
Vandforsyningen:
- Vandforsyningen .................................................................................................... -21,3 -21,6
- Vandplanens realisering ........................................…............................................. -7,7 -0,4
- Det åbne land .......................................................................................................... -1,4 -1,2
- Grundvandsbeskyttelse ........................................................................................... -6,6 -4,9
Kloakforsyningen ……………………………………..……………………….….. -9,4 -2,3
Renovationsvæsenet ...................................................….......................................... -28,2 -39,6
- heraf sikkerhedsstillelse ………………………………………………………………… -8,1 -8,5
Administrationen:
- Lager- og Indkøbskontoret ...……………………………………………….……. 9,2 9,2
- Resultatcenter, Indkøbsaftalefunktionen ................................................................ -4,2 -1,8

I alt, inklusive nettoprovenu ved salg af Elsam-aktier…………………………….. -950,9 -823,6

I alt, eksklusive nettoprovenu ved salg af Elsam-aktier…………………….……...
-398,0
-343,6”
- = tilgodehavende i kommunekassen

Aalborg Byråd har godkendt indstillingen den 11. december 2006.

Henrik Nielsen var fraværende.

Forretningsudvalget indstiller, at beslutningen godkendes.


Beslutning:

Godkendt.
01:15:36 #82 Punkt 31: Forsyningsvirksomhederne - Budget 2007. Tillægsbevillinger og takstjusterin-ger.

1851-202620.

Forsyningsudvalget (forberedende udvalg) indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender,
at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2007 gives tillægsbevillinger på 56.228.000 kr. i merudgif-ter og 21.015.000 kr. i mindreindtægter, eller i alt 77.243.000 kr. i nettomerudgifter,
at frigivelsesbeløbene forøges med 5.065.000 kr. i udgifter og reduceres med 3.399.000 kr. i ind-tægter,
at der pr. 1. januar 2007 indføres abonnementstakster for drift af bimålere eller telefonforbindelser under Gasforsyningen, Elforsyningen - AKE Net, Fjernvarmeforsyningen og Vandforsyningen, jf. takstoversigterne,
at Elforsyningen - AKE Nets takster for net- og PSO-ydelser m.v. justeres pr. 1. januar 2007, jf. takstoversigten,
at Fjernvarmeforsyningens takster for fjernvarmeforbrug og effekt justeres pr. 1. januar 2007, jf. takstoversigten,
at Kloakforsyningens takster for tømningsordning m.v. justeres pr. 1. januar 2007, jf. takstoversig-ten,
at Renovationsvæsenets takster vedrørende bl.a. tømning af underjordiske containere justeres pr. 1. januar 2007, jf. takstoversigten, og
at Administrationens gebyrer justeres pr. 1. januar 2007, jf. takstoversigten.

Sigvart Sigvartsen var fraværende.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.


Sagsbeskrivelse

Generelt
Nærværende indstilling er - i lighed med tidligere år - primært udarbejdet på grund af den forholds-vis sene fastlæggelse af priser for energikøb m.v. for 2007.

Samtidig har Forsyningsvirksomhederne - også i lighed med tidligere år - benyttet lejligheden til at indarbejde de væsentligste forudsætningsændringer, der er kommet til afdelingens kendskab siden budgetvedtagelsen i oktober 2006, herunder også behov for overførsler af drifts- og anlægsmidler fra 2006 til 2007, som kan konstateres allerede på nuværende tidspunkt. Overførsler af uforbrugte midler i 2006 til 2007 optræder således som mindreudgifter i indstillingen for budgetrevision 2006 og som merudgifter i nærværende indstilling for budgetrevision 2007.Elforsyningen - AKE Net

Takster
Det bemærkes, at net- og PSO-taksterne bygger på de seneste prisudmeldinger fra Energinet.dk pr. 1. januar 2007. Net- og PSO-takster m.v. vil blive justeret på baggrund af de kvartalsvise prisud-meldinger fra Energinet.dk via de sædvanlige indstillinger om ændrede gastakster m.v. Budgettet vil blive reguleret efterfølgende via Forsyningsvirksomhedernes sædvanlige forårs- og efterårsbud-getrevisioner.

Kloakforsyningen
Efter budgetlægningen er der fra Hals, Nibe og Sejlflod Kommuner fremkommet oplysninger om behov for videreførelse af enkelte anlægsprojekter fra 2006 og videre i 2007 som følge af forsinkel-ser m.v. Disse forhold er indregnet i nærværende indstilling.

Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2007
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Gasforsyningen
Bygas
Køb og salg af gas -75.000 m3 til 1.670.000 m3 samt ændrede takster, min-dreudgifter/mindreindtægter………………………………………………….. -512 -486
Justering af elforbrug som følge af nyt produktionsanlæg, mindreudgift….… -154
Naturgas Net
Transport af gas til egne kunder, -90.000 m3 til 1.540.000 m3, mindreind-tægt…………………………………………………………………………… -34
Naturgas Salg
Køb og salg af gas -90.000 m3 til 1.540.000 m3, mindreudgift/mindreindtægt -128 -203

Sektor: Elforsyningen - AKE Net
Ændrede købs- og salgsmængder:
Mængdeændringer, +16,3 mio. kWh til 978,3 mio. kWh, AKE Nets betaling for ydelser fra Energinet.dk:
- netydelser, mindreudgift …............................................................................ -3.620
- systemydelser, merudgift …………………………….…………………….. +16.028
- PSO-omkostninger m.v., merudgift ..…......................................................... +18.587
- køb til nettab, merudgift ……………………………...…………………….. +1.375
Justering af budgettet for net- og PSO-takster samt ændrede salgsmængder,
+16,3 mio. kWh til 953,3 mio. kWh, merindtægt ……………………………
+26.064
Rabat til +100 GWh-kunder, merudgift/merindtægt ……...…………………. +1.400 +1.400
Merudgifter som følge af meget store prisstigninger på transformerblik og kobber:
- Ny 60/10 kV-transformer Vestbyen ……………………… +1.200
- 60 kV-kabel Midtbyen-Østbyen ………………………….. +1.100
- Slukkespole Skansen ……………………………………… + 150+2.450
Udskiftning af nedgravede kabelkasser til kabelskabe af sikkerhedsmæssige årsager, merudgift ………………………………………………….…………
+1.200
Kontingent 2007 til Dansk Energi - Net, merudgift ……………….………… +95
Transitaftaler med ESV og HHE, forventet merindtægt …………….………. +495
Renter af ”Elsam-pengene”, merindtægt …………………………….…….… +3.825


Sektor: Fjernvarmeforsyningen

01.22.03.01 Fjernvarmeforsyning
Takstjustering på baggrund af forventet regnskab 2006, -1,25 kr. pr. m3 og m2 til 9,25 kr. m3 og m2, mindreindtægt ……………………………………...
-51.875
Varmekøb:
- Vattenfall, regulering af energiafgifter og forventet efterregulering for 2006, merudgift…………………………………………………………..…
+1.433
- Decentrale kraftvarmeværker, regulering af acontokøbsprisen, mindreud-
gift………………………………………………………….……………..…
-1.419
Styring og overvågning, merudgift…………………………………………... +200
Vedligeholdelse maskinanlæg og el-installationer, merudgift…………….…. +5.501
Hovedledninger og etablering af stik, stigende rørpriser, merudgift………… +600
Renovering af ledningsnet, stigende rørpriser, merudgift……………………. +1.000
Målere og service, mindreudgift……………………………………………... -700
Serviceabonnement, mindreindtægt…………………………………….……. -88

01.22.03.02 Decentrale kraftvarmeværker

Grindsted Produktion
Salg af fjernvarme til Fjernvarmeforsyningen, ændring af acontokøbsprisen pga. det forventede regnskabsresultat for 2006, -43,00 kr. til 131,50 kr., mindreindtægt…………………………………………………………………

-1.419


Sektor: Kloakforsyningen

01.35.44 Tømningsordning
Tømningsordning, afhentning og aflevering af slam, merudgift……….……. +279
Takstjustering pr. 01.01.2007, +25 kr. til 550 kr., merindtægt………….…… +79


Sektor: Renovationsvæsenet

01.38.60 Fælles formål
Ombygning af køkken, overført fra 2006, merudgift …………………….….. +250
Anskaffelse af renovationsvogn, overført fra 2006, merudgift …………....… +800
Boligabonnement, bidrag til Fælles formål, +2.000 til 95.500 abonnenter, samt øvrige indtægter, merindtægt ………………………………………...… +605

01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald
Dagrenovation, distrikt Aalborg og Syd, +1.300 ton til 38.800 ton, merudgift +723

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald
Boligabonnement, bidrag til ordninger, øget antal som ovenfor, merindtægt . +340

01.38.64 Ordninger for farligt affald
Elektronikaffald, erhverv, øgede mængder affald, +120 ton til 120 ton, merudgift/merindtægt ……………………………………………………………. +60 +60

01.38.65 Genbrugsstationer
Genbrugspladserne, Over Kæret og Sundsholmen, øgede mængder brænd-bart affald, +2.000 ton til 20.200 ton, merudgift …………………………..… +1.078
Boligabonnement, bidrag til ordninger, øget antal som ovenfor, merindtægt . +980


01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg
Storcontainerordning, bolig, øgede mængder dagrenovation, +100 ton til 9.600 ton, merudgift/merindtægt …………………………………………..... +56 +56


Sektor: Administrationen

00.52.89 Vandplanlægning
Overførsel af normeringer, -3,00 til Administrationen med henblik på intern afregning af ydelser fra det brugerfinansierede område, mindreud-gift/merud-gift…………………………………………………………………………….
-1.071
+1.071
06.45.51 Administration
Overførsel af normeringer, +3,00 fra Vandplanlægning med henblik på in-tern afregning af ydelser til det skattefinansierede område merud-gift/mindre-udgift………………………………………………………………………….
+1.071
-1.071
06.45.51 Indkøbsaftalefunktionen
Studietur, overført fra 2006, merudgift …………………………………..….. +100

Ændring i alt - drift 2007 .............................................................................. +46.682 -20.201
ANLÆG 2007
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -

Sektor: Elforsyningen - AKE Net

Projekt 5137, 60 kV-ringforbindelse nord for Limfjorden
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 2,0 mio. kr. til 2,4 mio. kr. ……………………………….. +2.000
Årsag: Overført fra 2006
Anlægssum: Uændret 12,1 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 7,2 mio. kr.

Projekt 5108, Udbygning af fibernet
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 820.000 kr. til 4.620.000. kr. …………….…………..…… +820
Årsag: Overført fra 2006 som følge af omprioriteringer
Anlægssum: Uændret 8.020.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 6.020.000 kr..


Sektor: Fjernvarmeforsyningen

Projekt 5272, Udbygning af Højvangscentralen
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 6.800.000 kr. til 0 kr. …………..………………….…….. -6.800
Årsag: Projektet udskydes til 2008 med henblik på revurdering af reservekapaciteten
Anlægssum: Uændret 7,2 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 6.800.000 kr. til 0 kr.

Projekt 5275, Opgradering af pumpeeffekt
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 200.000 kr. til 12.800.000 kr. …………………………….. +200
Årsag:
Anlægssum: Ønskes forhøjet med 642.000 kr. til 43.042.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 642.000 kr. til 40.942.000 kr.


Projekt 5293, Udbygning af fibernet
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.680.000 kr. til 9.180.000 kr. …….……………………… +1.680
Årsag: Overført fra 2006 som følge af omprioriteringer
Anlægssum: Uændret 13,0 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 12,0 mio. kr.

Projekt 5242, Forstærkningsledning - Østhavnen
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 5,0 mio. kr. til 0 mio. kr. ……………………….……….. -5.000
Årsag: Projektet udskydes til 2008, idet udbygning i Østhavnen har vist sig mindre end forventet
Anlægssum: Forhøjet med 500.000 kr. til 7.847.000 kr. pga. stigende rørpriser
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 5,0 mio. kr. til 2.347.000 kr.

Projekt 5291, Transmissionsledning, Rærup-Langholt-Grindsted
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 7,8 mio. kr. til 12,0 mio. kr. …………………….………. -7.800
Årsag: Projektet igangsættes senere end forventet
Anlægssum: Forhøjet med 3,0 mio. kr. kr. til 23,0 mio. kr. pga. stigende rørpriser
Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med 7,8 mio. kr. til 12,0 mio. kr.


Sektor: Vandforsyningen

Projekt 5315 Udbygning af fibernet
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 75.000 kr. til 428.000 kr. ……..……………….…..……… +75
Årsag: Overførsel fra 2006 til 2007
Anlægssum: Uændret 560.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret kr. til 560.000 kr.

Projekt 5348, Trykforøgere
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1,4 mio. kr. til 2,6 mio. kr. ……………………………….. +1.400
Årsag: Overførsel fra 2006 til 2007
Anlægssum: Uændret 2.875.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 1,4 mio. kr. til 2.875.000 kr.

Projekt 5350, Kildeplads Sønderholm
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 0,1 mio. kr. til 6.320.000 kr. ……….……………….…….. +100
Årsag: Overførsel fra 2006 til 2007 fra Nibe Kommune.
Anlægssum: Forhøjes med 0,1 mio. kr. til 6.320.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 0,1 mio. kr. til 6.320.000 kr.

Projekt 5345, Indvindingskapacitet, Aalborg Syd, Kildeplads
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 8,0 mio. kr. til 0 kr. i udgifter og reduceret med 2.570.000 kr. til 0 kr. i indtægter…...................................................................................................I -8.000
-2.570
Årsag: Investeringsforløb ændret. Overførsel til projekt 5351 og 5352
Anlægssum: Reduceret med 50.864.000 kr. til 4.886.000 kr. i udgifter og uændret 5,2 mio. kr. i
indtægter
Frigivelse anlægssum: Reduceret med 4.389.000 kr. til 4.886.000 kr. i udgifter og reduceret med 4.900.000 kr. til 0,3 mio. kr. i indtægter

Projekt 5351, Indvindingsanlæg Lundby Krat - inkl. hovedledning
Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med 7.389.000 kr. til 7.389.000 kr. ……………………………… +7.389
Årsag: Overførsel fra projekt 5345, Indvindingskapacitet, Aalborg Syd, Kildeplads
Anlægssum: Forhøjet med 23.914.000 kr. til 23.914.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 7.389.000 kr. til 7.389.000 kr.


Projekt 5352, Indvindingsanlæg Volsted Skov - inkl. hovedledning
Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med 5,0 mio. kr. til 5,0 mio. kr. …………………………………. +5.000
Årsag: Overførsel fra projekt 5345, Indvindingskapacitet, Aalborg Syd, Kildeplads
Anlægssum: Forhøjet med 26.950.000 kr. til 26.950.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 5,0 mio. kr. til 5,0 mio. kr.

Projekt 5349, Moniteringsboringer - Drastrup 1+2
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 460.000 kr. til 460.000 kr. ……………………………....... +460
Årsag: Overførsel fra 2006 til 2007
Anlægssum: Uændret 950.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med 460.000 kr. til 950.000 kr.

Projekt 5353, Salg af jord matr. 2dg, Visse
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 670.000 kr. til 670.000 kr. ……………………………….I +670
Årsag: Skovrejsnings- og grundvandsbeskyttelsesprojekt iht. samarbejdsaftale vedr. Drastrup og Kongshøj-Poulstrup, herunder salg til Skov- og Naturstyrelsen, jf. byrådets møde den 10. decem-ber 2001 (pkt. 23)
Anlægssum: Forhøjet med 670.000 kr. til 670.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjet med 670.000 kr. til 670.000 kr.

Projekt 5398, Vandplanens realisering
Rådighedsbeløbet ønskes forøget med 3.824.000 kr. til 8.234.000 kr. i udgifter og uændret 1,1 mio. kr. indtægter ……...………………………………………........................................................ +3.824
Årsag: Overførsel fra 2006 til 2007
Anlægssum: Uændret 68.584.000 kr. i udgifter og reduceret med 255.000 kr. til 1,1 mio. kr. i ind-tægter
Frigivelse anlægssum: Uændret 67.984.000 kr. i udgifter og reduceret med 255.000 kr. til 1,1 mio. kr. i indtægter

Projekt 5395, Arealsikring
Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med 865.000 kr. til 1.535.000 kr. …………………..…...……. -865
Årsag: Udbetaling af erstatninger via særskilte anlægsprojekter
Anlægssum: Reduceres med 865.000 kr. til 18.635.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Reduceres med 865.000 kr. til 1.535.000 kr.

Projekt 5394, Dyrkningsaftale, erstatning matr.nr. 2dg, Visse
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 335.000 kr. til 335.000 kr. …….…………………….……. +335
Årsag: Erstatning vedrørende tinglyst deklaration til beskyttelse af grundvandet med henblik på skovrejsning ved Kongshøj
Anlægssum: Forhøjes med 335.000 kr. til 335.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjes med 335.000 kr. til 335.000 kr.

Projekt 5399, Dyrkningsaftale, erstatning Nibevej 250
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 530.000 kr. til 530.000 kr. .……...…………………..……. +530
Årsag: Erstatning dyrkningsaftale, jf. Forsyningsudvalgets møde den 9. august 2006 (pkt. 8)
Anlægssum: Uændret 530.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjes med 530.000 kr. til 530.000 kr.Sektor: Kloakforsyningen

Projekt 2640, Sanering af diverse kloakker
Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med 3,7 mio. kr. til 5,8 mio. kr. …………………………………. +3.700
Årsag: Overførsel fra 2006 til 2007 fra Sejlflod og Nibe
Anlægssum: Forhøjet med 3,7 mio. kr. til 87,1 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjes med 3,7 mio. kr. til 5,8 mio. kr.

Projekt 2560, Separering af Kongerslev (færdiggørelse)
Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med 2.038.000 kr. til 11.038.000 kr. ………….…………………. +2.038
Årsag: Overførsel fra 2006 til 2007 fra Sejlflod
Anlægssum: Forhøjet med 2.038.000 kr. til 20.038.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjes med 2.038.000 kr. til 11.038.000 kr.

Projekt 2579, Tilslutning af byggemodningsområder og diverse mindre områder og lands-byerne
Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med 5.225.000 kr. til 14.225.000 kr. ……….……………………. +5.225
Årsag: Overførsel fra 2006 til 2007 fra Sejlflod, Nibe og Hals
Anlægssum: Forhøjet med 5.225.000 kr. til 50.225.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjes med 5.225.000 kr. til 14.225.000 kr.

Projekt 2586, Tilslutningsbidrag
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1.086.000 kr. til 8.086.000 kr. ……………………...……I +1.086
Årsag: Overførsel fra 2006 til 2007 fra Sejlflod og Nibe
Anlægssum: Forhøjet med 1.086.000 kr. til 36.086.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjet 1.086.000 kr. til 8.086.000 kr.

Projekt 2714, Renovering af pumpestationer, herunder Holtet
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1,5 mio. kr. til 5,5 mio. kr. ..……………………………… +1.500
Årsag: Forsinkelse af projekt for pumpestation Vestbjerggård, overførsel fra 2006
Anlægssum: Forhøjet med 1,5 mio. kr. til 54,5 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjet 1,5 mio. kr. til 5,5 mio. kr.

Projekt 2723 Udbygning af fibernet
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 135.000 kr. til 765.000 kr. …..……………….…………… +135
Årsag: Overførsel fra 2006 til 2007
Anlægssum: Uændret 1,0 mio. kr.
Frigivelse anlægssum: Uændret 1,0 mio. kr.

Projekt 2735, Afskæring af Vadum, Torpet og Haldager renseanlæg
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 1,6 mio. kr. til 18.152.000 kr. ………………………..…… +1.600
Årsag: Forsinket pga. ændret linieføring samt arkæologiske udgravninger
Anlægssum: Forhøjet med 1,6 mio. kr. til 18.512.000 kr.
Frigivelse anlægssum: Forhøjet 1,6 mio. kr. til 18.512.000 kr.
Ændring i alt - anlæg 2007…………………………………………………………………..……. U: +9.546
I: -814
Nettoændring - drift + anlæg 2007 …………………………........................................................ U: +77.243
Ændring i alt - frigivelse anlægssum .............................................………………………………. U: +5.065
I: -3.399


Mellemregningsforhold
Nærværende budgetrevision indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti hos For-syningsvirksomhederne:

Ultimo 2006 Primo 2007 Ultimo 2007
Mio. kr.
Gasforsyningen ………………………………………………….... 0,5 0,5 0,6
- Bygas ……...…………………………………………………….. -5,5 -5,5 -4,4
- Naturgas Net ...…………………………………………………... 7,5 7,5 7,3
- Naturgas Salg …………………………………………………… -1,5 -1,5 -2,3
Elforsyningen - AKE Net ............…................................................ -607,2 -607,2 -589,8
heraf
- nettoprovenu ved salg af Elsam-aktier -480,0 -480,0 -480,0
- Elsam-renter -0,7 -0,7 -
- hensættelse til tjenestemandspensions-forpligtelse inkl.
forrentning
-75,4
-75,4
-84,5
Fjernvarmeforsyningen:
- Fjernvarmeforsyningen .................................................................
- Decentrale kraftvarmeværker ...…………………………….....…
-181,6
12,3
-181,6
12,3
-85,5
7,9
Vandforsyningen:
- Vandforsyningen ........................................................................... -21,6 -25,8 -10,8
- Vandplanens realisering ........................................….................... -0,4 -0,4 3,9
- Det åbne land ................................................................................ -1,2 -1,2 -1,9
- Grundvandsbeskyttelse ................................................................. -7,1 -7,1 -7,8
- Indsatsplanlægning………………………………….…………… - - 0,0
Kloakforsyningen ……………………………………..………….. -2,3 16,2
- Kloaksystem….………………………………………………….. 14,8 31,3
- Tømningsordningen……………………………………………... 1,4 2,2
Renovationsvæsenet ...................................................…................. -39,6 -34,2
- Fælles formål …………………………………………………….
- Ordninger for dagrenovation - restaffald………………………...
- Ordninger for storskrald m.v. …………………………………....
- Ordninger for glas, papir og pap ………………………………...
- Ordninger for farligt affald ………………………………………
- Genbrugsstationer ……………………………………………….
- Øvrige ordninger og anlæg, Erhvervsabonnement og vægtydelse0,0
-11,3
0,0
-0,5
2,0
-3,7
3,2 0,2
-2,5
-0,8
-1,0
1,7
-5,0
0,5
- Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ……………………………... -24,0 -27,5
- heraf sikkerhedsstillel-se…………………………………………….... -8,5 -8,5 -8,8
Administrationen:
- Lager- og Indkøbskontoret ...……………………………………. 9,2 9,2 9,2
- Resultatcenter, Indkøbsaftalefunktionen ....................................... -1,8 -1,8 1,6

I alt, inkl. nettoprovenu ved salg af Elsam-aktier…………………. -840,8 -821,1 -673,5

I alt, ekskl. nettoprovenu ved salg af Elsam-aktier………………..
-360,8
-341,1
-193,5

Anm.:
- = tilgodehavende i kommunekassen.
Mellemregningsforholdene for Vandforsyningen, Kloakforsyningen og Renovationsvæsenet primo 2007 indeholder forventede mellemregningsforhold ultimo 2006 for Hals, Nibe og Sejlflod kommuner. For Vandforsyningens vedkom-mende dog kun for Nibe Kommune.
Mellemregningsforholdet for Grundvandsbeskyttelse er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2006 - ca. 2,1 mio. kr. større end efterårsbudgetrevisionen for 2006.
Mellemregningsforholdet for Fjernvarmeforsyningen er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2006 – ca. 15,0 mio. kr. større end efterårsbudgetrevisionen for 2006.


Takstoversigter for samtlige driftsvirksomheder, inklusive Administrationen, ligger på sagen.

Elforsyningen, Takstoversigt 01.01.2007
Revideret takstoversigt 2007 Fjernvarmeforsyningen
Takstoversigt 2007 Administrationen
Takstoversigt 2007 Gasforsyningen
Takstoversigt 2007 Kloakforsyningen
Takstoversigt 2007 Renovationsvæsenet
Takstoversigt 2007 Vandforsyningen

Beslutning:

Godkendt.
01:15:48 #91 Punkt 32: Kloakforsyningen - overenskomst om kloaksamarbejde mellem Rebild Kom-mune og Aalborg Kommune.

1851-200653.

Forsyningsudvalget (forberedende udvalg) indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender,
at der med virkning fra og med den 1. januar 2007 indgås overenskomst om kloaksamarbejde mel-lem Rebild Kommune og Aalborg Kommune, som angivet i sagsbeskrivelsen med tilknyttede bilag, og
at Forsyningsudvalget bemyndiges til fremover at indgå aftale med Rebild Kommune om ændrin-ger af overenskomsten.

Sigvart Sigvartsen var fraværende.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.


Sagsbeskrivelse

Indledning
Kloakforsyningen har siden 1974 og 1976 - via tre særskilte overenskomster - indgået i kloaksamar-bejder med Sejlflod Kommune, Støvring Kommune og Skørping Kommune om afledning af spilde-vand fra en række nærmere specificerede byområder i disse kommuner til Kloakforsyningens Ren-seanlæg Vest og Renseanlæg Øst.

Fra og med den 1. januar 2007 indgår Sejlflod Kommune i den nye Aalborg Kommune, hvorfor overenskomsten herfor automatisk ophører.

Fra og med den 1. januar 2007 indgår Støvring Kommune og Skørping Kommune i den nye Rebild Kommune. Der er fra såvel Rebild Kommunes som fra Aalborg Kommunes side ønske om at fort-sætte kloaksamarbejdet om afledning af spildevand fra en række nærmere specificerede byområder i den nye Rebild Kommune til Kloakforsyningens Renseanlæg Vest. Der er derfor udarbejdet udkast til en overenskomst herom.

Kloaksamarbejdsoverenskomsten behandles parallelt i sammenlægningsudvalgene for de to involve-rede nye kommuner.


Ændringer i overenskomsten
I udkastet til overenskomst om kloaksamarbejde mellem Rebild Kommune og Aalborg Kommune er der - udover at der nu blot er tale om en og ikke tre overenskomster - følgende større ændringer:
• De to tillæg til overenskomsten om henholdsvis ”aftale om behandling af slam” og ”aftale om afregning for afledning af spildevand” er indeholdt i den nye overenskomst under punkterne 8 og 10.
• Svovlbrinte har været et stigende problem i mange kommuner i de senere år, således også i Aal-borg og Rebild. Derfor er der indføjet et afsnit herom under punkt 7.
• Konsekvenserne af kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 er anført under punkt 9.
• Kloakforsyningernes rammevilkår kan ændres som følge af de igangværende forhandlinger i Folketinget om serviceeftersynet af vandsektoren. Der er derfor under punkt 13 åbnet mulighed for genforhandling af overenskomsten foranlediget heraf.

Økonomiske, erhvervs- og miljømæssige konsekvenser
Godkendelsen af indstillingen medfører ikke ændringer af de økonomiske, erhvervs- og/eller miljø-mæssige konsekvenser.

Udkast af 10. november 2006 til overenskomst om kloaksamarbejde mellem Rebild Kommune og Aalborg Kommune ligger på sagen.

Bilag til udkast til overenskomst af 10.11.2006 - Oversigt tungmetalværdier
Bilag til udkast til overenskomst af 10.11.2006 - Oversigtskort
Ny overenskomst - udkast dateret 10.11.2006

Beslutning:

Godkendt.
01:16:02 #93 Punkt 33: Renovationsvæsenet - ændrede vedtægter for Renovest I/S.

1851-202434.

Forsyningsudvalget (forberedende udvalg) indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender, at der vedtages ændrede vedtægter for Renovest I/S til ikrafttræden pr. 1. januar 2007.

Sigvart Sigvartsen var fraværende.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.


Sagsbeskrivelse

Indledning og formalia
Renovest I/S’s gældende vedtægter har virkning fra og med den 1. januar 1994 og kan i henhold til § 7.5 kun ændres ved udtrykkelig vedtagelse i samtlige deltagende interessenters kommunalbesty-relser.

Siden disse vedtægters ikrafttræden er en række forhold ændret. Således er den kommunale struk-tur ændret, og en række nye kommuner blandt Renovest I/S’s interessentkommuner, herunder den nye Aalborg Kommune, er dannet.

Som følge heraf er der behov for ændring af Renovest I/S’s vedtægter. Renovest I/S har derfor ved skrivelse af 13. november 2006 fremsendt forslag til ændring af vedtægterne med virkning fra og med den 1. januar 2007.

De nedenstående foreslåede vedtægtsændringer vil blive behandlet parallelt i de enkelte interes-sentkommuners sammenlægningsudvalg.

Når vedtægterne er godkendt af alle interessentkommunernes sammenlægningsudvalg, skal de her-efter godkendes af det kommunale tilsyn i henhold til § 60, stk. 1, i den kommunale styrelseslov.

Ændringer
De foreslåede ændringer er følgende:

• § 1 ændres til:

Ӥ 1. Navn og hjemsted

Interessentskabets navn er Renovest I/S.
Interessentskabets hjemsted er Vesthimmerland Kommune.”


• § 2 ændres til:

Ӥ 2. Interessenter

Interessenterne er følgende:

Jammerbugt Kommune
Rebild Kommune
Vesthimmerland Kommune
Aalborg Kommune”

• § 6.2 ændres til:

”6.2 Interessenterne ejer/hæfter solidarisk for interessentskabet i forhold til det seneste indbyg-gertal pr. 1. januar i de geografiske områder, der før 1. januar 2007 udgjorde Renovest I/S’s ejerkommuner.”

• § 7.1 ændres til:

”7.1 Interessentskabets øverste myndighed er bestyrelsen. Hver af interessenterne udpeger 2 be-styrelsesmedlemmer og 2 personlige stedfortrædere, som alle skal være kommunalbestyrelses-medlemmer.

For hver påbegyndt 15.000 indbyggere over 15.000 indbyggere i de geografiske områder, der før den 1. januar 2007 udgjorde Renovest I/S’s ejerkommuner, gives ret til udpegning af yderli-gere 1 bestyrelsesmedlem og 1 personlig stedfortræder.

Valgperioden for bestyrelsen følger den kommunale valgperiode.”

Økonomiske, erhvervs- og miljømæssige konsekvenser
Godkendelsen af indstillingen medfører ikke økonomiske, erhvervs- og/eller miljømæssige konse-kvenser.

Vedtægter for Renovest I/S pr. 1. januar 1994 ligger på sagen.

Vedtægter - Renovest I/S - fra og med 01.01.1994

Beslutning:

Godkendt.
01:16:13 #95 Punkt 34: Fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2007.

1851-202635.

Folkeoplysningsudvalget (forberedende udvalg) indstiller, at Sammenlægningsudvalget godken-der fordelingen af midler til aftenskolerne for 2007 i henhold til bilag.

Bo Jørgensen, Signe Gredal Christensen og Gitta Thorup Sørensen var fraværende

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.


Sagsbeskrivelse

Byrådet fastsætter årligt en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning, der omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne og børn og voksne sammen.

Der er på budgettet for 2007 afsat et rammebeløb på 13.969.000 kr. til den folkeoplysende voksen-undervisning, hvoraf der er afsat 11.669.000 kr. til løntilskud. I forbindelse med Folkeoplysnings-udvalgets godkendelse af budgettet for 2007 i mødet den 31. oktober 2006 blev der tilføjet følgen-de: Godkendt med den tilføjelse, at en endelig afklaring af disponeringen af de hensatte midler på aftenskoleområdet, udskydes af hensyn til kommunens samlede økonomiske situation, til byrådets behandling af regnskab 2006 – herunder overførsler fra 2006 til 2007. Det samlede Folkeoplys-ningsudvalg tilkendegav opbakning til, at der i henhold til Samvirkets indstilling minimum reserveres 300.000 kr. til fastholdelse af et aktivitetsniveau i 2007 svarende til aktiviteten i 2005. På baggrund af dette indregnes 300.000 kr. i rammen til fordeling til undervisning på aftenskoleområdet i 2007.

På baggrund af ovenstående er det samlede rammebeløb til løntilskud til aftenskolerne for 2007 beregnet til i alt 11.969.000 kr.

Godkendte aftenskoler og eventuelle nye aftenskoler skal, hvert år inden 30. september, indsende ansøgning om tilskud til undervisning det efterfølgende kalenderår. Som udgangspunkt er fordelin-gen af tilskuddet baseret på aftenskolernes maksimale tilskudsberettigede lønudgifter for det sene-ste afsluttede regnskabsår. Det vil sige, at det er aftenskolernes godkendte regnskabstal for 2005, der danner grundlag for fordelingen af tilskuddet for 2007.

Folkeoplysningsudvalget kan efter en konkret vurdering ændre tilskudsgrundlaget. Fordelingen sker i samarbejde med Folkeoplysningssamvirket, der er en sammenslutning af initiativtagere på området.


Kultur- og Fritidsforvaltningen kan oplyse:
at der er 40 aftenskoler, der søger om tilskud til undervisning i 2007,
at for de aftenskoler der er sammenlagt, er det de samlede tilskudsberettigede lønudgifter, der ligger til grund for fordelingen,
at fordelingen er sket i henhold til ovenstående retningslinier. Dog er der foretaget en konkret vurdering vedrørende Aftenskolen for Liv og Læring, Solsidens Fritidsskole, Døves Oplys-ningsforbund, LOF Nord (Nibe) og Østvendsyssels Vævekreds, og
at fordelingen er foregået i samarbejde med bestyrelsen for Folkeoplysningssamvirket, der har anbefalet fordelingen.

Sammenlægningssekretariatet bemærker, at det vedtagne budget for 2007 til løntilskud m.v. er på 11.669.000 kr.

Det samlede rammebeløb på 11.969.000 kr. baseret på forbrug af hensatte midler - i alt 300.000 kr. – fra regnskab 2005 kræver byrådets godkendelse af overførsler fra 2006 til 2007.

Bilag:
Rammetildeling til undervisning 2007

Beslutning:

Godkendt.

01:16:22 #97 Punkt 35: Sejlflod Kommune - Budgetopfølgning pr. 30. september 2006.

1851-204040.

Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:

Sejlflod Kommunalbestyrelses behandling af sagen:

”Sagsfremstilling:

Ifølge Kommunalbestyrelsens beslutning af 1. februar 2006, skal der laves budget-opfølgning med udgangspunkt i forbruget 30. september 2006.

Budgetopfølgningen skal til orientering i Økonomiudvalget i oktober måned 2006. Der skal ske ud-valgsbehandling i november måned 2006 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Forvaltningens bemærkninger:
Kommunalbestyrelsen har den 28. juni 2006 og Økonomiudvalget den 26. september 2006 besluttet, at følgende reduktioner skal indarbejdes i budget 2006:

Reduktionsforslag til sproglærer -75.000 Kr.
Støttetimer tidligere bevilget af Kulturudvalget -67.120 Kr.
Beklædning, plejecentrene -150.000 Kr.
Færdigbehandlede patienter -40.000 Kr.
Lønbesparelse, grønne områder -210.000 Kr.
Anskaffelser af materiel reduceres, grønne områder -15.000 Kr.
Fritidsfaciliteter, reduktion -60.000 Kr.
Vandløbsvæsen, reduktion i betaling til andre kommuner -30.000 Kr.
Vejafvandingsbidrag, merudgift +30.000 Kr.

Der er ved budgetopfølgningen taget hensyn til disse reduktioner.

Økonomisk Forvaltning har sammenstillet forvaltningernes tilbagemeldinger, som viser en forventet merudgift i forhold til det korrigerede budget på i alt 2.946.000 kr. fordelt med 2.665.000 kr. på de budgetgaranterede områder og 281.000 kr. på serviceudgifter.

Den udmeldte ramme for serviceudgifterne 2006 er på 266.985.000 kr. Det forventede forbrug er 266.994.000 kr. Det kan således på nuværende tidspunkt konstateres, at med de nuværende forud-sætninger kan servicerammen overholdes.

På forsyningsområderne er der tale om en samlet mindre udgift på 352.000 kr.. Det forventede min-dreforbrug påvirker kommunens låneramme således, at kommunens samlede låneramme reduceres svarende til mindreudgiften.


Nedenfor er vist en samlet oversigt over det forventede regnskabsresultat.


Serviceområde

Funktion: Korr. Forbrug Forventet Afvigelse
budget 30.09 regnskab
2006 2006 2006

(1) (2) (3) (4)
(3-1)
Beløb i 1.000 kr.
nettobeløb

Teknisk udvalg

Serv. 10 Kommunale jorde m.m. 571 561 571 0
Serv 11 Veje og trafik 7.120 5.218 7.769 649
Serv 12 Grønne områder 2.698 1.774 2.413 -285
Serv 13 Vandløb 146 32 116 -30
Serv 17 Teknisk planlægning 796 509 796 0

Teknisk udvalg i alt 11.331 8.094 11.665 334


Serviceområde

Funktion: Korr. Forbrug Forventet Afvigelse
budget 30.09 regnskab
2006 2006 2006

(1) (2) (3) (4)
(3-1)
Beløb i 1.000 kr.
nettobeløb
Kulturudvalget

Serv. 1 Børnepasning 33.359 23.773 33.548 189
Serv 2 Skoler og skolefritidsordnin-ger 83.125 64.187 82.623 -502
Serv 3 Fritid og kultur 6.255 5.427 6.295 40
Serv 4 Biblioteker 2.797 1.363 2.797 0

Kulturudvalget i alt 125.536 94.750 125.263 -273

Socialudvalget

Serv. 5 Service til ældre 60.601 47.098 60.851 250
Serv. 6 Førtidspension m.m. 40.488 30.912 41.338 850
Serv. 7 Sundhedsydelser 5.350 3.846 5.350 0
Serv. 8 Aktivering af ledige 7.882 5.011 7.812 -70
Serv 9 Social bistand 36.273 28.300 38.128 1.855

Socialudvalget i alt 150.594 115.167 153.479 2.885

Økonomiudvalget

Serv. 16 Redningsberedskab 1.558 1.202 1.618 60
Serv. 18 Kommunal administration 38.246 26.569 38.186 -60
Serv. 19 Erhverv og turisme 1.148 1.066 1.148 0

Økonomiudvalget i alt 40.952 28.837 40.952 0

I alt 328.413 246.848 331.359 2.946

Afvigelseskolonne: - foran beløb=mindreudgift/merindtægt
Nedenfor er driftsudgifterne vist opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter:

Funktion: Korr. Forbrug Forventet Afvigelse
budget 30.09 regnskab
2006 2006 2006

Serviceudgifter 266.713 198.193 266.994 281
Budgetgaranterede udgifter 61.700 48.655 64.365 2.665

I alt 328.413 246.848 331.359 2.946

Forvaltningens indstilling:
Økonomisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget afventer udvalgenes indstilling i november.

Oversigt over forbrugsoversigt samt bemærkninger til budgetopfølgning pr. 30.09.06 vedlægges til Økonomiudvalget og formænd for de stående udvalg.

ØK.pkt. 1218/00.01.Ø09 fra møde 24.10.06
Økonomiudvalget anmoder Socialudvalget om at udarbejde forslag til mindreudgifter, der kan ud-ligne merforbrug på de decentrale institutioners vikarkonto på ældreområdet på forventet 500.000 kr..

Supplerende sagsfremstilling til møde i Socialudvalget 20.11.2006:

Opfølgning på budgetforudsætninger 2006 for Socialudvalget – drift:
På baggrund af de på nuværende tidspunkt kendte faktorer forventer forvaltningen et merforbrug i forhold til det budgetterede for 2006 på 2.885.000 kr., der er fordelt på følgende områder:

Serviceområde:
Korr.
budget
2006 Forbrug
30.09.
2006 Forventet
regnskab
2006 Forskel

Socialudvalget:

Serv. 5, service til ældre

Serv. 6, førtidspension m.v.

Serv. 7, sundhedsydelser

Serv. 8, aktivering af ledige

Serv. 9, social bistand


60.601

40.488

5.350

7.882

36.27347.098

30.912

3.846

5.011

28.300
60.851

41.338

5.350

7.812

38.128
250

850

0

-70

1.855I alt 150.594 115.167 153.479 2.885

Forvaltningens bemærkninger:

Vedlægges som bilag, herunder forvaltningens notat af 13. november 2006.

Forvaltningens indstilling:
At budgetopfølgningen og bemærkninger – herunder forvaltningens notat af 13. november 2006 - tages til efterretning. Budgetopfølgningen har været behandlet af Økonomiudvalget i møde den 24. oktober 2006.

Bilag: Budgetopfølgning pr. 30. september 2006 og bemærkninger til socialudvalgets område + for-valtningens notat af 13. november 2006.

SU/pkt.477/00.01Ø09 fra møde 20.11.06.
Indstillingen godkendes.
Niels Knudsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Økonomiudvalget den 29.11.06:


Efter udvalgsbehandling i november måned 2006 er der ikke sket ændringer i forhold til det forven-tede merforbrug opgjort pr. 30. september 2006.

Forvaltningens indstilling til møde i Økonomiudvalget 29.11.06:

Økonomisk Forvaltning indstiller
at der gives en tillægsbevilling på en nettomerudgift på 2.946.000 kr. til det skattefinansierede område fordelt med 2.665.000 kr. på de budgetgaranterede områder og 281.000 kr. på service-udgifter,
at der gives en tillægsbevilling på en nettomindreudgift på 352.000 kr. på det brugerfinansierede område (spildevandsområde),
at nettoudgiften på 2.594.000 kr. finansieres som forbrug af likvide midler.

Funktion: Tillægsbevilling 2006
Skattefinansieret område:
Serviceudgifter 281.000
Budgetgaranterede udgifter 2.665.000
I alt skattefinansieret område 2.946.000

Det brugerfinansierede område:
Spildevandsområde -352.000

Drift I alt 2.594.000

Finansiering:

1) Finansiering, drift
2) Finansiering, anlæg
3) Kasseforbrug 2.594.000

Finansiering i alt 2.594.000

Notat fra Socialudvalget vedlægges til Økonomiudvalget samt formændene for de stående udvalg.

ØK/Pkt.1230/00.01S09 fra møde 29.11.06.
Økonomiudvalget indstiller Økonomisk Forvaltnings indstilling til Kommunalbestyrelsens godken-delse.

Notat fra Socialudvalget vedlægges til Kommunalbestyrelsen med undtagelse af Økonomiud-valget samt formændene for de stående udvalg.

KO.pkt.838/00.01S09 fra møde 06.12.06
Godkendt.
Dermed sendes sagen til behandling i Sammenlægningsudvalget.”

Sammenlægningssekretariatet bemærker, at der søges en tillægsbevilling på 2.946.000 kr. på det skattefinansierede område (drift). Tillægsbevilling søges finansieret af kassebeholdningen.

Samtidig søges en negativ tillægsbevilling på -352.000 kr. til det brugerfinansierede område. Belø-bet tillægges den samlede kassebeholdning.

Det bemærkes, at det forventede regnskab for 2006 i henhold til sagsfremstillingen forventes at in-debære serviceudgifter, der overstiger det korrigerede budget med 281.000 kr. Derudover forventes merforbrug på de budgetgaranterede områder på 2.665.000 kr. svarende til forventningen i afrappor-teringen af nøgletal til Sammenlægningsudvalget i mødet den 4. december 2006.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning:

Godkendt.

01:16:38 #103 Punkt 36: Sejlflod Kommune - Renter af likvide aktiver. Tillægsbevilling.

1851-204040.

Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:

Sejlflod Kommunalbestyrelses behandling af sagen:

”Sagsfremstilling:

I budget 2006 er der budgetteret med en renteindtægt af likvide aktiver på 450.000 kr..
Der er budgetteret med en gennemsnitlig kassebeholdning på 20,0 mio. kr., og en gennemsnitlig forrentning på 2,25 %.
Ved udgangen af oktober har den gennemsnitlige kassebeholdning været på 27,5 mio. kr..
Forrentningen af kommunes likvide aktiver har i perioden 1. januar 2006 til 31. oktober 2006 ligget mellem 2,65% og 3,50% af beløb op til 6,0 mio. kr., og på 2,40% og 3,25% af beløb over 6,0 mio. kr..
Renteindtægten var ultimo oktober på 0,7 mio. kr..

Forvaltningens bemærkninger:
Forrentning af kommunens likvide aktiver sker kvartalsvis bagud, hvorfor der resterer en rentetil-skrivning, som forventes at blive på ca. 125.000 kr..

Forvaltningens indstilling:
Økonomisk Forvaltning indstiller, at der gives en tillægsbevilling på en merindtægt på 400.000 kr. vedrørende renter af likvide aktiver.

Funktion: Oprindeligt budget 2006 Forventet resul-tat 2006 Tillægsbevil-ling 2006

07.22 Renter af likvide aktiver 450.000 825.000 375.000

I alt 450.000 825.000 375.000

Finansiering:
1) Finansiering, drift
2) Finansiering, anlæg
3) Kasseforøgelse 375.000

Finansiering i alt 375.000

ØK/pkt. 1234/00.01S03 fra møde 29.11.06.
Økonomiudvalget indstiller Økonomisk Forvaltnings indstilling til Kommunal-bestyrelsens godken-delse.


KO.pkt.842/00.01S03 fra møde 06.12.06.
Godkendt.
Dermed sendes sagen til behandling i Sammenlægningsudvalget.”

Sammenlægningssekretariatet bemærker, at der søges en tillægsbevilling på 375.000 kr. (finansie-ring) i merindtægt. Beløbet søges tillagt kassebeholdningen. Tillægsbevillingen vedrører finansierin-gen på hovedkonto 7 og ikke driften.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning:

Godkendt.

01:17:03 #105 Punkt 37: Sejlflod Kommune - Renter af deponerede beløb (merindtægt). Tillægsbevil-ling.

1851-204040.

Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:

Sejlflod Kommunalbestyrelses behandling af sagen:

”Sagsfremstilling:

I oktober måned 2005 blev 9,0 mio. kr. deponeret som overskudslikviditet jfr. økonomiaftalen for 2006.
Beløbet er placeret i investeringsforeningen BG Bank Invest Erhverv (kommuneafdeling 4 og 5).

Forvaltningens bemærkninger:
I budgettet for 2006 er der ikke budgetteret med renteindtægter af det deponerede beløb. Afkastet for 2006 blev 360.000 kr. svarende til 4% p.a..

Forvaltningens indstilling:
Økonomisk Forvaltning indstiller, at der gives en tillægsbevilling på en merindtægt på 360.000 kr. vedrørende renter af deponerede beløb.

Funktion: Oprindeligt budget 2006 Forventet resul-tat 2006 Tillægsbevilling 2006

07. Renter af deponerede beløb 0 360.000 360.000

I alt 0 360.000 360.000

Finansiering:

1) Finansiering, drift
2) Finansiering, anlæg
3) Kasseforøgelse 360.000

Finansiering i alt 360.000

ØK/pkt. 1235/00.01S03 fra møde 29.11.06.
Økonomiudvalget indstiller Økonomisk Forvaltnings indstilling til Kommunalbestyrelsens godken-delse.

KO.pkt.843/00.01S03 fra møde 06.12.06.
Godkendt.
Dermed sendes sagen til behandling i Sammenlægningsudvalget.”


Sammenlægningssekretariatet bemærker, at der søges en tillægsbevilling på 360.000 kr. (finansie-ring) i merindtægt. Beløbet søges tillagt kassebeholdningen. Tillægsbevillingen vedrører finansierin-gen på hovedkonto 7 og ikke driften.

Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning:

Godkendt.
01:17:18 Punkt 38: Behandlet på det lukkede møde - Udbud af tilsynsopgaven i Aalborg Kommune.
Beslutning:
Godkendt.
Socialistisk Folkeparti ønsker
- øget tilsyn med private institutioner
- højere vægtning af kvalitet ved vurdering af tilbuddene.
01:17:28 #107 Punkt 39: Nyt navn til bibliotekerne i Aalborg Kommune.
1851-203684.
Skole- og Kulturudvalget (forberedende udvalg) indstiller, at Sammenlægningsudvalget godkender,
at biblioteksvæsenet i Aalborg Kommune skifter navn fra Det nordjyske Landsbibliotek til
Aalborg Bibliotekerne.
Forretningsudvalget anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
Det offentlige folkebibliotek i Aalborg blev stiftet i 1895, og de første 25 år hed biblioteket Aalborg
Folkebibliotek.
I 1921 fik biblioteket status som centralbibliotek for Aalborg Amt, og det fremtidige navn blev efter
byrådets godkendelse Det nordjyske Landsbibliotek.
Med navneændringen blev der peget på et bibliotek, som ikke alene skulle opfylde en folkebiblioteksfunktion,
men også ”en videregående virkemåde med et videnskabeligt perspektiv i bestandssammensætningen”
– en ordning, der blev tiltænkt Odense og Aalborg, som i sine stiftsbiblioteker
og katedralskoler havde store bogsamlinger. Bestemmelsen om landsbiblioteker blev imidlertid ikke
medtaget i den første bibliotekslov fra 1920. Overvejelser om overbygningsfunktionen som landsbibliotek
vendte tilbage i 1937, i 1960’erne og i forbindelse med etableringen af Aalborg Universitet,
men planerne blev aldrig ført ud i livet.
Sammenlægningsudvalget - Aalborg Møde den 18.12.2006 Side 109
Sammenlægningsudvalget kl. 15:00 Autorisation
I dag findes der ud over Det nordjyske Landsbibliotek 3 ”landsbiblioteker” – Det Grønlandske
Landsbibliotek, Det færøske Landsbibliotek og Det Sønderjyske Landsbibliotek, som fra 1.1.2007
ændrer navn til Aabenraa Biblioteker.
Selv om Det nordjyske Landsbibliotek aldrig fik indhold efter navnet, er det et historisk navn. Men
kommunalreformen pr. 1. januar 2007 er også en historisk anledning til et navneskifte – og måske
den eneste.
Formålet med Aalborg Bibliotekerne er et navn, der både signalerer en ny stor kommune, at der er
tale om biblioteker i flertal og et navn, der i højere grad indikerer det rigtige geografiske område.
Hensigten er, at Aalborg Bibliotekerne skal være det generelle navn og paraplyen for alle biblioteker.
Det enkelte bibliotek skal fortsat hedde dét, det nu hedder (hovedbiblioteket, Svenstrup bibliotek,
Hals bibliotek osv.).
Under forudsætning af politisk godkendelse vil navnet blive implementeret gradvist og i takt med
de økonomiske muligheder. Først og fremmest skal der laves et professionelt logo, og dernæst følger
i prioriteret rækkefølge den ”ydre” udskiftning af navnet på huse, skilte, biler og busser, designlinien,
brevpapiret og den mentale udskiftning.
Mange andre biblioteksvæsener skifter i disse tider navn:
• Frederikshavn Bibliotek m.fl. til Frederikshavn Kommunes Biblioteker
• Hjørring Bibliotek m.fl. til Hjørring Bibliotekerne
• Centralbiblioteket i Esbjerg m.fl. til Esbjerg Kommunes Biblioteker
• Randersegnens Biblioteker til Randers Bibliotekerne
• Herning Centralbibliotek m.fl. til Herning Bibliotekerne
Beslutning:
Godkendt.
01:17:40 #109 Punkt 40: Sejlflod Kommune - Køb af areal til byggemodning ved Skuen i Mou – lokalplan
30.25.06.
1851-201435.
Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:
Sejlflod Kommunalbestyrelses behandling af sagen:
”Sagsfremstilling:
Sejlflod Kommune har godkendt lokalplan 30.25.06 for et boligområde ved Skuen i Mou.
Endvidere har Kommunalbestyrelsen den 04.10.2006 og Sammenlægningsudvalget den 20.11.2006
truffet beslutning om, at der iværksættes ekspropriation i.h.t. Lov om Planlægning med henblik på
arealerhvervelse til gennemførelse af byggemodning jf. lokalplanen.
Sammenlægningsudvalget forudsætter i sin godkendelse, at Sejlflod Kommune afklarer eventuelle
tvivlspørgsmål i forhold til ejerne.
Sejlflod Kommune har afholdt møde med de 2 ejere af arealerne 10b, 10f, 10bi og 10ax Mou by,
Mou med henblik på en frivillig aftale om erhvervelse af arealer til gennemførelse af byggemodningen.
Ved løbende forhandlinger er der med de 2 ejere opnået enighed om salgsbetingelserne jf. vedlagte
aftaler.
Der ansøges om bevilling til erhvervelse af arealerne samt afholdelse af købs-omkostninger.
Forvaltningens bemærkninger:
Udgifterne til arealerhvervelse andrager 910.000 kr.
Omkostninger til landinspektør andrager ca. 90.000 kr. Heri er indeholdt udgifter til udarbejdelse af
lodsejermateriale, afgifter og gebyrer til udstykning/arealoverførsel samt udfærdigelse af skøder,
relaksation og tinglysningsafgifter.
I alt søges om en netto bevilling på 1.000.000 kr.
Forvaltningens indstilling:
Det indstilles, at der gives anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.
ØK/pkt. 1251/13.06.01G01 fra møde 29.11.06.
Økonomiudvalget indstiller forvaltningens indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
Projekt: Anlægsbevilling Rådighedsbeløb
Erhvervelse af areal til boligformål v. Skuen – lokalplan 30.25.06 …... 1.000.000 1.000.000
I alt ........................................................................................................ 1.000.000 1.000.000
Sammenlægningsudvalget - Aalborg Møde den 18.12.2006 Side 111
Sammenlægningsudvalget kl. 15:00 Autorisation
Finansiering:
1) Kassebeholdningen 1.000.000
Finansiering i alt 1.000.000
Bilag: Der vedlægges købsaftaler udarbejdet af Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær til
Kommunalbestyrelsen med undtagelse af Økonomiudvalget.
KO.pkt.855/13.06.01G01 fra møde 06.12.06.
Godkendt.
Dermed sendes sagen til behandling i Sammenlægningsudvalget.”
Forretningsudvalget indstiller, at beslutningen godkendes.
Beslutning:
Godkendt.
01:17:49 #111 Punkt 41: Nibe Kommune - Godkendelse af skema "A" - Boligforeningen Enggården, Nibe
afd. 16 E, 6 ældreboliger.Tillægsbevilling.
1851-200574.
Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:
Nibe Økonomiudvalgs behandling af sagen:
”Sagsfremstilling:
Forhistorie:
Nibe Kommunes oprindelige tanke var, at der skulle ligge et forebyggelseshus på dette areal.
Aalborg Kommune har efterfølgende tilkendegivet, at man ikke har planer om at videreføre disse
ideer. Under henvisning til at de ydelser, som forebyggelseshuset kunne levere, allerede tilbydes
andres steder i kommunen (Hasserishave).
Aalborg Kommune er opmærksom på tilbagekøbsforpligtelsen, som arealet er omfattet af. Hvis
arealet ikke bebygges indenfor to år vil det påhvile kommunen at tilbagekøbe arealet fra Boligforeningen
Enggården for købspris plus renter, udgifter til udstykning mm.
Nibe Kommune bygger i øjeblikket 12 fleksible ældreboliger på naboarealet, i samarbejde med Boligforeningen
Enggården.
Da indskuddet i Landsbyggefonden stiger fra 7% til 14% efter årsskiftet er det et yderligere argument
for, at Aalborg Kommune har ønsket, at Nibe Byråd bør godkende skema A, inden udgangen
af året.
Dette indskud udgør 535.080 kr., mens tilbagekøbsprisen vil udgøre 640.000 kr.
Nibe Byråds socialudvalg har drøftet problemstillingen og bakker op omkring opførelsen af endnu 6
boliger.
Fra Kuben Boplan A/S, Bådehusvej 15, 9000 Aalborg, på vegne af Boligforeningen Enggården foreligger
”Skema A”, vedrørende tilsagn om støtte til opførelse af 6 ældreboliger beliggende Sygehusvej
99, 9240 Nibe.
Sammenlægningsudvalget - Aalborg Møde den 18.12.2006 Side 113
Sammenlægningsudvalget kl. 15:00 Autorisation
Tilsagnet omfatter 6 boliger med et samlet bruttoetageareal på 420 m2 fordelt således:
6 boliger a 70 m2 månedlig leje kr. 5.054.
Den skønnede anskaffelsessum fordeler sig således:
Samlede grundudgifter 1.372.000 kr.
Samlede omkostninger 1.340.000 -
Samlede håndværkerudgifter 4.932.000 –
Samlede anskaffelsessum 7.644.000 kr.,
svarende til 1.274.000 kr. pr. bolig.
Anskaffelsessummen svarer til 18.200 kr. pr. m2. Iflg. støttebekendtgørelsen ligger maksimumsbeløbet
for ældreboliger i provinsen i 2006 på 18.220 kr. pr. m2.
Anskaffelsessummen pr. bolig er lig med de 12 ældreboliger der blev godkendt af Sammenlægningsudvalget
6. november 2006 beliggende samme adresse.
Nibe Kommunes indskud til Landsbyggefonden, 7% = 535.080 kr.
Lovgrundlag:
Lov om almene boliger m.v.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen bemærkninger
Høring:
Bilagsfortegnelse:
På sagen ligger notat på forhandlinger med Ældre- og Handicapforvaltningen.
Endvidere ligger på sagen punktet ”Godkendelse af skema A ….”, som socialudvalget har behandlet.
Indstilling:
Skema ”A” indstilles til Byrådets godkendelse, hvilket medfører en udgift til Landsbyggefonden på
535.080 kr.
Under forudsætning af, at økonomiudvalget tiltræder indstillingen kan Borgmesteren oplyse, at han
har tænkt at bruge Styrelseslovens §31 om uopsættelige sager. Begrundelsen herfor er, at Sammenlægningsudvalgets
møde ligger inden Nibe byråds møde.
Bemærkning fra Økonomisk afdeling:
Beslutning udvalg/byråd:
Økonomiudvalget, den 12. december 2006:
Overfor byrådet anbefales det, at skema A godkendes og at der meddeles tillægsbevilling på
535.000 kr.
Sammenlægningsudvalget - Aalborg Møde den 18.12.2006 Side 114
Sammenlægningsudvalget kl. 15:00 Autorisation
Til byrådets møde den 20. december 2006:
I henholdt til Styrelseslovens § 31 har Borgmesteren den 13. december 2006 truffet beslutning i
sagen og godkendt indstillingen, hvorefter sagen er fremsendt til Sammenlægningsudvalgets møde
den 18. december 2006. (Kopi af brev er vedlagt)
Byrådet, den 20. december 2006: ”
Forretningsudvalget indstiller, at beslutningen godkendes.
Beslutning:
Godkendt.
01:18:09 Punkt 42: Hals Kommune - Ansøgning om støtte til reetablering af Hou Batteri og renovering
og forskønnelse af Batterigrunden. Tillægsbevilling.
1851-204749.
Følgende sag fremsendes til Sammenlægningsudvalgets godkendelse:
Hals Økonomiudvalgs behandling af sagen:
”Beslutningstema:
Byrådet skal beslutte, om der skal ydes tilskud til projektet vedrørende reetablering af Hou Batteri
samt renovering og forskønnelse af Batterigrunden svarende til det tilskud, der evt. kan opnås fra
støtteordningen Leader+.
Sagens indhold:
Projekt Hou Batteri omhandler en genskabelse af batteriet med 2 kanoner, så der bliver en historie
at fortælle. Endvidere vil der være mulighed for at fortælle om fiskerlejets historie. Endelig skal
områdets rekreative værdi kvalitetsudvikles.
Derfor anmodes der om et tilskud på 363.125, - kr. svarende til halvdelen af projektudgiften. Beløbet
skal gå til etablering af udsigtstårn, 2 kanoner, rydning i området, etablering af stisystem, belysning,
borde og bænke samt omlægning af åløb.
Efter indstillingsmødet Kattegatgruppen er det oplyst, at projektet "Hou Batteri" blev indstillet til
støtte med kr. 363.125 svarende til den forventede kommunale medfinansiering.
Administrativ bemærkning den 20.09.2006
Leader+ er et EU program, som skal skabe udvikling i landkommuner. Hals Kommune er sammen
med Arden, Dronninglund, Hadsund, Sejlflod og Skørping Kommuner blevet godkendt som Leader+
område i programmet for Leader+ fra Direktoratet for FødevareErhverv. Kommunerne danner
tilsammen "Kattegatgruppen". Kattegatgruppen behandler og indstiller leader+-ansøgningerne til
Direktoratet.
En betingelse for at modtage støtte fra Leader+ er, at Leader+ højst kan bidrage med halvdelen af
projektbeløbet. Den anden halvdel skal projektet selv finde, og der skal være mindst lige så mange
offentlige danske penge, som der modtages fra Leader+. De offentlige danske penge skal komme
fra stat, amt eller kommuner eller fra fonde eller selskaber, som er lovregulerede, fx Tips- og lottomidler
eller midler fra Arbejdsmarkedets feriefond.
Økonomiske konsekvenser:
Såfremt byrådet ønsker at fremme projektet, skal der findes finansiering af støttebeløbet.
Personalemæssige konsekvenser:
/
Sammenlægningsudvalget - Aalborg Møde den 18.12.2006 Side 116
Sammenlægningsudvalget kl. 15:00 Autorisation
Kommunikation / Information:
/
Lovgrundlag:
/
Indstilling / Beslutning:
Centerafsnittet den 28.09.2006
Sagen fremsendes til behandling i KU, ØK og BY.
Kulturudvalget, den 05.10.2006 – Punkt 86
Udsat.
Centerafsnittet den 13-10-06
Ansøgningen er vedhæftet som bilag.
Kulturudvalget, den 02.11.2006 – Punkt 91
Ansøgningen sendes til udtalelse hos Teknisk Forvaltning.
Administrativ bemærkning d. 24.11.2006
Teknisk Forvaltning har afgivet udtalelse til sagen. Denne vedhæftes som bilag.
Kulturudvalget, den 30.11.2006 – Punkt 102
Udvalget indstiller projektet til godkendelse under hensyntagen til Teknisk Forvaltnings bemærkninger
af 17.11.06. Udvalget kan ikke anvise finansiering.
Økonomiudvalget, den 12.12.2006 – Punkt 186
Det indstilles at der bevilges kr. 363.125,00 set i lyset af positivt driftsresultat for 2006. (Kassefinansieret
tillægsbevilling).
I henhold til Styrelseslovens § 31 har borgmesteren den 18. december 2006 truffet beslutning i sagen
og godkendt indstillingen.”
Forretningsudvalget indstiller, at beslutningen godkendes.
Bilag:
Kopi af Hals Kommune - Nødvendige tilladelser og dispensationer
Kopi af Hals Kommune - Ansøgning til Leader+ vedr. Hou Batteri
Beslutning:
Godkendt.
Mødet hævet kl. 16.00
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top