Sindal kommune efter 1970 Vendelbogade 7, Sindal

Nummer A4004
Type Arkivalier
Arkivskaber Sindal kommune efter 1970
Beskrivelse Allerede i 1966 blev Astrup, Hørmested, Lendum, Mosbjerg, Sindal, Tolne og Ugilt samlet i Sindal Sognekommune. I 1970 blev sognekommunen til Sindal Kommune.

Den nye Sindal Kommune fik i 1971 til huse i et nyt rådhus på Vendelbogade. Rådhuset er senere blevet udbygget
Født/stiftet 1970
Død/nedlagt 2006 31/12
Bemærkning Arkivalierne fra Sindal Kommune er afleveret til Hjørring Kommunearkiv.

Arkivet er ordnet efter en journalplan som kaldes Odderplanen. Planen består af tre niveau. Det første niveau består af 8 hovedgrupper. Nemlig:

10-19 Admnistration
20-29 Brand og bygningsvæsen
30-39 Skattevæsen
40-49 Socialvæsen
50-59 Skolevæsen
60-69 Vejvæsen
70-79 Samfundsforhold
80-89 Miljø

Hver af disse hovedgrupper er så opdelt i 10 undergrupper, nemlig:

10-19 Administration
10 Kommunalbestyrelsen
11 Kommunens personale
12 Lokaler, inventar, kontorforhold mv.
13 Budget og regnskab
14 Formue og gælde
15 Valg
16 Statistik og tælling
17 Kommunens ejendomme
18 Forsikringsvæsen
19 Forskelligt

20-20 Brand- og bygningsadministration
20 Brandvæsen, love mv.
21 Brandmandskab
22 Brandmateriel, sprøjtehus, mv.
23 Brandvæsen
24 Bygningsvæsen
25 Byggeregulering
26 Boligbyggeri med statsstøtte
27 Byplaner
28 Udstykninger
29 Forskelligt

30-39 Skattevæsen
30 Skattevæsen
31 Personlig kommuneskat
32 Kirkeskat
33 Ejendomsvurdering og - skat
34 Kildeskat
35 Selskabsskat mv.
36 Forskellige skatteforhold
37 Indirekte skatter
38 Incasso
39 Forskelligt

40-49 Soical- og sundhedsvæsen
40 Almindelige bestemmelser, bistandsloven afsnit I mv.
41 Kontanthjælp, bistandsloven afsnit VII
42 Pratisk betand i hjemmet og lign
43 Institutioner, bistandslovens afsnit VII
44 Pensionsydelser
45 Sikringsydelser
46 Sundhedsvæsen
47 Særforsorg
48 (tom)
49 Forskelligt

50-59
50 Skolevæsen
51 Skole- og undervisningsplaner
52 Lærerpersonalet
53 Skolebygninger og inventar
54 Undervisning, elever
55 Rengøring, brændsel og belysning
56 Fritidsundervisning, diverse skoler mv.
57 Befordring af skolebørn
58 Kulturelle sager, kirker
59 Forskelligt

60-69 Vejvæsen
60 Veje og gader, offentlige
61 Veje og gader, private
62 Gangstier, offentlige pladser
63
64 Snerydning, grusning, renholdelse mv.
65 Gade- og vejbelysning
66 Jernbaner, havne og flyvepladser
67 Trafikforhold i øvrigt
68 Vandløb, søer og have
69 Forskelligt

70-79 Samfundsforhold i øvrigt
70 Forsvarsvæsen
71 Retsvæsen
72 Boligvæsen
73 Handel og industri
74 Håndværk
75 Landbrug, skovbrug og fiskeri
76 Privatretlige forhold
77 Foreninger og institutioner
78
79 Forskelligt.

80-89
80 Vandforsyning, vandindvinding
81 Spildevand, overfladevand
82 Renovation
83 Levnedsmiddelkontrol
84 Særlig forurende virksomhed mv.
85 Tilsyn og kontrol i øvrigt
86 Radioaktive stoffer
87 Varmeforsyning
88 Særlige miljøområder
89 Forskelligt

De overnnævte undergrupper er så yderligere opdelt i en række mindre emnegrupper, som i høj grad har været tilpasset de behov, som Sindal Kommune nu havde.

Når man ser en emnegruppe Eks. Ældrerådet 49-4-4, så er det er anmærket, at man kan se registreringsnummer Æ17656. Hvis man indtasker dette nummer, så får man en registering over samtlige sager, som nu findes i den pågældende emnegruppe.
Periode 1911 - 2007
Arkiv Historisk Arkiv Hjørring

Yderligere indhold

* 2003 - Arkivplan og Journalplan for Sindal Kommune anm.: Baseret på Odder-journalsystem. I takt med nye opgaver blev det nødvendtigt at udbygge journalplanen med nye numre. Hvilke numre fremgår af arkiv- og journalplanen.
1-125 19(66)70-2006 - Forhandlingsprotokoller for Sindal kommune.
* 19(11)70-2006 - Administration 10-19
* 19(59)70-2006(08) - Brand- og bygningsadministration, 20-29.
* 1970-2006 - Skattevæsen, 30-39.
* 1970-2006 - Social- og sundhedsvæsen, 40-49.
* 19(44)70-2006 - Skolevæsen, 50-59.
* 19(15)70-2006 - Vejvæsen 60-69
* 19(55)70-2006 - Samfundsforhold i øvrigt, 70-79
* 1970-2006 - Miljø, 80-89.
Top
;