1785 ca Justitsråd Chr. Lange til Eskjær og Skivehus (1754-1823)

Nummer B6518
Type Billeder
Beskrivelse Justitsråd Chr. Lange til Eskjær og Skivehus (1754-1823)
Bemærkning fotokopier fra Jul i Skive 1947
Otto L.Sørensen: Hvem var lensmænde-
ne på Skivehus, s. 10-14
B 6518 - B 6519

Justitsråd og generalkrigskommissær Lange er født 1754 på godset Rødkilde ved Fåborg. Han ejede herregården Eskjær fra 1781-97 og Skivehus1791-1805.
Lange var ivrig reformmand i en tid, hvor de store landboreformer ganske ændrede det danske landbrug og det gamle bondesamfund.
Driften af godsets eget hartkorn omlagdes totalt.
Der plantedes skov, afvandedes og drænedes, anlagdes teglværk og kalkovn. Han lod opføre en ny, stor vindmølle til erstatning for små vandmøller i Eskjær skov. Lange anlagde humlehave og dyrkede tobak, hør m.m.
I 1780-erne begyndte han afvandingen af den store
Brokholm sø, der hørte under godset.
Også på bøndergodset under Eskjær pressede han på med udskiftning, udflytning, inddigning og mergling. Den store reformiver fandt imidlertid ikke velvilje hos de konservative bønder, og i eftertiden fik Lange et eftermæle som
bondeplager. Ud over med sine egne bønder var han ved utallige retssager i evig strid med nabogodsejere og
selvejere samt med præster, møllere og købmænd på
Skiveegnen om alt som udskiftning, mark- og sogneskel, mølleri, kornmål, mergelgravning etc.
Chr. Lange oprettede 1790 Langesgård som en slags
avlsgård til Eskjær, dels af den gamle Stoubygård og dels af hovedgårdsjord fra Eskjær. Fra 1798 udgjorde gården en særskilt ejendom med 17 tdr. hartkorn, kirketiender og eget bøndergods.
Ved Furvejen mod nord - "Så langt øjet rakte" - anlagdes udflyttergården "Langesøje", senere ændret til "Vihøjgård".
1797 solgte Chr. Lange Eskjær, hvilket heller ikke skete uden strid og retssager, og 1805 solgtes Skivehus, hvorefter han slog sig ned som industrimand i København, men gik fallit og blev ved familiens foranstaltning umyndiggjort. Lange døde 22.3.1823 på Frederiksberg.
KEJ /nov. 2002
Periode 1780 - 1790
Fotograf efter maleri, tidl. på Langesgård
Størrelse 11x9½ cm
Materiale S/h positiv: kopi efter maleri
Arkiv Sundsøre Lokalhistoriske Arkiv
Top
;