Aalborg Skyttekreds

Nummer A128
Type Arkivalier
Arkivskaber Aalborg Skyttekreds
Beskrivelse Aalborg Skyttekreds af 1862 er Aalborgs ældste sportsforening.
Klubben kan tilbyde næsten alle anerkendte skydediscipliner, som omfatter riffel og pistol, og klubben har fine lokale- og terrænfaciliteter.
I sommerhalvåret - 1. april til 31. september - skydes der udendørs på naturskønne baner i Dall, mens der i vinterhalvåret - 1. oktober til 31. marts - skydes indendørs i lokaler på Vesterkærets Skole.
I foreningen dyrkes sporten både i bredden og på eliteplan.

Aalborg Skyttekreds start.
Aalborg Skyttekreds er Aalborgs ældste idrætsforening. Den er stiftet den 22. juni 1862 på foranledning af major A. Myhre, der havde indsat en annonce i AALBORG-POSTEN den 12. juni med ”Indbydelse til Oprettelsen af en Skytteforening for Aalborg, Nørresundby
og Omegn”. Baggrunden for dette var, at kaptajn H.P.V. Mønster i 1861 i København havde fået oprettet ”Centralkomiteen for oprettelse af Skytteforeninger.” Forbilledet herfor var dannelsen af lignende foreninger i bl.a. England. Her havde de et vist militært tilsnit. Det var dog ikke Mønsters mening, at danske skytter skulle organiseres på samme vis, men derimod ved skydeøvelser at opnå et supplement til eller forberedelse til den almindelige værnepligt. En tiltagende frygt for en ny krig på grund af udviklingen i
Slesvig-Holsten var en medvirkende årsag til en stigende nationalfølelse og en styrkelse af forsvarsviljen i befolkningen.
Da Rigsdagen i januar 1862 bevilgede 2000 Rd. til førnævnte komite, og Indenrigsministeriet den 1. februar udsendte en skrivelse til landets amtmænd med
opfordring til at arbejde for oprettelsen af skytteforeninger, og samtidig bad om tilbagemeldinger om sagens gang inden den 1. juni samme år, begyndte der at komme gang i skyttesagen. Og som nævnt tog en kreds af byens bedre borgerskab initiativ til
mødet, der fandt sted på Aalborg Rådstue den 15. juni. En på mødet nedsat komite på fem mand arbejdede hurtigt, og allerede dagen efter kunne man læse i en annonce i Aalborg Stiftstidende, at der var fremlagt indtegningslister forskellige steder i byen, for de der ønskede at tegne sig som medlemmer af skytteforeningen.
Den 20. juni var der en annonce med indbydelse
til allerede indtegnede og alle andre interesserede
om et møde på Aalborg Rådstue, hvor udkast til
love for en skytteforening for Aalborg, Nørresundby og Omegn ville blive forelagt.
På mødet blev der vedtaget love og valgt en bestyrelse på fem mand med major A. Myhre som formand. Skytteforeningen var dermed en realitet.
Den 1. juli opfordrer bestyrelsen i en annonce byens ”Købmænd, Håndværksmestre og andre Principaler og Næringsdrivende, som have unge Mennesker i deres Brød”, til at opfordre disse til at indmelde sig.
Født/stiftet 22.06.1862
Periode 1862 - 2017
Arkiv SIFA Idrætshistorisk Samling

Yderligere indhold

V 1862 - Vedtægter og love
C 1862 - Cirkulærer
F 1862 - Forhandlingsprotokoller
M 1862 - Medlemsrelateret materiale
P 1862 - Personlige dokumenter
K 1862 - Korrespondance
S 1862 - Sager
R 1862 - Regnskabsmateriale
U 1862 - Udklip
A 1862 - Diverse andet
Top
;