Div. dokumenter, billeder mm. fra brødrene Søren og Kristian Hansen, Birkende skov, Skallerød.

Nummer A49
Type Arkivalier
Arkivskaber
Hansen, Søren
Beskrivelse Søren Hansen
Birkende skov, Hvileholmsvej 2
Bemærkning Fotografier registreret under B55 og B59-66 og B82-83. (11 stk)
Periode 1851 - 1977
Dateringsnote 1851-1977
Arkiv Langeskov Lokalhistoriske Arkiv

Yderligere indhold

5 1975-1977 - Avisudklip fra Fyns Tidende vedr. nyt rådhusbyggeri i Langeskov.
6 1973-1976 - 1 hæfte "Langeskov kommune orientering - nr. 2 august 1973. 1 hæfte "information om Langeskov kommune 1975/76
7 1918-1920 - Brev til gårdejer Hans Hansen, Skallerød fra Marslev-Birkende sogneråd, dateret 23. november 1918. Vedr. Hans Hansens udnævnelse til snefoged for en 3 årig periode. Der vedlægges fortegnelse over mandskab og veje med snekastningspligt.
8 1920 - Korrespondance fra Kerteminde Skattekreds og Marslev-Birkende sogneråd, dateret 1920 til gårdejer Hans Hansen . Vedr. klage over skatteansættelse for skatteåret 1920-21.
9 1913-1944 - Skemaer til ansættelse og vurdering/omvurdering af grundskyld og ejendomskyld, vedr. gårdejer Hans Hansens ejendom, matr.nr. 4b m.fl. af Birkende sogn.
10 1900 - Brev fra Direktionen for Kreditforeningen af grundejere i De Danske Østifter til gårdejer Hans Hansen, Skallerød pr. Langeskov, dateret 6. november 1900. Vedr. udlevering af sparekassebog som har været deponeret til sikkerhed for solidarisk ansvarlighed der er tilknyttet matr.nr. 4b mm i Skallerød.
11 1898-1916 - Fødsels- og dåbsattest for Hans Hansen som er født i Skallerød i Birkende sogn den 30. december 1878. Søn af husmand Peder Hansen og hustru Kirstine, født Nielsen. Attesten er udstedt den 1. april 1916. Udskrift af Birkende sogns kirkebog som udviser at Hans Hansen er døbt i hjemmet den 1. januar 1879. Udskrift dateret 9. november 1898.
12 1911 - Dødsattest for Peder Hansen, død i Skallerød, Birkende sogn den 22. april 1911.
13 1946 - Jubilæumsskrift i anledning af Langeskov Mejeris 50 års jubilæum den 12. maj 1946. Velkomstsang. Hæfte med sange i anledning af jubilæet. 1 festsang
14 1966 - Avisudklip fra Fyens Tidende dateret 10. marts 1966. Avisudklippet omhandler de nye fynske sogneråd - herunder Langeskov.
15 1975-1976 - Diverse avisudklip fra Fyns Tidende vedr. debatten omkring opførelsen af nyt rådhus i Langeskov.
16 1913-1917 - Kontrolbøger vedr. besætningen af køer hos Hans Hansen, Birkendeskov.
17 1924-1955 - Jagttegn for året 1924 samt diverse medlemskort til foreninger vedr. Hans Hansen, Karen Hansen og brdr. Hansen.
18 1910 - Erklæring dateret 24. august 1910 fra husejer Hans Martin Rasmussen, Birkende. Ved salg af matr.nr. 4f af Birkende by og sogn - skøde af 30. november 1867 - blev det betinget, at der til fordel for nuværende og fremtidige ejere af matriklen skulle aflægges fri kørevej over sælgers jord. Denne vejservitut er noteret som byrde for matr.nr. 4b og 10f af Birkende by og sogn. Hans Martin Rasmussen erklærer at den omtalte vej forlængst er nedlagt, og at den vil blive annulleret i pantebogen. (September 1910). Ved skøde af 30. november 1867 sælger gårdejer Rasmus Nielsen, Skallerød, matr.nr. 4 f af Birkende by og sogn til husejer Knud Poulsen, Skallerød. Ved skøde af 11. juli 1908 køber Hans Martin Rasmussen, Birkende Mark, matr.nr. 4f af Birkende by og sogn.
19 1867-1877 - Ifølge Birkende kirkebog bekræftes det at Karen Pedersdatter, aftægtshusmand Niels Hansens hustru, dør den 29. januar 1867 og begraves den 6. februar 1867.
20 1876-1877 - Ifølge Birkende kirkebog bekræftes det at aftægtshusmand Niels Hansen, dør den 22. juni 1876 og begraves den 29. juni 1876.
21 1883-1895 - Ifølge Birkende sogns ministerialbog bekræftes det at aftægtshusmand Hans Jensen, døde den 5. april 1883 og begraves den 12. april 1883.
22 1895 - Ifølge Birkende sogns ministerialbog bekræftes det at Christiane Andersdatter, enke efter aftægtshusmand Hans Jensen, døde den 11. marts 1895 og begraves den 18. marts 1895.
23 1898 - Ungkarl Hans Hansen, ansøger Bjerge- Aasum Herreders skifteret om, at hans fader husejer Peder Hansen må blive beskikket som hans kurator, for at kunne bistå i en ejendomshandel. Opgørelse vedr. salg vedlagt. Udfærdiget af cand.jur. Holger Jensen, sagfører. Dateret 9. november 1898.
24 1890-1920 - Andragende til Fyens Stifts Sparekasse fra Langeskov og omegns Elektricitetsværk vedr. ansøgning om lån på 90.000 kr. Andragendet er ikke dateret, er måske kun et eksempel til en ansøgning.
25 1911 - Andelsbevis til Birkende sogns Forsamlingshus, udstedt til gårdejer Hans Hansen, Skallerød - beløb 25 kr. Dateret Birkende 15. juli 1911.
26 1919-1923 - Regnskab over rentebetaling vedr. ejendommen matr.nr. 4o? af Birkende by og sogn tilhørende Hans Tagesen.
27 1918-1922 - Regnskab over renter og afdrag på ejendommen matr.nr. 72b af Rønninge by og sogn tilhørende smed H. J. Hansen.
28 1926 - Opgørelse fra sagfører H.V. Krag, Kerteminde, til gårdejer Hans Hansen, Birkende Skov dateret 5. juli 1926.
29 1866-1869 - Matrikelkort vedr. matr.nr. 17i af Birkende by og sogn.
30 1898 - 4 stk. tiendeattester vedr. matr.nr.4b, 10f, 4r og 4s af Birkende by og sogn.
31 1899 - Blanket vedr. bankbog på 1.200 kr deponeret som sikkerhed for lån på 12.000 kr hos Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter. Lån vedr. matr.nr. 4b, 10f, 4r, 4s, 4t og 4u i Skallerød under Birkende by og sogn. Dateret 16. august 1899 og underskrevet af Hans Hansen og som kurator Peder Hansen. Kvittering for indbetaling af 1.200 kr dateret 18. juli 1899.
32 1899 - Brev fra Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter dateret 12. august 1899. Meddeler at betalt obligation kan afskrives i Pantebogen og at obligationen kan udslettes.
33 1924 - Panteattest med deklaration, iflg. hvilken Hans Hansen giver ejeren af matr.nr. 4o og mejeriet ret til at have en spildevvandsledning på 400 alen over matr.nr. 4b og 10f af Birkende by og sogn.
34 1897-1899 - Diverse kvitteringer for beløb indbetalt af gårdejer Rasmus Hansen i Birkende, blandt andet renter og hartkornskat.
35 1899 - Brev fra cand. jur. Skjold Bang til gårdejere Hans Hansen, Skallerød, dateret 25. april 1899. I brevet fraråder advokaten at lånet i gården omskrives.
36 1897-1914 - Diverse breve fra Bjerge-Aasum Herreder som approberer udstykningen af Hans Hansens parceljorder. Matr.nr. 4b, 10f, 4z, 4ad, 4ae, 4am, 4 ap og 4at.
39 1896 - Deklaration dateret 7. januar 1896. Gårdejer Rasmus Hansen af Birkende deklarerer for ham og efterfølgende ejere af matr.nr. 4b og 10f af Birkende by og sogn, at der må anlægges en spildevandsledning over marken fra mejeriet matr.nr. 4o af Birkende by og sogn, ned til et vandløb som går tværs over Rasmus Hansens mark. 2. juni 1930 begæres deklarationen udslettet af pantebogen.
40 1868-1869 - Skøde dateret 19. december 1868. Gårdejer Anders Andersen af Birkende by og sogn sælger matr.nr. 17i af Birkende by og sogn til snedker Jens Jensen af Skallerød.
41 1899-1912 - Panteobligation dateret 7. august 1899. Gårdejer Hans Hansen, Skallerød, har modtaget et lån på 4.500 kr fra Stamhuset Hverringes Fideicommismidler.
42 1914 - Skøde dateret 2. maj 1914. Karen Jensen født Hansen, enke efter snedker Jens Jensen af Skallerød, sælger matr.nr. 17i af Birkende by og sogn til slagtermester Jens Christian Hansen, Langeskov.
43 1899 - Adkomst- og panteattest dateret 19. juni 1899, vedr. Hans Hansens ejendom matr.nr. 4b m. fl. af Birkende by og sogn. Tinglæste behæftelser er specificeret, og ligeledes skyldsat hartkorn.
44 1888-1898 - Panteobligation dateret 15. juni 1888. Vedr. lån på 12.000 kr. til gårdejer Rasmus Hansen fra Kreditforeningen af Grundeiere i de danske Østifter.
45 1898-1899 - Købekontrakt dateret 9. november 1898. Gårdejer Rasmus Hansen af Skallerød sælger matr.nr. 4b og 10f af Birkende by og sogn til ungkarl Hans Hansen, sammesteds.
46 1898 - Gældsbrev med selvskyldnerkaution dateret 18. november 1898. Vedr. lån på 2.024 kr. til gårdejer Hans Hansen, Skallerød fra Svendborg Amts Landbo-Sparekasse.
47 1924 - Købekontrakt dateret 29. april 1924. Slagtermester Jens Chr. Hansen, Langeskov, sælger matr.nr. 17i af Birkende by og sogn til gårdejer Hans Hansen, Birkende.
37 1878-1879 - Mageskifte- og byttekonrakt mellem gårdejer Jens Christian Jørgensen af Skallerød og gårdejer Rasmus Hansen af Vester Kærby, om ejendommen matr.nr. 4b og 10f af Birkende by og sogn og en ejendom i Vester Kærby.
38 1902 - Lejekontrakt dateret 15. april 1902. Gårdejer Hans Hansen bortlejer til portør Anton Jocumsen, Langeskov et stykke jord for perioden 15. april 1902 til 15. april 1903.
48 1914 - Lejekontrakt dateret 1. december 1914. Gårdejer Hans Hansen, Birkende mark, udlejer et stykke jord til husejer Knud Theodor Valdemar Nielsen, samme sted.
49 1919 - Lejekontrakt dateret 29. april 1919. Gårdejer Hans Hansen, Birkende Mark udlejer et jordstykke af matr.nr. 4b af Birkende by og sogn, til snedker Pallesen, Langeskov.
50 1919 - Lejekontrakt dateret 29. april 1919. Gårdejer Hans Hansen, Birkende Mark udlejer et jordstykke af ejendommen matr.nr. 4b af Birkende by og sogn, til blikkenslager Frederik Hansen, Langeskov.
51 1899 - Aftægtskontrakt dateret 21. januar 1899. Aftægtskontrakt udstedt af gårdejer Hans Hansen, Skallerød til hans fader Peder Hansen og moder Kirstine Nielsen, Skallerød Birkende sogn.
52 1899 - Gældsbeviser dateret 21. januar 1899. Gældsbevis ustedt af gårdejer Hans Hansen til følgende personer, i forbindelse med erhvervelse af matr. 4b og 10 f af Birkende: Stedbroder gårdmand Carl Christian Christensen, Stubberup Stedbroder husejer Niels-Peder Christensen, Skallerød og stedsøster Karen Kristine Christensen, Ullerslev.
53 1924 - Panteattest dateret 22. november 1924. Det attesteres at Jens Christian Hansen ifølge skøde af 2. maj 1914, er ejer af matr.nr. 17i, Birkende by og sogn.
54 1910 - Opgørelse til gårdejer Hans Hansen, Skallerød, over omkostninger ved dokumenter med Johanne Marie Rasmussen. om matr.nr. 4a i Birkende by og sogn. Opgørelsen er dateret 14. oktober 1910.
55 1910 - Påtegning på kopi af dødsattest vedr. justitsråd Jens Magnus Berg, Skovsbo, Rynkeby. Herredsfuldmægtigen for Bjerge-Aasum herred begærer for Hans Hansen dødsattesten tinglyst til udslettelse af afdødes ret til jagt og fiskeri på matr.nr. 4b af Birkende by og sogn,såvel som på derfra udstykkede parceller.
56 1898 - Indeståelseserklæring dateret 18. november 1898. Gårdejer Knud Andersens enke i Røjerup indestår for ethvert tab, som Hans Hansen, Skallerød, måtte lide i anledning af at han har købt matr.nr. 4b og 10 f af Birkende by og sogn af Rasmus Hansen, Skallerød.
57 1898 - Opgørelse i forbindelse med at ungkarl Hans Hansen har købt gårdejer Rasmus Hansens ejendom, matr.nr. 4b og 10f af Birkende by og sogn. Opgørelsen er dateret 18. november 1898.
58 1964 - Brev til gårdejer Søren Hansen fra De samvirkende Husmandsforeninger i Fyns Stift, samt 2 udkast til skøder vedr. magelæg med Marslev-Birkende kommune. Vedr. kommunens salg af matr.nr. 6ab og 4cc af Birkende by og sogn til gårdejer Anders Kristian Hansen og Søren Hansen. Brevet er dateret 31. juli 1964
59 1960-1964 - Kopi af brev som hverken indeholder navn eller dato. Af brevet fremgår det, at Marslev-Birkende kommune som køber fritager sælgerne af matr.nr. 4cc af Birkende by og sogn, for andel i vej- og kloakudgifter i forbindelse med projekteret vej.
60 1945 - Brev fra gårdejer Hans Hansen, Birkende Skov, til Marslev Heste-Assuranceforening. Brev dateret 9. september 1945. Hans Hansen ønsker at udmelde sig af foreningen fra 1. april 1946.
61 1945 - Gårdejer Hans Hansen, Birkende Skov, anmoder om at 2 af ham stillede spørgsmål må blive forelagt generalforsamlingen i Marslev Heste-Assuranceforening til behandling og beslutning. Vedr. foreningens overtagelse af en 18 år gammel hoppe, tilhørende Marinus Petersen, Birkende Skov. Brevet er dateret 4. november 1945.
62 1952 - Brev fra konsulent J. Chr. Baun, Fruens Bøge, til brødrene Hansen, Birkende Skov, dateret 12. juli 1952. Vedr. dårlig bygmark som J.C. Baun mener skyldes gold fodsyge.
63 1938-1959 - Diverse papirer vedr. smitsom kalvekastning. 1 brev fra Statens Veterinære Serumlaboratorium til dyrlæge Voss, Rynkeby vedr. blodprøver fra kreaturer tilhørende gårdejer Hans Hansen, Birkende Skov, Langeskov. 2 breve fra Statens Veterinære Serumlaboratorium til dyrlæge Ensler, Marslev vedr. blodprøver fra kreaturer tilhørende gdr. brødrene Hansen, Birkende Skov, Langeskov. 3 lister til indtegning af besætning til undersøgelse for smitsom kalvekastning. 2 oversigter over mejerikredsvis bekæmpelse af smitsom kalvekastning hos kvæget i Fyns Stift. Fyns Mejeriforening. 7 blanketter vedr. mælkeprøver udtaget til undersøgelse for, om der fandtes reaktion for smitsom kastning. Prøverne er udtaget af Langeskov Mejeri. 2 certifikater som bekræfter at besætningen er erklæret fri for sygdommen smitsom kalvekastning og er optaget i De danske Mejeriforeningers Fællesorganisations register over kastningsfri besætninger. 2 blanketter - Meddelelse fra Veterinærdirektoratet , Serumlaboratoriet til dyrlæge Voss. Iflg. meddelelsen påvistes der ikke kastningsbaciller i efterbyrdsprøve fra ko. 1 stk. vejledning Kalvekastningsbekæmpelse og kastningslovgivning af sekretær N. Peter Poulsen, Odense. Dateret Odense den 20. oktober 1948.
64 1937-1956 - 7 certifikater som bekræfter, at besætningen er erklæret fri for kvægtuberkulose samt smitsom kastning og er optaget i De danske Mejeriforeningers Fællesorganisations register over tuberkulose- og kastningsfri kvægbesætninger. 5 stk. vejledning vedr. smitsomme kvægsygdomme, udarbejdet af Veterinærdirektoratet og Landsudvalget for Bekæmpelse af smitsomme Husdyrsygdomme. 2 stk. brevkort - anmodning om at få tilsendt certifikatskilt som dokumentation for at besætningen er sysgdomsfri. 1 bilag vedr. tuberkulinprøve 4.12.-7.12.1937. 2 stk. attester angående tuberkulosefri kvægbesætning udstedt 27.11.1939 og 21.10.1941.
65 1919 - 1 eksemplar af Love for Marslev-Birkende Kommunes Sygeplejeforening. Vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 1919.
66 1966 - 1 eksemplar af Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Langeskov sognekommune. Vedtaget på sognerådsmødet den 1. april 1966. 1 eksemplar af forretningsorden for sogneråd.
67 1975 - 1 hæfte MBS - særnummer vedr. Birkende skoles fremtid udsendt af skolenævnet ved Birkende skole.
68 1918 - Regnskab for Langeskov Elektricitetsværk fra 1. maj til 31. august 1918.
69 1964 - Udklip fra Fyns Tidende af 20. december 1964. Interview med gårdejer Preben Nielsen, Birketved, i anledning af hans 50 års fødselsdag. Preben Nielsen udtaler blandt andet af det er nødvendigt med ny skoler og kommunesammenlægninger. Udklippet indeholder også et læserbrev - åbent brev til Marslev-Birkende sogneråd fra gårdejer Erik Friis, Klarskov, Marslev. Erik Friis giver udtryk for sin utilfredshed med sognerådets handlemåde, blandt andet i sagen omkring nyt skolebyggeri.
70 1930-1960 - 1 stk. billede i ramme - tegning sort/hvid af brødrene Hansens gård, Birkende Skov, Langeskov. Billedet er tegnet af Rørlund i 1938 2 stk. luftfoto i ramme - farvefoto af brødrene Hansens gård, Birkende Skov, Langeskov.
71 1860-1926 - Skattekvitteringsbog for Rasmus og Hans Hansen, Birkende Skov. Skattekvitteringsbog for Niels Christensen, Birkende. Perioden 1860-1926.
72 1851-1858 - Skudsmålsbog for Kirstine Nielsen, født den 18. november 1836 i Skallerød, Birkende sogn. Skudsmålsbog for Hans Hansen, født den 30. december 1878 i Skallerød, Birkende sogn.
73 1922-1951 - 1 stk. kontrabog vedr. levering af grise til Andelsselskabet Odense offentlige Slagtehuse og Exportslagteri. Gårdejer Hans Hansen, Birkende Skov. 1922-1948. 1 stk. kontrabog vedr. levering af grise til Andelsselskabet Odense Eksportslagteri. Gdr. Brødr. Hansen, Birkende Skov, Langeskov. 1949-1951
74 1934-1940 - 12 stk. svinekort udstedt af Landbrugsministeriets Svinereguleringsudvalg. Kortet giver ihændehaveren ret til levering og slagtning af 1 svin.
75 1963 - 1 brev fra Hübbe & Thorlacius, landinspektører til Søren Hansen, Birkende skov, Langeskov. Dateret 15. oktober 1963. Oplyser at der er sket notering om en stedfunden skelforandring mellem matr.nr. 4b og 4 ap Birkende by og sogn hvorved der er overført 291 m2 fra matr.nr. 4b til matr. 4ap.
76 1941-1946 - 1 stk. hæfte - Kontrolbog for Skorstensfejning m.v. for perioden 1941-1946.
77 1930 - 2 kopier af matrikelkort over matr.nr. 4b, 10f m.fl. af Birkende by og sogn, dateret juli 1930.
78 1987 - Farvefotografi af Søren og Christian Hansen, som står i marken sammen med smedemester Prebe Nielsen, Skovvangsvej, Langeskov.
79 1940-1950 - Brudebillede af Marie og Viggo Andersen? Marie er søster til Søren, Christian og Karen Hansen.
80 1930-1960 - Luftfotografi i farver af Marie og Viggo Andersens landbrugsejendom i Vormark. Viggo Andersen er fra Nonnebo.
81 1910-1940 - 2 sort/hvide fotografier (skolebilleder) i ramme. Ukendte personer.
82 1900-1930 - Familiefotografi sort/hvid. Fotograf M. Carlsen, Spørring. På billedet er indskrevet følgende navne: Julius, Frederik, Johanne og Jens.
83 1900-1930 - Fotografi i ramme. Brudepar med gæster fotograferet foran hus med æresport. Personer ukendte.

Søg videre i Langeskov Lokalhistoriske Arkiv

Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top