Møde i Aalborg byråd

Nummer F2362
Type Film og lyd
Årstal 2008
Dateringsnote 25-02-2008
Arkiv Aalborg Stadsarkiv

Yderligere indhold

00:36:40 #3 Velkomst. Mødet den 25.02.2008, kl. 15.00
Sted Medborgerhuset
Fraværende Arne Brøndum Schade (A)
Kaj Poulsen (A)
Til stede Ole Dahl deltog som suppleant for Anders Stenild
00:37:18 #3 Punkt 1: Dispensationer fra regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune 2007 - Oriente-ring.
2008-6839.
Borgmesteren fremsender til byrådet en orientering vedrørende dispensationer fra regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune 2007.
Sagsbeskrivelse
Regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune trådte i kraft 1. april 2007. Ifølge reglerne kan der i helt specielle og yderst velbegrundede tilfælde gives dispensation fra reglerne mod rygning. Di-spensation kan kun gives, såfremt den holdes indenfor lovens rammer.
Drøftelserne af dispensation fra Aalborg Kommunes fælles regler om røgfri miljøer sker i forvalt-ningernes hovedsamarbejdsudvalg (HSU), og forelægges forvaltningens politiske fagudvalg til en-delig beslutning
Af reglerne fremgår også, at der hvert år ved årsafslutningen skal udarbejdes en status på samtlige dispensationer fra reglerne om røgfri miljøer i Aalborg Kommune, som forelægges magistrat og byråd til behandling. Forinden drøftes status på dispensationer i Hovedfællesudvalget (HFU).
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 2
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Forvaltningerne er blevet bedt om at udarbejde en oversigt over samtlige dispensationer givet fra 1. april til 31. december 2007 i egen forvaltning. To forvaltninger har givet dispensationer: Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.
De indsendte skemaer fra disse to forvaltninger fremgår af bilag. I skemaet oplyses om modtager af dispensationen, dispensationens karakter, begrundelsen for dispensation samt tidspunkt for ikraft-træden.
Bilag: Dispensationer fra regler om røgfri miljøer i Aalborg Kommune 2007 ligger i sagen.
Dispensationer fra rygeregler i Aalborg Kommune i 2007
Beslutning:
Til orientering.
00:48:09 #5 Punkt 2: Gug Sydøst - Vejbidrag.
1851-16250.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at udgiften til etablering af kommuneveje og -stier i Gug Sydøst finansieres ved vejbidrag på i alt 22.953.460 kr., eksklusive moms, hvoraf kommunens andel udgør 9.576.696 ke., eksklusive moms, heraf udgør det hvilende bidrag 1.729.860 kr., eksklusive moms, og de private grundeje-res andel 13.376.764 kr., eksklusive moms, heraf udgør det hvilende bidrag for private grund-ejere 5.104.697 kr., eksklusive moms, og
at vejbidrag fastsættes og opkræves i henhold til fordelingsmodel af 10. oktober 2006 og i over-ensstemmelse med ”Aftale om vejprojekt og udgiftsfordeling” af 10. oktober 2006 o.s. med til-lægsaftale af 15. december 2006.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
Anlæg af kommuneveje og –stier i Gug Sydøst er igangsat i 2007 og forventes færdiganlagt i 2008/09 med undtagelse af den nordligste del af Zeusvej og den del af Zeusvej, som ligger imellem Sdr. Tranders Vej og Egnsplanvej. Omfang af veje og stier, som indgår i vejbidragsaftalen, fremgår af bilag 1. Det bemærkes, at ovennævnte dele af Zeusvej ikke indgår i vejbidragsaftalen.
Der er opstillet en vejbidragsmodel under overholdelse af Vejbidragslovens formelle regler, men baseret på, at det er en frivillig aftale imellem alle berørte parter. (bilag 5).
Som afvigelse fra Vejbidragsloven er aftalen baseret på, at også udgifter til erhvervelse af de area-ler, vejene og stierne ligger på, indgår i fordelingen.
I modellen er medtaget udgifter til overordnede veje og stier, inklusive dræn og nedløbsbrønde, udgifter til belysning, udgifter til erhvervelse af arealer og udgifter til administration m.v. svarende til 9%.
Udgifter til anlæg af stitunnel under Zeusvej er ikke medtaget i modellen, da dette ikke tillades i henhold til Vejbidragsloven, jf. § 3 og 4 i loven.
I modellen vægtes udgifterne med følgende fordeling:
Ejendommens facadelængde mod vej 5%
Ejendommens areal 25 %
Ejendommens benyttelse 70 % (benyttelse baseres på hvor mange m² etageareal, der må bygges på de enkelte områder)
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 4
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
På baggrund af overslagsberegninger er der opstillet et anlægsoverslag for de samlede udgifter til realisering af projektet. Det samlede beløb, som skal fordeles, findes således til følgende:
Anlægsudgifter
16.869.000 kr., eksklusive moms
Administration, 9%
1.518.210 kr., eksklusive moms
Udgift til arealerhvervelse
4.556.250 kr., eksklusive moms
I alt
22.953.460 kr., eksklusive moms
Anlægsudgifterne til veje og stier i Gug Sydøst afholdes over projekt 002.072.2761, hvor der i peri-oden frem til 2009 er afsat et samlet rådighedsbeløb på 43.359.000 kr.
I bilag 4 er anført en detaljeret opstilling over udgifternes fordeling på de enkelte veje.
I bilag 2 er det samlede beløb fordelt på delarealerne i henhold til den benyttede model. I bilag 3 er de i bilag 2 fundne beløb fordelt på grundejerne.
Fordelingen på grundejerne kan opsummeres som det fremgår af nedenstående skema.
Matrikel
Ejer
Beløb inklusive administration, eksklusivemoms
%-del af samlet beløb
20u, 20b, 20f, 21a, 21i, del af 20h
Privat
6.790.542 kr.
29,6
20m, 20n, 20p
Privat
1.879.438 kr.
8,2
9q
Privat
1.331.947 kr.
5,8
9o, 21f, 21h
Aalborg Kommune
9.576.696 kr.
41,7
20ø
Privat
1.556.577 kr.
6,8
del af 20h
Privat
1.818.260 kr.
7,9
Sum
22.953.460 kr.
Til orientering kan det oplyses, at en af grundejerne har gennemført en byggemodning og efterføl-gende solgt alle grundene på et af de omhandlende arealer. Pågældende grundejer ejer derfor ikke længere dette areal. Til sikkerhed for betaling af vejbidrag har pågældende grundejer derfor frem-sendt en bankgaranti til Aalborg Kommune. Beløbet på bankgarantien svarer til det beløb, som det omhandlende areal netto skulle bidrage med i vejbidragssagen.
Bilag 2 til TMU-indstilling - Gug Sydøst - Vejbidrag - Fordeling af vejbidrag
Bilag 3 til TMU-indstilling - Gug Sydøst - Vejbidrag - Vejbidrag fordelt på matrikler
Bilag 4 - TMU-indstilling - Gug Sydøst - Vejbidrag - Anlægsoverslag
Byggemodning Gug Sydøst - Bilag 5 TMU-indstilling 24-01-2007
Byggemodning Gug Sydøst, Projekter, Vejbidrag, Bilag 1 til TMU indstlinng 24.01-2007
Beslutning:
Godkendt.
00:48:37 #7 Punkt 3: Lokalplan 2-2-101 - Erhverv Teglværksgrunden, Nr. Uttrup (2. forelæggelse).
1851-7195.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender lokalplan 2-2-101 endeligt.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Ændringer
I forhold til det godkendte forslag (oktober 2007), er planens redegørelsesdel ændret, således er der sket en uddybning vedrørende kystzonen og bebyggelsens visuelle påvirkning (redegørelsen s. 7) og vedrørende detailhandel (redegørelsen s. 8). Desuden præciseres i afsnittet ”Tilladelser og dispensa-tioner fra andre myndigheden” hvilke regionplanretningslinier der ønskes ophævet. Formuleringen vedrørende renovation er forkortet.
Desuden tilføjes butikkernes arealer i lokalplanens bestemmelse § 3.1:
Butikker med værksted (butiksareal maksimalt 250 m2)
Store specialbutikker (én butik på maksimalt 3.000 m2 og én butik på maksimalt 1.500 m2.)
Samlet butiksareal maksimalt 5.000 m2.
I det fremsendte forslag til lokalplan, havde konsulenten lavet en fejl på kortbilag 2. Derfor er der udarbejdet et nyt bilag, der har været sendt i supplerende høring. Kortbilaget er desuden rettet i den endelige lokalplan.
Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
Byrådets møde den 8. august 2007 (punkt 2).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 17. oktober 2007 - 23. januar 2008.
Formål og baggrund
Området er i dag ubebygget. Det har tidligere omfattet Nr. Uttrup Teglværk, som nu er nedrevet.
Lokalplanområdet ligger i landzone, men er omgivet af byzone hele vejen. Med den endelige vedta-gelse af lokalplanen overføres den til byzone.
Lokalplanen omfatter 2 delområder: I område A udlægges arealer til opførelse af mellemstore virk-somheder med 'ansigt' mod Hjørringvej, område B muliggør etablering af transporterhverv med tilknyttet undervisning og udenomsarealer som parkering og manøvrearealer.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 6
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Område A kan indeholde værksteder (eventuelt med butik), specialbutikker til pladskrævende vare-grupper, kontorer, service, engroshandel m.m.
Områdets funktioner skal danne bindeled mellem de mere miljøtunge virksomheder mod nord og de centerrelaterede funktioner mod syd. Bebyggelsen langs Hjørringvej skal opføres med en sammen-hængende facade på den enkelte ejendom. Formålet er at skabe en markant facade mod Hjørringvej.
Forholdet til anden planlægning
Regionplanen
Lokalplanområdet ligger inden for 300 m beskyttelseszonen langs Motorvejen.
Ved bebyggelse i lokalplanområdet kræves en dispensation fra Regionsplanens retningslinie
2.3.7 Beskyttelseszoner langs overordnede veje
5.5.1 – for område A, regionalt kystlandskab
5.5.3 – for område C Kystlandskab.
Med begrundelse i lokalplanens redegørelse på side 7 under afsnittet Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning er Miljøcentret anmodet om ophævelse af retningslinierne.
Kommuneplanen
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens detailhandelsbestemmelser (med de be-skrevne forslag til ændringer). Der gives mulighed for én butik på 3.000 m2 og én butik på 1.500 m2 til pladskrævende varegrupper, samt butikker i tilknytning til et værksted på maksimalt 250 m2. Det samlede butiksareal må ikke overskride 5.000 m2.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens overordnede retningslinier og rammer for området. Lokalplanen ligger inden for rammeområde 2.2H6 Teglværket. Bebyggelsesprocenten på 50% overholdes for det samlede område. Bebyggelsesprocenten fordeles med 60% i delområde A og med 40% i delområde B, for at opnå en bymæssig fortætning langs Hjørringvej.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Lokalplanen er omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10b:"Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser."Forvaltningen har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen fastsætter anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 3, stk. 2 og § 4, stk. 2.
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en mil-jøvurdering.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og/eller kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 7
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Der er modtaget 4 henvendelser:
1. Miljøcenter Århus
2. Carsten Kirkelund, Dronninggårdvej 6, Nr. Uttrup
3. Vejdirektoratet
4. Poul Sørensens Tegnestue.
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Miljøcenter Århus vedrørende manglende redegørelse for ophævelse af regionpla-nens retningslinier, samt manglende præcisering af detailhandels bestemmelser.
Miljøcentret har vetoret, lokalplanen kan dermed ikke vedtages endeligt, medmindre der er opnået enighed.
Svar: Imødekommet.
De foreslåede rettelser er forhandlet på plads med Miljøcentret.
2. Indsigelse fra Carsten Kirkelund. Han mener, at lokalplanen er meget problematisk: I betydelig grad i modstrid med bydelens interesser, men også med målsætningerne (i hvert fald hovedsigtet) i den overordnede planlægning. Der bør udarbejdes ny plan, hvor der lægges vægt på at tilgodese de langsigtede bydelsinteresser i samarbejde med centrale aktører i bydelens serviceforsyning, helst som en samlet plan for hele området mellem Sundsholmen og Østre Fælledvej.
Fastholdes en isoleret lokalplan for området foreslås, at hele Teglværksgrunden forbeholdes uddan-nelses- og institutionsformål. Eller alternativt at område B. forbeholdes transporterhverv, hvortil der er tilknyttet en markant undervisningsdel. Og at anvendelsesbestemmelserne i område A indsnæv-res, således at der ikke bliver mulighed for grossisterhverv og tilsvarende virksomheder, hvis etab-lering medfører en væsentlig belastning af Hjørrringsvejsområdet med tung trafik.
Svar: Ikke imødekommet.
De helhedsvurderinger og afvejningen mellem de forskellige interesser i området, der efterlyses, er foretaget i kommuneplanen for Nørre Uttrup, der er godkendt i september 2003. Hensynet til de trafikale forhold på Hjørringvej er bl.a. foretaget i lokalplanen ved at fjerne den eksisterende adgang og flytte den til Østre Fælledvej, samtidig ændres krydset Østre Fælledvej/Hjørringvej.
3. Indsigelse fra vejdirektoratet. Direktoratet gør opmærksom på, at der er uoverensstemmelse mel-lem kortbilag 1 og 2. Såfremt kortbilag 2 bringes i overensstemmelse med bilag 1, frafaldes indsi-gelsen umiddelbart.
Svar: Imødekommet.
Et tilrettet kortbilag 2 har været sendt i supplerende høring.
4. Indsigelse fra Poul Sørensens tegnestue på vegne af ejer af del af lokalplanområdet. Lokalplanen ønskes ændret således, at der bliver mulighed for bygninger på 10,5 m. i højden. Ligeledes ønskes der mulighed for fjernelse af en del af den udpegede bevaringsværdige beplantning.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 8
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Svar: Ikke imødekommet.
Da der er tale om inddragelse af et område i landzone inden for kystnærhedszonen skal der redegø-res for nødvendigheden af en højde over 8,5 m. Det vurderes, at højden på 8,5 m. er den mest hen-sigtsmæssige, bl.a. fordi den ny bebyggelse er søgt indpasset i området med hensyn til placering, højder o.s.v., for derved at bidrage til helhedsopfattelsen. Dette forhold redegøres der for i lokalpla-nen s.7, hvis der skal indarbejdes en ændring (fra 8,5 til 10,5), skal der udarbejdes ny redegørelse, der ligeledes skal godkendes i Miljøcentret.
Øvrige ændringer
Forsyningsvirksomhederne har anmodet om en forkortelse af deres afsnit om Renovation, hvilket er imødekommet.
Indsigelser lokalplan 2-2-101
Lokalplan 2-2-101 (endelig)
Beslutning:
Godkendt.
00:51:34 #11 Punkt 4: Lokalplan 4-1-102 Boliger, Hadsundvej, Vejgård og Kommuneplan 4.004 (2. fo-relæggelse).
2007-32058.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender lokalplan 4-1-102 og tillæg 4.004 til kommuneplanen endeligt.
Ændringer
I forhold til de godkendte forslag (oktober 2007) er der, ud over redaktionelle justeringer, foretaget følgende ændringer:
Kommuneplantillægget
Rammeområde 4.1.D4 Hadsundvej, Vejgård, afsnittet ”Anvendelse”:
Muligheden for butiksformål er taget ud af kommuneplantillægget.
Planbestemmelser
Pkt. 5.1 ”Bebyggelsens placering og omfang”
Tilføjet som forklaring: På byggeliniearealet må der ikke uden vejbestyrelsens tilladelse etableres bebyggelse og andre faste anlæg, herunder indretninger af blivende art som f.eks. støjvolde, parke-ringspladser, interne vej- og stianlæg, oplags- og udstillingspladser, pyloner og reklameskilte, be-lysningsanlæg m.v.
Bilag C ”Støj fra trafik”
Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984 Trafikstøj i boligområder erstattes af vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
Byrådets møde den 8. oktober 2007 (punkt 15).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 17. oktober - 13. december 2007.
Formål og baggrund
Området har hidtil været anvendt til bl.a. parkering for Kommunedata. Flytningen af Kommunedata muliggør en ny anvendelse af området, der i kommuneplanens hovedstruktur er udpeget som byud-viklingsområde til boliger. Der er nu fra privat side fremsat ønske om at igangsætte omdannelsen af området til boligformål m.v.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 10
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af boliger i området samt indretning af arealer til parkering, udendørs ophold m.v. Lokalplanen sikrer, at den nye bebyggelse fremtræder med en markant og nutidig arkitektur, og at bebyggelsen samtidig indpasses med respekt for Den gamle Golfbanes grønne omgivelser, samtidig er lokalplanen med til at nedlægge de offentligt tilgængeli-ge P-pladser op til Den gamle Golfpark.
Forholdet til anden planlægning
Kommuneplanen
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 4.1.D4 Hadsundvej. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for så vidt angår kravet om offentlig parke-ring. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overens-stemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. Kommuneplantillæg 4.004 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt hæfte.
Lokalplan 10-007 og 11-021
Hovedparten af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 10-007 - Den gamle Golfbane, Kommu-nedata m.m. fra 1981, mens en mindre del er omfattet af lokalplan 11-021 - Bolig- og erhvervsom-råde, Hadsundvej, der blev vedtaget i 2006. Begge lokalplaner ophæves for det område, der er om-fattet af nærværende lokalplan 4-1-102, ved dennes endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørel-se.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter ikke projekter angivet i lovens bilag 3 og 4. Pla-nerne er derfor screenet i henhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 2. Resultatet af denne scree-ning er, at der ikke skal foretages en miljøvurdering, idet planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på de miljøfaktorer, som er nævnt i loven.
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse om, at der ikke gennemføres en mil-jøvurdering.
Økonomi
Aalborg Kommune har en deklaration over én af de nuværende 3 store parkeringspladser i området. På hver af disse P-pladser kan der holde godt 130 biler. For at ophæve deklarationen kan kommu-nen forvente at få en indtægt svarende hertil.
Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Der er modtaget 2 henvendelser:
1. Miljøcenter Århus
2. Vejdirektoratet.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 11
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Miljøcenter Århus fremsender, med henvisning til Planlovens § 29, stk. 3, indsigelse mod for-slaget til kommuneplantillæg. Det skønnes, at forslaget er i strid med planlovens bestemmelser om detailhandel, da der uden for bymidten eller centerområder, jf. planlovens § 5n, alene kan etableres enkeltstående butikker.
Svar: Imødekommet.
Kommuneplantillægget er ændret, så der ikke er mulighed for butik i området. På baggrund heraf har Miljøcentret tilkendegivet, at man på denne baggrund trækker indsigelsen tilbage.
2. Vejdirektoratet fremsender bemærkninger til lokalplanforslaget.
- Det påpeges, at eventuelle krav om støjdæmpning i forhold til motorvejanlægget er Vejdirekto-ratet uvedkommende – som vejbestyrelse for det tilgrænsende motorvejsanlæg.-
Eventuel placering af en jordvold eller andet støjværn på motorvejens byggelinieareal vil kræve Vejdirektoratets godkendelse – hvilket bør fremgå af lokalplanen.
- Ad pkt. 5.1. Langs motorvejen ud for lokalplanområdet er der tinglyst en byggelinie med Vej-direktoratet som påtaleberettiget. På byggeliniearealet må der ikke uden vejbestyrelsens tilla-delse etableres bebyggelse og andre faste anlæg, herunder indretninger af blivende art som f.eks. støjvolde, parkeringspladser, interne vej- og stianlæg, oplags- og udstillingspladser, pylo-ner og reklameskilte, belysningsanlæg m.v. – hvilket bør fremgå af lokalplanen.
- Bilag C henviser til Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1984 Trafikstøj i boligområder. Vejdirek-toratet oplyser, at Miljøstyrelsen i juli 2007 har udgivet vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje, der afløser den tidligere vejledning. I vejledningen indføres ny støjberegningsmetode (Nord2000) og ny norm for grænseværdier for støj fra vejtrafik.
Svar: Imødekommet.
I lokalplanens pkt. 5.1 er den ønskede bemærkning indføjet. Med henvisning til pkt. 6.2, 6.4 og 9.6 sikres det i lokalplanen, at der ikke skal kunne opstå blændinger for forbipasserende.
Bilag C henviser til de til enhver tid gældende vejledninger. Bilaget er rettet, så det fremgår, at det er vejledning nr. 4/2007 Støj fra vej, som er den gældende vejledning.
Indsigelser til Lokalplan 4-1-102 Boliger, Hadsundvej, Vejgård og Kommuneplantillæg 4.004
Pdf af Kommuneplantillæg 4.004 (Februar 2008)
Pdf af Lokalplan 4-1-102 Boliger, Hadsundvej, Vejgård (Februar 2008)
Beslutning:
Godkendt.
00:58:43 #14 Punkt 5: Lokalplan 5-9-102 - Vindmøllepark ved Lyngdrup (2. forelæggelse).
2007-1902.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender lokalplan 5-9-102 og tillæg til kommu-neplanen med retningslinier og rammer for vindmølleområde 5.9.V4 endeligt, samt at der meddeles VVM-tilladelse til opstilling af møllerne.
Ændringer
Efter forhandling med Miljøcenter Århus er følgende ændring indarbejdet: ”Rotordiameteren må ikke afvige mere end 18% fra navhøjden” i lokalplanens §5.4 og kommuneplantillæggets retnings-linier.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
Byrådets møde den 10. september 2007 (punkt 7).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 26. september - 28. november 2007.
Formål og baggrund
I marts-april 2007 gennemførte Aalborg Kommune en forudgående debatfase for vindmølleplan-lægningen i hele kommunen. Heri indgik området ved Lyngdrup med op til syv vindmøller med en totalhøjde på 127 m. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. juni 2007 (punkt 3) at arbejde vi-dere med plangrundlaget for bl.a. Lyngdrup.
Plangrundlaget omfatter et kommuneplantillæg med VVM og MV samlet i en ”Miljørapport” og rammebestemmelser for rammeområde 5.9.V4.
Baggrunden for lokalplanen er, at Aalborg Kommune i efteråret 2006 modtog en ansøgning fra GK Energi ApS om at opføre syv vindmøller med en totalhøjde på op til 127 m i et område nordøst for Uggerhalne ved Lyngdrup.
Ved realisering af projektet vil 33 ældre og mindre vindmøller blive nedtaget (i henhold til skrot-ningsordningen). Heraf står de tre i nærheden af projektområdet (i Brønderslev Kommune) og de 13 omkring Limfjorden (se eventuelt kort s. 14 i Miljørapporten).
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 13
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Forholdet til anden planlægning
Regionplanen
Området er i regionplantillæg nr.198 udlagt som område, der er egnet for store vindmøller op til
127 m totalhøjde: Der er dog sket en mindre justering af områdegrænsen. Miljøministeri-et/Miljøcentret har dispenseret for ændringen.
Kommuneplanen
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Rammetillægget omfatter det samme område som lokalplanen.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” (lov nr. 316 af 5. maj 2004) er det vurderet, at planforslaget er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Derfor er der udarbejdet en miljørapport.
Endvidere har en screening vist, at vindmølleprojektet er omfattet af planlovens krav om udarbej-delse af en VVM-redegørelse. VVM-redegørelse skal udarbejdes, hvis vindmøllernes totalhøjde er over 80 m, eller der er mere end tre vindmøller. Miljørapporten og VVM-redegørelsen foreligger som ét samlet og selvstændigt dokument, der blev offentliggjort sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.
Miljørapporten indeholder på side 8-11 et ikke teknisk resumé af vurderingen i projektet. Det frem-går af sammenfatningen s. 11, at undersøgelsen viser, at opstillingen af vindmøllerne ikke medfører væsentlige negative miljøkonsekvenser.
I henhold til Miljøvurderingsloven er der efter offentlighedsfasen udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der omfatter:
- hvordan miljøhensyn er integreret i planerne,
- hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i be-tragtning,
- hvorledes kommunerne vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planen eller pro-grammets realisering forventes at ville afstedkomme.
Den sammenfattende redegørelse ligger i sagen.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og/eller kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Indsigelser og bemærkninger, der fremkom under offentlighedsfasen, er vedlagt som bilag og er også resumeret i den sammenfattende redegørelse.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 14
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Der er modtaget 7 henvendelser:
1. Advokaterne Slotsgade på vegne af N. J. Larsen, Hjallerup Engvej 15
2. Miljøcenter Århus
3. Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og Omegn
4. Advokatfirmaet Børge Nielsen på vegne af Kaj og Heidi Jensen, Hjallerup Engvej 24
5. Thomas Larsen, Lyngdrupvej 76
6. Erik Sørensen, Skovskellet 11
7. Brønderslev Kommune.
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Advokaterne Slotsgade vedrørende vindmøllernes dominering af området.
Der anføres en generel klage over, at området benyttes til så store og så mange møller, at det vil være alt for dominerende i det flade landskab. Desuden antages det, at vindmøllerne vil virke stærkt forstyrrende på områdets rige dyreliv.
Dertil vil N. J. Larsen blive forstyrret af dels skygge fra møllerne og dels visuelt. Der forventes et fald i ejendomsværdi.
Svar: Ikke imødekommet.
Det vurderes, at området skalamæssigt er velegnet til møllerne, bl.a. på grund af det vidtstrakte fla-de landskab. Beregninger af støj og skygge viser, at møllerne overholder regler i henhold til Be-kendtgørelse om støj fra vindmøller. I den sammenfattende redegørelse er forhold vedrørende fugle-liv uddybet, det vurderes, at fuglelivet ikke vil blive væsentligt påvirket.
2. Indsigelse fra Miljøcenter Århus vedrørende dispensation fra Regionplanen.
Miljøcentret anfører dels, at der mangler redegørelse for ændring af områdeafgrænsningen i forhold til regionplanen, dels uoverensstemmelse med retningslinie om hamoniforholdet mellem navhøjde og vinger.
Miljøcentret har efterfølgende trukket deres indsigelse tilbage på betingelse af, at der ved den ende-lige vedtagelse indarbejdes følgende: ”Rotordiameteren må ikke afvige mere end 18% fra navhøj-den” i lokalplanens § 5.4 og kommuneplantillæggets retningslinier.
Svar: Imødekommet.
3. Indsigelse fra Borgerforeningen for Grindsted, Uggerhalne og Omegn vedrørende navnet.
Foreningen ønsker områdenavnet ”Uggerhalne” slettet på planerne, idet de ikke mener vindmølle-området har nogen sammenhæng med byen.
Svar: Imødekommet.
Det vurderes, at udeladelse af navnet ikke vil have nogen betydning for stedfæstelse af lokalplanen.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 15
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
4. Indsigelse fra Advokatfirmaet Børge Nielsen vedrørende de store gener for ejendommen Hjalle-rup Engvej 24. Det drejer sig om en generel indsigelse mod udlæg af området, hvor der særligt hen-vises til visuelle forhold, støj/skyggepåvirkninger, dyreliv, inhabilitet m.m. (Der er lavet et mere uddybende resumé, samt vurderinger og supplerende oplysninger til denne forholdsvis omfattende indsigelse i den sammenfattende redegørelse).
Svar: Ikke imødekommet.
Det vurderes, at det udlagte område er hensigtsmæssigt, og at Miljørapporten på tilstrækkelig måde viser og beskriver konsekvenserne af etableringen, samt at regler og krav vedrørende støj, skygge m.m. opfyldes.
5. Indsigelse fra Thomas Larsen vedrørende hele områdets herlighedsværdi, der vil blive ødelagt.
Generelt fremføres, at Miljørapporten er mangelfuld vedrørende visualiseringer og redegørelse for påvirkning af fuglelivet. Til slut stilles spørgsmålstegn ved rapportens støjberegninger og eventuel usikkerhed på baggrund af lokale forhold.
Svar: Ikke imødekommet.
Se besvarelse til indsigelse nr. 1 og 4.
6. Indsigelse fra Erik Sørensen over møllernes placering, idet dette i urimelig grad vil påvirke fug-lelivet i området.
Svar: Ikke imødekommet.
I den sammenfattende redegørelse er forhold vedrørende fugleliv uddybet, det vurderes, at fugleli-vet ikke vil blive væsentligt påvirket.
7. Indsigelse fra Brønderslev Kommune, idet der henvises til
- manglende visualisering fra Hjallerup,
- placeringen tæt på kommunegrænsen samt
- forhold vedrørende skygge og støj for ejendomme på Hjallerup Engvej.
Svar: Ikke imødekommet.
I den sammenfattende redegørelse er disse forhold nærmere beskrevet. Det vurderes, at de valgte standpunkter dækker behovet for visualiseringer i området omkring Hjallerup. De overordnede be-tragtninger og afvejninger på tværs af kommunegrænser er afklaret i Regionplantillæg 198. Støj-grænserne overholdes i støjberegningerne, der vil være mulighed for at kræve gennemført målinger efter opstillingen, hvis det skønnes nødvendigt.
Indsigelser - Lokalplan 5-9-102
Kommuneplantillæg 5.9.V4
Lokalplan 5-9-102
Opsamling redegørelse
Beslutning:
Godkendt.
00:58:53 #18 Punkt 6: Lokalplan 10-7-101 - Vindmøllepark ved Nørrekær Enge (2. forelæggelse).
1851-203903.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender lokalplan 10-7-101 og tillæg til kom-muneplanen med retningslinier og rammer for vindmølleområde 10.7.V1 endeligt, samt at der med-deles VVM-tilladelse til opstilling af de 6 vindmøller i Aalborg Kommune.
Ændringer
Der er ikke foretaget ændringer i planerne for den del, der ligger i Aalborg Kommune.
Efter forhandling med Miljøcenter Århus er planerne reduceret med de 2 vestligste møller i Vest-himmerlands Kommune, således at projektet er på 13 møller.
Der foregår dog stadig forhandlinger med Viborg Stift, der ønsker en yderligere reduktion, således at de 3 vestligste fjernes. På grund af det store tidspres, der er på vindmøllerplanerne (p.g.a. skrot-ningsordningen), er det besluttet at fremsende planerne nu til politisk behandling. Der vil derfor være en risiko for, at der sker yderligere ændringer, men det vil kun berøre området i Vesthimmer-lands Kommune.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
Byrådets møde den 10. september (punkt 8).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 26. september - 28. november 2007.
Formål og baggrund
I marts-april 2007 gennemførte Aalborg Kommune en forudgående debatfase for vindmølleplan-lægningen i hele kommunen. Heri indgik området ved Nørrekær Enge. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. juni 2007 (punkt 3) at arbejde videre med plangrundlaget for bl.a. dette område.
Grundlaget for planerne er en ansøgning fra Vattenfall A/S om udskiftning af de 77 ældre eksiste-rende vindmøller i Nørrekær Enge med op til 15 nye vindmøller med en totalhøjde op til 150 m. Der ønskes placeret 6 møller i Aalborg og 9 møller i Vesthimmerlands Kommune (reduceres til 13 møller, 6 i Aalborg og 7 i Vesthimmerlands Kommune)..
Plangrundlaget omfatter et kommuneplantillæg med VVM og MV samlet i en ”Miljørapport” og rammebestemmelser for rammeområde 10.7.V1. I miljørapporten indgik de 15 møller som hoved-forslag og et alternativ med 12 møller, hvor de 3 vestligste møller var udtaget. En væsentlig bag-grund for alternativet var de landskabelig hensyn samt især hensynet til beskyttelsesinteresserne omkring Næsborg Kirke.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 17
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Planlægningen for opstilling af vindmøller i Nørrekær Enge er sket i samarbejde mellem Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune, idet vindmølleområdet går på tværs af kommunegræn-sen. Således skal lokalplanen godkendes i begge kommuner, hvorimod kommuneplantillæggene er udarbejdet for hver kommune for sig.
Forholdet til anden planlægning
Regionplanen
Området i Nørrekær Enge blev i regionplantillæg 198 for Nordjyllands Amt udlagt til vindmøller med en totalhøjde på maksimalt 127 meter.
Det er et ønske, at vindmølleområdets afgrænsning ændres for at opnå mulighed for opstilling af flest mulige vindmøller med den størst mulige effekt og totalhøjde. Endvidere ønskes områdets af-grænsning ændret, for at tilgodese de omkringboende mest muligt, ved at placere møllerne så tæt på kysten som muligt. Miljøministeriet/Miljøcentret har dispenseret for disse ændringer.
Kommuneplanen
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Rammetillægget omfatter lokalplanens område i Aalborg Kom-mune.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Der er gennemført en miljøvurdering (miljørapport og overvågningsprogram) af planerne i overens-stemmelse med lov nr. 316 om miljøvurdering af planer og programmer. Miljørapporten blev of-fentliggjort som et særskilt dokument samtidig med lokalplanen og kommuneplantillæggene for projektet.
I Miljørapporten er der analyseret 2 alternativer udover 0-alternativet, med henholdsvis 15 møller i hovedforslaget og 12 møller i alternativet.
Miljørapporten indeholder på side 7-20 et ikke teknisk resumé. Det fremgår af resuméets konklusi-oner s. 13, at ”Hvis man ønsker at prioritere de miljømæssige fordele – reduktion af CO2, modvirk-ning af klimaforandringer, etc. - højest, anbefales det at vælge hovedforslaget. Hvis man ønsker at prioritere de landskabelige beskyttelsesinteresser – overvejende hensynet til Næsborg Kirke – høje-re, anbefales det at vælge alternativet.”
Fordele og ulemper ved alternativerne er beskrevet på side 14 i resuméet.
I henhold til Miljøvurderingsloven er der efter offentlighedsfasen udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der omfatter:
- hvordan miljøhensyn er integreret i planerne,
- hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i be-tragtning,
- hvorfor de planer, der er indstillet til vedtagelse, er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet og
- hvorledes kommunerne vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planen eller pro-grammets realisering forventes at ville afstedkomme.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 18
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Den sammenfattende redegørelse ligger i sagen.
EU-naturbeskyttelsesområder og naturbeskyttelsesinteresser
Der er flere internationale naturbeskyttelsesområder i nærområdet, i form af Fuglebeskyttelses-/Ramsarområder og Habitatområder. Som følge af nærheden til disse områder (mindste afstand fra nærmeste vindmølle er ca. 75 m), er der udarbejdet en separat konsekvensvurdering, der indgår som baggrundsdokument til VVM-redegørelsen.
Vindmølleprojektet vurderes ikke at ville have væsentlige indvirkninger på udpegningsgrundlaget for de internationale naturbeskyttelsesområder, eller på arter omfattet af Bilag IV til Habitatdirekti-vet. Effekten af udskiftningen af de eksisterende vindmøller på områdets naturinteresser i øvrigt vurderes overordnet at være fra neutral til positiv. For yderligere detaljer henvises til Miljørappor-ten.
Strandbeskyttelseslinien
Mølletårnet til 9 af de 13 vindmøller placeres inden for strandbeskyttelseslinien, med en afstands-overskridelse på op til ca. 175 m. Desuden vil 11 af vindmøllerne have vingeoverslag inden for strandbeskyttelseslinien på op til ca. 227 m. Udstykning, bebyggelse eller andre anlæg inden for strandbeskyttelseslinien må ikke påbegyndes, før Miljøcenter Århus har meddelt dispensation.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og/eller kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
Indsigelser, bemærkninger og øvrige ændringer
Indsigelser og bemærkninger, der fremkom under offentlighedsfasen, ligger i sagen og er også re-sumeret i den sammenfattende redegørelse.
Der er modtaget 6 henvendelser:
1. Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg
2. Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland
3. Viborg Stiftsøvrighed
4. Miljøcenter Århus
5. Jammerbugt Kommune
6. Kurt Holm Andersen, Bollerupvej 76.
Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra DN Aalborg mod planlægning for større vindmølleområde og større møller end regionplantillæg 198 giver mulighed for, samt møller placeret inden for strandbeskyttelseslinien. Støtter generelt planlægningen for skrotning af uheldigt opstillede møller.
Svar: Ikke imødekommet.
Det vurderes, at det udlagte område dels imødekommer hensynet til ønsket om opstilling af flest mulige vindmøller med den størst mulige effekt dels hensynet til de omkringboende, ved at placere møllerne så tæt på kysten som muligt.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 19
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
2. Indsigelse fra DN Vesthimmerland, samme som anført fra Aalborg afdelingen.
Finder endvidere, at det bør undersøges, om flere ældre møller kan indgå i saneringsprojektet.
Svar: Ikke imødekommet.
Se bemærkning til 1. indsigelse. Der sker en sanering af 77 små møller, hvilket vurderes at være tilfredsstillende.
3. Indsigelse fra Viborg Stiftsøvrighed mod de 3 vestligste møller p.g.a. hensynet til Næsborg Kir-ke. Indsigelsen kan betragtes som bortfaldet hvis disse 3 møller udgår ved endelig vedtagelse af lokalplanen.
Indsigelsen fra Stiftsøvrigheden er fra en statslig myndighed og betyder, at byrådene ikke kan ved-tage planforslagene endeligt, før der opnået enighed.
Svar: Forhandles med Miljøcentret.
Ændringen har kun betydning for området i Vesthimmerlands Kommune.
4. Indsigelse fra Miljøcenter Århus mod de 3 vestligste møller p.g.a. hensynet til Næsborg Kirke. Der meddeles endvidere indsigelse mod de to vestligste møller (nr. 1-2) samt den østligste mølle (nr. 15) på grund af disse møllers placering henholdsvis 109, 152 m og 183 m inden for strandbe-skyttelseslinien.
Svar: Delvis imødekommet.
Der har været ført forhandlinger med Miljøcenter Århus, og der er opnået enighed om, at indsigel-sen kan betragtes som frafaldet, hvis de 2 vestligste møller udelades.
5. Bemærkning fra Jammerbugt Kommune, der anfører, at de nye møller vil være synlige i større dele af kommunen, samt at den fremtidige vindmølleplanlægning bør ske gennem samarbejde mel-lem Limfjordskommunerne.
Svar: Taget til efterretning.
6. Indsigelse fra Kurt Holm Andersen p.g.a. de store møllers placering så tæt på Bollerup by, inklu-sive hans egen ejendom, der ligger tættest ved møllerne. Ligeledes ser han problemer vedrørende skyggekast (10,5 timer/årligt på hans ejendom) og lavfrekvent støj.
Svar: Ikke imødekommet.
Se bemærkning til indsigelse nr. 1.
Indsigelser - Lokalplan 10-7-101
Kommuneplantillæg 10.7.V4
Lokalplan 10-7-101
Sammenfattende redegørelse
Beslutning:
Godkendt.
01:07:52 #22 Punkt 7: Lokalplan nr. 100 - Boligområde ved Hovvej-Lundevej og Grydstedvej, Nibe (2. forelæggelse).
2007-6252.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender lokalplan nr. 100 endeligt.
Ændringer
Da lokalplanens område nu alene omfatter matrikel nr. 4a. Nibe Markjorder, er alle bestemmelser-ne, der omfatter lokalplanforslagets delområde II og III taget ud. De afledte korrekturændringer og tekniske rettelser er ikke omtalt i den følgende gennemgang.
Redegørelsen:
Beskrivelsen af indholdet af den gennemførte nabohøring er indføjet.
Lokalplanområdes område reduceres til alene at omfatte matrikel 4a. Nibe Markjorder.
Der er ikke mulighed for at etablerer butikker i lokalplanområdet.
Der er indføjet information om at lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevand-interesser, de fremtidige krav til kloakering og renovationsvæsnets standard vedrørende renovation, for tæt-lav boligbebyggelse er indsat.
Planbestemmelser
Afsnit 1: Lokalplanens formål: Muligheden for butikker fjernes.
Afsnit 2: Område og zonestatus
2.1 Matrikelfortegnelse indeholder nu alene 4a, Nibe Markjorder.
Afsnit 3: Områdes anvendelse
3.1 Anvendelsen fastlægges til boliger samt centerformål (kulturelle formål, privat og offentlig ser-vice og miljøvenlige erhverv med tilhørende parkering). Der må ikke etableres butikker i området.
3.2 Tilføjes: Parkeringsarealer medregnes ikke til opholdsareal.
Afsnit 5 Vej- og stiforhold samt parkering
5.1 Tilføjes: Etableringen af parkering skal respektere de nødvendige oversigtsarealer ved Hov-vej/Grydstedvej.
Afsnit 8: Bebyggelsens ydre
8.12 Ny bestemmelse: Det tidligere Jævnstrømsværks ydre skal søges bevaret. Det kan, som nu, sammenbygges med bebyggelsen langs Hovvej.
Afsnit 9: Ubebyggede arealer
9.1 Sidste sætning, om varestativer m.v., fjernes.
Afsnit 12: Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse
12.3 Ny bestemmelse: Ny bebyggelse må ikke, uden Aalborg Kommunes tilladelse, tages i brug, før bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter kommunens anvisning.
12.4 Ny bestemmelse: Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er reserveret de nødvendige area-ler til sortering, opbevaring og transport af affald, i overensstemmelse med Renovationsvæsenets regulativer.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 21
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Sagsbeskrivelse
1. forelæggelse
Byrådets møde den 20. december 2006 (punkt 10), Nibe Kommune.
Forslaget har været i offentliggjort i perioden 28. februar - 25. april 2007.
Nabohøring m.v., blev foretaget i perioden 12. december 2007 – 5. januar 2008.
Formål og baggrund
Nibe byråd vedtog i mødet den 20. december 2006, som Sag: 10. Forslag til samlet plan for området mellem Hovvej-Lundevej og Grydstedvej, Journalnummer 01.02.05P16
Før udarbejdelsen af lokalplanforslaget har der den 4. april 2006 været afholdt før offentlighedsmø-de. Herefter blev udarbejdet lokalplanforsalg, der viser byggemuligheder, primært langs Hovvej og Grydstedvej op til Birkealle.
Som følge af modtagne indsigelser er der blevet udsendt en nabohøring, som beskriver de ændrin-ger, der indstilles til den endelige vedtagelse af lokalplanen.
Lokalplanens indhold og sigte
Lokalplanen skulle åbne mulighed for at gennemføre en række intentioner i Kommuneplan 2004 – 2016. Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget blev der gennemført en for offentlighed blandt beboere og ejere i området. På denne baggrund blev lokalplanforslaget udarbejdet.
I lokalplanforslagets indsigelsesperiode modtog kommunen en række indsigelser, der fremsatte øn-sker om at bevare det tidligere Jævnstrømværk, eller fandt at lokalplanforslaget burde ændre andre dele af sit indhold.
Der blev derfor efter offentlighedsfasen iværksat en nabohøring, som foreslog, at lokalplanens om-råde alene skulle omfatte ejendommen med den tidligere plastfabrik, hvor det tidligere elværk er beliggende.
Lokalplanens hovedindhold skulle være: Anvendelsen fastlægges til boligformål, kontorer, kulturel-le formål. Jævnstrømsværkets volumen og facade mod torvet skal søges bevaret. Overkørsel/vej-adgang må alene ske fra Grydstedvej. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 90. Antallet af boli-ger må ikke overstige 16, og ingen bolig må gives en størrelse under 90 m2. Der fastlægges en byg-gelinie på 3 m fra Hovvej. Parkering langs Hovvej kan ske langs denne. Der sikres oversigtsareal ved Hovvej/Grydstedvej. Bebyggelsens ydre fremtræden skal følge den stedlige byggetradition.
Forholdet til anden planlægning
Kommuneplanen
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.C.,4 Nibe by og er i overens-stemmelse hermed.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 22
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Indsigelser, bemærkninger og forslag til svar:
Der er indkommet 16 henvendelser:
1. Kuben v. Eric Holmegaard Hansen
2. Edith og Niels Randers, Birkealle 7, Nibe.
3. Palle Buus for ejer af Grydstedvej 9, Nibe
4. Ældresagen Nibe, v. Formand Kirsten Bendix, Adr. Munchs Vej 6, Nibe.
5. Familien Adelsen, Voldborggade 8 B, Nibe
6. Jørgen Harritsø Jørgensen, Søndergade 30 st. tv, Nibe
7. NEW NIBE BIG BAND, v. Jørgen Staun, Langdyssevej 3, Thisted
8. Røde Kors, v. Birgit Sohn Christensen, Mellmgade 46, Nibe
9. Arkitekt Peter Kjelgaard, Sparregade 2, Viborg
10. Annelise Pagh, Søndergade 30 st. tv., Nibe
11. Niels Binderup, Gartnervangen 42, Nibe
12. Nibe Festival, v. Peter Møller Madsen
13. Aritekt Jens Husted Nielsen, Koldsmindevej 17, Nibe
14. Åse Nørgård, Søndergade 29, Nibe
15. Miljøcenter Århus
16. Forsyningsvirksomhederne.
Ad 1. Kuben v. Eric Holmegaard Hansen
Der gøres indsigelse mod ovennævnte lokalplan afsnit 5, stk. 5.1, idet vi ønsker den pålagte afstand på 3 m., som byggelinie mod Hovvej er angivet til, reduceret højst 2 m.
Begrundelsen er, at tilkørsel fra Grydstedvej gøres vanskelig, idet det ønskes at gøre bygningshjør-net Grydstedvej/Hovvej markant og dette vanskeliggøres, hvis det ene ben i bygningen gøres så kort, som lokalplanforslaget lægger op til.
Derudover vil det vanskeliggøre anlæggelse af nødvendigt antal parkeringspladser, såfremt krav om 25% af grundareal til fælles friareal skal tilgodeses. Der skal derfor forhøres, om arealet mellem vejskel og byggelinie eventuelt kan indgå i det fælles friareal.
Svar: Delvist imødekommet
I den udstrækning oversigtsforholdene ikke vanskeliggøres vil arealet langs Hovvej kunne anvendes til parkering langs kantsten. Byggeliniens afstand fra vejskel fastholdes for at opretholde det åbne udtryk af gaderummet.
Lokalplanen fastlægger, at mindst 25% af det samlede etageareal til boliger skal udlægges, som opholdsareal. Parkeringsarealer kan ikke medregnes hertil. Lokalplanen er justeret så dette tydeligt fremgår.
Ad. 2. Edith og Niels Randers, Birkealle 7, Nibe.
Indsigeren finder, at det fremgår af lokalplanforslaget, at delområde III fastholdes som et beva-ringsværdigt, ældre parcelhusområde (boligformål).
Af lokalplanforslagets afsnit 13, sidste stk. fremgår, at lokalplanens delområde III udlægges til of-fentlige formål. Det indebærer, at en eventuel privat ejer kan kræve området overtaget af det offent-lige mod erstatning (vurderingsprisen).
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 23
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Det er en uklarhed i de to formuleringer af planlægningsintentionen med delområde III. Ejendom-men, beliggende Birkealle 1a er ligeledes i delområde III er ikke nævnt i lokalplanforslaget. Ejen-dommen er bebygget med Nibe Telefoncentral.
Til sammenligning kan anføres, at lokalplanforslagets afsnit 3.4 er nævnt, at området (delområde II) kun må anvendes til boligområde. En del af området må fortsat anvendes til erhvervsformål, instal-lationsforretning med værksted m.v.
Svar: Delvist imødekommet
Det er en fejl, at lokalplanforslaget angiver, at der er offentligt formål i delområde III,. Der er alene tale om den del som i forslaget anvendes til sti (Tyvedalsstien). Lokalplanforslagets formål er, at regulere fremtidige forhold, hvorfor ikke alle eksisterende forhold er nævnt.
De øvrige formuleringer, som kan misforstås, er med reduktionen af lokalplanens område, blevet fjernet.
Ad. 3. Palle Buus for ejer af Grydstedvej 9, Nibe
Indsigeren finder, at det udstykningsforslag, som fremgår af lokalplanen, bør ændres. Der medsen-des et ændret udstykningsforslag.
Svar: Delvist imødekommet
Området er taget ud af lokalplanen. Det skønnes, at en senere udstykning kan foretages uden lokal-plan.
Ad. 4. Ældresagen Nibe, v. Formand Kirsten Bendix, Adr. Munchs Vej 6, Nibe.
Ældresagen i Nibe gør hermed indsigelse mod nedrivningen af vores gamle Elværk i Nibe. Vi ved, at bygningen er bevaringsværdig i kategori 3 ifølge Nibe Kommuneatlas.
Efter vores mening er det en smuk gammel bygning, som fortjener at blive stående som en del af bybilledet i Nibe.
Nibe er en gammel købstad, og selvom der i byen bliver bygget mange moderne huse i disse år, er det også vigtigt, at bygninger fra ældre tid rar lov til at blive stående. Mange af vores ældre med-lemmer kan også mindes den tid, hvor Elværket var i brug og har derfor et særligt forhold til byg-ningen.
Svar: Imødekommes
Bygningen er blevet vurderet igen, og i lokalplanen er indføjet bestemmelser, som søger at sikre bygningen med den karakteristiske gavl mod Skomagertorvet og facaden mod Tyvedalsstien.
Ad. 5. Familien Adelsen, Voldborggade 8 B, Nibe
Indsigerne ønsker bevarelse af de gamle bygninger, så Kjøbstaden Nibe kan beholde sin skønne gamle atmosfære. Derfor ønsker vi ikke det gamle El-værk nedrevet og erstattet med endnu flere nybyggede huse. En af gamle Nibes perler vil forsvinde og gøre byen fattigere på minder, som der skal bygges videre på.
Svar: Imødekommes
Se ad. 4.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 24
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Ad. 6. Jørgen Harritsø Jørgensen, Søndergade 30 st. tv, Nibe
Indsigeren finder, at Det gamle Jævnstrømsværk fra 1919 er i høj grad bevaringsværdigt. Elværket er således også erklæret for bevaringsværdigt i kl. 3 i Nibe Kommuneatlas.
Bygningskomplekset bør bevares med den eksisterende bygningskrop, renoveres og skånsomt om-bygges indvendigt, kunne det med den centrale beliggenhed og gode P-forhold og busstoppesteder, blive et almennyttigt aktivitetscenter med funktioner for unge, ældre og dem midt imellem, hvilket der i høj grad er et dokumenteret behov for i Nibe.
Den del af området, hvor Elværket er beliggende - ud mod Hovvej og Grystedvej er de mest trafik-belastede veje i Nibe.
Svar: Delvist imødekommet.
For den del om bevaring af Elværket henvises til ad. 4. I lokalplanen er bestemmelser, som sikrer, at anvendelsen til boligformål skal overholde de vejledende normer for vejstøj.
Ad. 7. NEW NIBE BIG BAND, v. Jørgen Staun, Langdyssevej 3, Thisted
Det foreslås, at bygningerne omkring Jævnstrømværket indrettes til et multifunktions hus til byens mange musikudøvere og foreninger, der samler mange mennesker adskillige gange om ugen.
Placeringen midti bykernen er perfekt hertil, ligesom adgangs- og parkeringsforhold skønnes at være ideelle.
Indsigeren udtrykker skuffelse over, at man kan komme i tanker om at fjerne den flotte, gamle jævnstrømsværksbygning og tilføre bykernen endnu et element af tæt, nyt boligbloksbyggeri i ste-det.
Det vil ødelægge den gamle bykerne med de aktiviteter der hører hjemme der, og gøre den til en større inaktiv "boligørken". Et multikulturhus med masser af aktiviteter for både gamle, midaldren-de og unge vil kunne holde liv i de gode traditioner i Nibe med en aktiv bykerne.
Svar: Delvist imødekommet.
For den del om bevaring af Jævnstrømværkets bygning henvises til ad. 4. Lokalplanen er præcise-ret, så det fremgår at området kan anvendes til boliger samt centerformål (kulturelle formål, privat og offentlig service og miljøvenlige erhverv med tilhørende parkering). Der er således intet til hin-der for at der eventuelt kan oprettes et kulturhus eller lignende.
Ad. 8. Røde Kors, v. Birgit Sohn Christensen, Mellemgade 46, Nibe
Indsigeren finder, at Jævnstrømværket er en spændende og bevaringsværdig bygning. Bygningen og området er centralt beliggende og uhyre velegnet til et Forenings- og Aktivitetshus, hvori børn, un-ge, voksne og gamle, alle tænkelige generationer, kan udfolde sig. Huset vil være til glæde og for-nøjelse for indbyggerne i Nibe og omegn.
Svar: Delvist imødekommet.
Der henvises til Ad. 7.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 25
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Ad. 9. Arkitekt Peter Kjelgaard, Sparregade 2, Viborg
Bygningen, hvori det forhenværende elværk har haft til huse siden 1919, er byens sidste industrielle bygningsværk, og bør efter min opfattelse forsat fremstå som et markant bygningsværk, der hen-vender sig til byen, specielt med bygningens placering - i aksen ved Skomagertorvet - hvor det for-henværende Elværk fremtræder som en skulpturel bygning.
Med den markante placering bygningen har, kan den indgå som en del af det kulturliv, der fremover skal foregå i Nibe, idet placeringen, efter min opfattelse, klart henvender sig til mange forskellige kulturelle formål.
Svar: Delvist imødekommet.
Der henvises til Ad. 7.
Ad. 10. Annelise Pagh, Søndergade 30 st. tv., Nibe
Indsigeren finder, at der er mangel på lokaler til forskellige aktiviteter i byen, og at man tidligere har huset lokale foreninger og interessegrupper forskellige steder i byen. Nu er der igen et behov for nye lokaler til bl.a. Viften, så i stedet for at løse netop dette problem, synes jeg, det ville være en idé at tænke stort, og få et kulturhus i byen der kan rumme mange forskellige aktiviteter.
Dette kunne gøres i det gamle elværk, som har en rigtig god placering i byen, samtidig med at det også til en vis grad er bevaringsværdigt. En løsning ville være i form af et hus, hvor alle kan komme og deltage i mange forskellige aktiviteter på lige fod.
Svar: Delvist imødekommet.
Der henvises til Ad. 7.
Ad. 11. Niels Binderup, Gartnervangen 42, Nibe
Indsigeren finder, at det gamle elværk repræsenterer en del af Nibes historie og er for Nibe en ka-rakteristisk og bevaringsværdig bygning, som bør forblive i bybilledet og således være med til at bevare det gamle købstadsmiljø til glæde for kommende generationer.
Bygningens centrale beliggenhed og særegne karakter gør den velegnet til almennyttige og kulturel-le formål, og det bør derfor tilstræbes, at bygningen anvendes som sådan.
Svar: Delvist imødekommet.
Der henvises til Ad. 7.
Ad. 12. Nibe Festival, v. Peter Møller Madsen
Det virker i mine øjne absurd, at en bevaringsværdig bygning, som efter min mening burde være fredet, væltes for at realisere boliger, som jo sagtens kan opføres på andre områder.
Den bygning kan sagtens genbruges til andet formål.
Svar: Delvist imødekommet.
Der henvises til Ad. 7.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 26
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Ad. 13. Arkitekt Jens Usted Nielsen, Koldsmindevej 17, Nibe
Indsigeren finder, at:
Det gamle jævnstrømsværk er en bevaringsværdig bygning, som ikke har sin lige i Nibe. Ingen af Nibes øvrige ældre industribygninger har tilsvarende god arkitektonisk kvalitet som denne histori-ske bygning. Det vil være en skam at rive denne historiske bygning ned.
Det samlede bygningskompleks vil egne sig godt til de forskellige kulturelle aktiviteter, der her for en stor dels vedkommende kan samles.
Som ramme for et kommende kulturhus er placeringen ideel. Det er tæt på Skomagertorvet og Ty-vedalsstien. Endvidere er der busforbindelse lige uden for døren med gode forbindelser til de om-liggende byer.
Svar: Delvist imødekommet.
Der henvises til Ad. 7.
Ad. 14. Åse Nørgård, Søndergade 29, Nibe
Indsigeren finder at: Det gamle elværk, er en fin, gammel bygning. Den fortæller sin egen historie, det er en flot bygning, og den har karakter. Den er med til at give byen et særpræg som gammel købstad.
Det ville være forfærdeligt synd at rive bygningen ned og dermed fjerne endnu et minde, byg-ningsminde her i byen. Byen mister langsomt sit særpræg, sin købstadsidentitet på denne måde. Jeg bor selv i den gamle bydel og kommer dagligt forbi Det game elværk og græmmes ved tanken om det byggeri, som skal erstatte det. Elværket knejser så flot for enden af Skomagertorvet, hvor der også i sin tid er revet en række gamle huse ned for at give plads til P-pladser og moderne byggeri. Nu er der kun Det gamle elværk tilbage til at give stedet karakter af gammel købstad.
Svar: Delvist imødekommet.
Der henvises til Ad. 7.
Ad. 15. Miljøcenter Århus,.
Indsigelse fra Miljøcenter Århus
Miljøcenteret fremsender indsigelse mod lokalplanen. Det skal sikres, at der ikke kan etableres bu-tikker til detailhandelsformål inden for kategorien udvalgsvarebutikker, som er større end 1.500 m2 bruttoetageareal inden for lokalplanområdet eller dagligvarebutikker over 3.000 m2 bruttoetageare-al, og der bør samtidig optages bestemmelser om det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål.
Svar: Imødekommet.
Bestemmelserne om, at der kan etableres butikker, er fjernet fra lokalplanen.
Ad. 16. Forsyningsvirksomhederne
Forsyningsvirksomhederne foreslår, at der i:
- Redegørelsen indføjes information om, at lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandinteresser.
- Redegørelsen indføjes renovationsvæsnets standard vedrørende renovation, for tæt-lav boligbe-byggelse.
- Affald, i overensstemmelse med Renovationsvæsenets regulativer”.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 27
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
- Redegørelsen indføjes information om de fremtidige krav til kloakering.
- Planbestemmelserne indføjes bestemmelse om, at ny bebyggelse ikke, uden Aalborg Kommu-nes tilladelse, tages i brug, før bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter kommunens anvisning.
- Til planbestemmelserne indføjes: Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald, i overensstemmelse med Renovationsvæsenets re-gulativer.
Svar: Imødekommet
De foreslåede bestemmelser er indføjet, da der er tale om bestemmelser, som er i overensstemmelse med øvrige lokalplaner udarbejdet af kommunen.
Bilag - indsigelser
Bilag - Lokalplan nr. 100, Boligområde ved Hovvej-Lundevej og Grydstedvej, Nibe
Beslutning:
Godkendt
01:10:45 #30 Punkt 8: 18 almene ældreboliger med serviceareal, Sygehusvej 99, Nibe - Projekt og an-skaffelsessum (skema B).
2008-655.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byg-gestart, herunder en højere anskaffelsessum og husleje i forhold til skema A.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
Bygherre: Boligforeningen Enggaarden, afdeling 118,119 og 120.
Byggeriets art
Antal boliger
Husleje pr. måned
Skema A
Husleje pr. måned
Skema B
Tæt/lavt byggeri
18 2-rums á ca. 75 m2
4.894 kr. *)
5.488 kr.
*) : Beregnet for 70 m2 boligareal.
Der er tale om et samlet projekt med 18 ældreboliger med tilhørende serviceareal. Men projektet er planlagt i etaper og er derfor godkendt og indberettet som 3 selvstændige projekter i forhold til det landsdækkende indberetningssystem BOSSINF.
Når byggeriet er opført, sammenlægges 6 eksisterende og 6 af de nye boliger til én boenhed og 12 nye boliger udgør også én boenhed således, at der bliver to boenheder á 12 boliger med hver sit fælles boligareal og med fælles serviceareal.
I den tidligere Nibe Kommune, blev skitseforslag til først 12 fleksible ældreboliger godkendt. I for-slaget var der indarbejdet mulighed for at opføre et ”forebyggelseshus”, som senere i samråd med Aalborg Kommune og Sammenlægningsudvalget blev ændret til yderligere 6 ældreboliger. Dette var for at imødekomme en klausul om tilbagekøb af grundareal og fordi behovet for ældreboliger i området var stort.
Ved sammenlægningen med Aalborg Kommune, blev der sammensat en ny projektgruppe, som vedtog, at der også skulle etableres servicearealer, indeholdende egnede lokaler til det personale, der ville blive tilknyttet boligerne, svarende til kravene i Aalborg Kommunes ”Vejledningen for indretning af ældre- og plejeboliger”.
Bebyggelsen opføres i et plan som en ny fløj til Solsidecentret og i stil med den eksisterende be-byggelse. Hver bolig bliver på ca. 75 m2, inklusive fælles boligareal. Det samlede bruttoetageareal til boligformål er forøget med 88 m2 i forhold til skema A til i 1.348 m2.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 29
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Servicearealet, der kommer til at omfatte garderobe og personaletoilet samt et mindre samtale- og arbejdsrum i hver af de to boenheder, kommer til at udgøre en integreret del af byggeriet. Omklæd-ning og badefaciliteter findes allerede i den eksisterende bebyggelse og kan rumme den påtænkte personaleudvidelse. Servicearealet, der er forøget med 9 m2 i forhold til skema A, bliver på 69 m2, og skal efter ibrugtagning udgøre en juridisk og økonomisk selvstændig afdeling i boligforeningen og udskilles som ejerlejlighed.
Baggrund for ansøgning
Boligerne skal etableres og finansieres som almene ældreboliger med tilknyttet serviceareal efter lov om almene boliger m.v.
Det tidligere Nibe Byråd har i efteråret 2006 godkendt skema A for henholdsvis 12 og 6 ældreboli-ger på i alt 1.260 m2 i tilknytning til Solsidecenteret på Sygehusvej i Nibe, der ligeledes tilhører Boligforeningen Enggaarden.
Boligprojektet har været behandlet i Sammenlægningsudvalgets møder den 6. november 2006 (punkt 14) og den 18. december 2006 (punkt 41) og er godkendt efter lov om almene boliger m.v. som henholdsvis et projekt med 12 ældreboliger og 6 ældreboliger. De to boligprojekter skal, på grund af den måde de er blevet vedtaget på i Nibe Kommune, ifølge loven behandles som to selv-stændige afdelinger under projektering og opførelse, men vil efter færdiggørelsen blive sammenlagt til én afdeling.
Servicearealprojektet blev godkendt af Aalborg Byråd i mødet den 11. juni 2007 (punkt 6).
Der har været afholdt offentlig licitation i fagentreprise den 6. juni 2007. Licitationsresultatet gav en anskaffelsessum, der lå ca. 1,5 mio. kr. over rammebeløbet. Det lykkedes at finde besparelser for ca. 1,3 mio. kr, men det var ikke muligt at finde besparelser for det resterende beløb hos de to største entreprenører. Derfor blev murer- og tømrerentrepriserne annulleret, og disse arbejder udsendt i ny licitation, som en indbudt storentreprise. Inden udsendelsen blev der indarbejdet besparelser i pro-jektet. Bl.a. blev de oprindelige, forholdsvis dyre indhak i facaden ved hver bolig rettet ud.
Licitationen blev holdt den 5. december 2008. Resultatet blev, at anskaffelsessummen, sammen med de tidligere indkomne tilbud fra de andre entrepriser, kunne holde sig indenfor rammebeløbet for 2008. Rammebeløbet er pristalsreguleret i forhold til skema A. Projektændringerne ændrer ikke væsentligt ved ideen og den fremtidige brug af byggeriet.
Ældre- og Handicapforvaltningen har godkendt ændringerne og Ældre- og Handicapudvalget blev orienteret om projekt og økonomi i møde den 19. december 2007.
Økonomi:
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 16%, omkostninger 17% og håndværkerudgifter 67%.
Den samlede anskaffelsessum er steget med 620 kr. til 18.820 kr. pr. m2 i forhold til skema A. Den gennemsnitlige årlige husleje er steget med 14 kr. til 880 kr. pr. m2. Heraf udgør kapitaludgifterne 687 kr. pr. m2 og driftsudgifterne 193 kr. pr. m2.
Staten har pr. 1. januar 2004 indført maksimumbeløb for almene boliger, som for ældreboliger i provinsen der påbegyndes i 2008 er på 18.820 kr. pr. m2.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 30
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Byggeriet skal finansieres indenfor rammebeløbet og ifølge almenboligloven må rammebeløbet ved skema B ikke overskrides ved byggeriets aflevering (skema C). Da det har været nødvendigt for bygherren at budgettere med rammebeløbet i skema B er der således ikke økonomi i projektet til at finansiere uforudsete udgifter i udførelsesfasen.
De seneste ældreboligprojekter har ved skema B alle været på niveau med rammebeløbet.
Det skal overfor boligforeningen præciseres, at ifølge almenboligloven må maksimumbeløbet ikke overskrides.
Finansiering:
Anskaffelsessum og finansiering pr. december 2007:
Anskaffelsessum
Realkreditlån
(91%)
grundkapital
(7%)
Kommunal
garanti
(26%)
- - -
Kr. - - -
Skema A ..........
22.932.000
20.868.120
1) 1.605.240
5.962.320
Ændring ...........
+ 2.437.000
+ 2.217.670
2) + 170.590
+ 633.620
Skema B ...........
25.369.000
23.085.790
1.775.830
6.595.940
1): Grundkapitalindskuddet er betalt af Nibe Kommune i 2006.
2): Stigning i grundkapitalindskuddet, som skal betales af kommunen.
Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte betales fuldt ud af staten.
Vilkår skema B.doc
Beslutning:
Godkendt.
01:12:11 #33 Punkt 9: 21 almene ældreboliger med serviceareal, Toftegårdsvej, Sulsted (Skema B).
2007-48933.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byg-gestart, herunder en højere anskaffelsessum og husleje i forhold til skema A.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
Bygherre for boligdelen: Nørresundby Boligselskab, afdeling 60.
Bygherre for servicearealer: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen.
Boligerne skal etableres og finansieres som almene ældreboliger med tilknyttet serviceareal efter lov om almene boliger m.v. 12 boliger indrettes for udviklingshæmmede og 9 boliger indrettes for ældre, som almindelige plejeboliger. Alle boliger bliver med kommunal anvisningsret og med Æl-dre- og Handicapforvaltningen som brugere. Servicearealerne skal ejes af Aalborg Kommune og drives af Ældre- og Handicapforvaltningen.
Boligerne for udviklingshæmmede opføres som erstatning for boenheden ”Hjemmet i Hammer Bakker BII”. De andre ældreboliger opføres i tilknytning til det eksisterende plejehjem Toftehaven.
2 af boligerne skal indrettes til yngre fysisk handicappede. Den tidligere amtskommune har søgt om tilskud fra staten, og projektet er p.t. på venteliste. Ministeriet har ikke kunnet oplyse, om der vil blive givet tilskud. Tilskuddet vil i givet fald dække amtskommunens grundkapitalindskud for disse boliger. Tilskuddet kan, såfremt det bevilges, overføres til kommunen.
Projektet er oprindeligt startet i amtskommunalt regi som erstatningsboliger for Hjemmet i Hammer Bakker, men er i forbindelse med kommunesammenlægningen overført til Aalborg Kommune og udvidet med en boenhed med almindelige plejeboliger for ældre.
Toftegårdsvej er et af de 5 masterplanbyggerier, hvor skema A blev godkendt i amtsrådet i slutnin-gen af 2006.
Masterplanbyggerierne, er den tidligere amtskommunes plan for erstatnings- og nybyggeri for han-dicappede beboere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Byggerierne skal finansieres efter reglerne i lov om almene boliger m.v. 5 byggerier blev godkendt i 2006 af amtsrådet (skema A) i henhold til lovens § 115, stk. 4.
I forbindelse med godkendelsen af skema A besluttede amtsrådet, at Nørresundby Boligselskab skulle være bygherre og driftsherre på boligdelen og bygherre på servicearealet, men at amtskom-munen selv skulle være ejer og driftsherre på servicearealerne. Amtskommunens funktioner er nu overtaget af kommunen.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 32
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Bebyggelsen opføres som en U-formetbygning, som sammen med det eksisterende plejehjem dan-ner et lukket gårdrum, som giver mulighed for ophold, udendørs aktiviteter og sanseoplevelser. De 12 boliger for udviklingshæmmede er grupperet omkring to fælles adgangs- og opholdsarealer. De 9 boliger for ældre er grupperet omkring fælles spisesal og fælles opholdsarealer. Alle boliger er for-bundet med hinanden via fælles gangarealer.
Derudover er der, som en del af det fælles boligareal, indrettet fælles baderum med spabad, aktivi-tetsrum, sanserum og fælles vaskeri. Som servicearealer, til brug for de ansatte, er der indrettet kon-torer, møderum, personalerum og omklædningsfaciliteter centralt beliggende i afdelingen for de udviklingshæmmede samt to enkeltmandskontorer placeret ude i hver sin boenhed.
Omkring bygningen placeres diverse skure med mulighed for opbevaring af affaldscontainere, cyk-ler og el-scootere samt carport til plejehjemmets bus.
Hver bolig bliver på 75 m2 incl. fælles boligareal. Det samlede bruttoetageareal til boligformål bli-ver på 1.575 m2.
Servicearealerne, der bliver på 232 m2, kommer til at udgøre en integreret del af bebyggelsen.
Servicearealerne skal etableres som en selvstændig økonomisk og juridisk enhed og udskilles fra boligdelen som ejerlejlighed.
Det samlede bruttoetageareal bliver på 1.807 m2.
Byggeriet opføres med ydervægge i letbeton helvægselementer som bagmur og en lys rosa teglsten som formur. De indvendige vægge udføres i letbeton helvægselementer med forskellige overflade-behandlinger. Taget udføres som en saddeltagslignende tagkonstruktion kombineret med tage med ensidig taghældning og flade tage. Tagdækning udføres med tagpap og med listedækning på tage med hældning. Vinduer og døre udføres i en aluminium/plastkonstruktion med solafskærmmende glas. Gulve udføres i beton med linoleumsbelægning, vinylbelægning, flise- eller klinkebelægning afhængig af rummets anvendelse. Lofter udføres med gipsplader i boliger og birum. I fælles op-holdsrum og alle øvrige rum udføres lofter som nedtagelige akustiklofter. Over fælleskøkkener ud-føres lofter dog som hygiejnelofter. Der forberedes for loftslifte med loftsskinner i soverum og ba-deværelser i boliger for udviklingshæmmede. Der forberedes for loftslifte i soverum i de almindeli-ge plejeboliger.
Byggeriets art
Antal boliger
skema B
Husleje pr. måned
Skema A
Husleje pr. måned
Skema B
Tæt/lavt byggeri
21 2-vær. á ca. 75 m2
6.113 kr.
6.664 kr.
Det har ikke fra amtets side været et krav, at Aalborg Kommunes miljømanual skulle overholdes. Der er dog i vidt omfang anvendt principper fra miljømanualen, ligesom intentionerne i miljømanu-alen er fulgt.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 33
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Projektet er gennemgået og bearbejdet i en projektgruppe, som er nedsat af Ældre- og Handicapfor-valtningen, og som har fulgt projektet siden september 2006. Projektgruppen består af bruger- og personalerepræsentanter fra boenhederne og lokalområdet, repræsentanter fra interesseorganisatio-ner samt boligorganisation og rådgivere. Det nu foreliggende projekt er godkendt i projektgruppen.
Ældre- og Handicapudvalget har godkendt sagen i møde den 6. februar 2008.
Baggrund for ansøgning
Aalborg Kommune meddelte den 15. december 2006 på statens vegne og efter anmodning fra amts-kommunen tilsagn om ydelsesstøtte til projektet.
Projekteringen var tilrettelagt således, at licitation skulle afholdes i juni 2007 med byggestart i au-gust 2007. Men efter at ministeriet gav tidsfristforlængelse med hensyn til aflevering af skema B fra 9 til 15 måneder besluttede Nørresundby Boligselskab i samråd med Ældre- og Handicapforvaltnin-gen at udskyde licitationen til efteråret 2007 med byggestart i foråret 2008. Ministeriets fristforlæn-gelse var begrundet i det store antal tilsagn, der var blevet givet i 2006, og den generelle store byg-geaktivitet i 2007, som kunne risikere at give høje byggepriser. Projektet blev derfor rykket ca. 5 måneder til aflevering april 2009.
Der blev afholdt offentlig licitation i fagentreprise i november 2007. Efter licitationen er der foreta-get besparelser på ca. 500.000 kr. for at kunne overholde rammebeløbet for 2008. Der er ikke fore-taget besparelser, der vedrører indretning eller brugen af bygningen. Besparelserne vedrører mindre ændringer i loftsystem, elarmaturer, køkkenfronter og lignende. Desuden er vinduer ændret fra alu/træ til alu/plast. Rammebeløbet er pristalsreguleret i forhold til skema A.
Økonomi:
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 14%, omkostninger 16% og håndværkerudgifter 70%.
Den samlede anskaffelsessum er steget med 600 kr. til 18.820 kr. pr. m2 i forhold til skema A. Den gennemsnitlige årlige husleje er steget med 88 kr. til 1.066 kr. pr. m2. Heraf udgør kapitaludgifterne 714 kr. pr. m2 og driftsudgifterne 352 kr. pr. m2.
Staten har pr. 1. januar 2004 indført maksimumbeløb for almene boliger, som for ældreboliger i provinsen påbegyndt i 2008 er på 18.820 kr. pr. m2.
Byggerierne skal finansieres indenfor rammebeløbet og ifølge almenboligloven må rammebeløbet ved skema B ikke overskrides ved byggeriets aflevering (skema C). Det har vist sig svært at få øko-nomien til at hænge sammen i disse Masterplanbyggerier, og det har også i dette projekt været nød-vendigt for bygherren at budgettere med rammebeløbet i skema B. Dette skyldes dels prisudviklin-gen indenfor byggebranchen men også, at en del af beboerne er svært handicappede, og at det derfor er nødvendigt med specielt indrettede boliger. Der er således ikke økonomi i projektet til at finan-siere uforudsete udgifter i udførelsesfasen.
Det skal derfor overfor boligselskabet som økonomisk ansvarlige og Ældre- og Handicapforvalt-ningen som brugere præciseres, at ifølge almenboligloven må maksimumbeløbet ikke overskrides.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 34
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Dette byggeri er det femte af Masterplanbyggerierne, som er færdigprojekteret, og hvor der har væ-ret afholdt licitation og hvor der nu er udarbejdet et skema B til kommunens godkendelse inden byggestart.
Anskaffelsessummen for servicearealerne er 4.374.000 kr. Statstilskuddet til servicearealerne udgør 840.000 kr.
Finansiering:
Anskaffelsessum og finansiering pr. januar 2008 af boligdelen:
Anskaffelsessum
Realkreditlån
(91%)
grundkapital
(7%)
Kommunal
garanti
(26%)
- - -
Kr. - - -
Skema A ..........
28.696.000
26.113.360
1) 2.008.720
7.460.960
Ændring ...........
+ 946.000
+ 860.860
2) + 66.220
+ 245.960
Skema B ...........
29.642.000
26.974.220
2.074.940
7.706.920
1): Grundkapitalindskuddet er betalt af amtskommunen i 2006.
2): Stigning i grundkapitalindskuddet, som skal betales af kommunen.
Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte betales fuldt ud af staten.
Vilkår skema B.doc
Beslutning:
Godkendt.
01:12:56 #37 Punkt 10: 30 almene ældreboliger med serviceareal, Rebildparken - projekt og anskaffel-sessum (Skema B).
2007-18470.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender projekt og anskaffelsessum inden byg-gestart, herunder en højere anskaffelsessum og husleje i forhold til skema A.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
Bygherre for boligdelen: Himmerland Andeslboligforening, afdeling 59.
Bygherre for servicearealer: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen.
Boligerne skal etableres og finansieres som almene ældreboliger med tilknyttet serviceareal efter lov om almene boliger m.v. Boligerne indrettes for udviklingshæmmede og svært fysisk plejekræ-vende med kommunal anvisningsret og med Ældre- og Handicapforvaltningen som brugere. Ser-vicearealerne skal ejes af Aalborg Kommune og drives af Ældre- og Handicapforvaltningen.
Byggeriet opføres som erstatning for de fire eksisterende boformer, Fuglevænget, Kvædevej og Johannesmindesvej i Aalborg Vest samt Beltoften i Gistrup.
20 af boligerne skal indrettes til yngre fysisk handicappede. Den tidligere amtskommune har søgt om tilskud fra Staten og projektet er p.t. på venteliste. Ministeriet har ikke kunnet oplyse, om der vil blive givet tilskud. Tilskuddet vil i givet fald dække amtskommunens grundkapitalindskud for disse boliger. Tilskuddet kan, såfremt det bevilges, overføres til kommunen.
Projektet er oprindeligt startet i amtskommunalt regi, men er i forbindelse med kommunesammen-lægningen overført til Aalborg Kommune.
Rebildparken er et af de 5 masterplanbyggerier, hvor skema A blev godkendt i amtsrådet i slutnin-gen af 2006.
Masterplanbyggerierne, er den tidligere amtskommunes plan for erstatnings- og nybyggeri for han-dicappede beboere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Byggerierne skal finansieres efter reglerne i lov om almene boliger m.v. 5 byggerier blev godkendt i 2006 af amtsrådet (skema A) i henhold til lovens § 115, stk. 4.
I forbindelse med godkendelsen af skema A besluttede amtsrådet, at Himmerland Andelsboligfor-ening skulle være bygherre og driftsherre på boligdelen og bygherre på servicearealet, men at amts-kommunen selv skulle være ejer og driftsherre på servicearealerne. Amtskommunens funktioner er nu overtaget af kommunen.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 36
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Bebyggelsen opføres i ét plan som 5 selvstændige boenheder med hver 6 boliger placeret omkring et fælles adgangs- og opholdsareal. Boenhederne er via opvarmede gangarealer forbundet med et centralt beliggende serviceareal med kontorer og personalefaciliteter samt fælleslokaler med sal og tilhørende garderobe, køkken, depotrum og toiletrum.
Desuden opføres en selvstændigt beliggende bygning til brug for dagsaktiviteter fælles for alle bo-enhederne. Denne bygning indrettes med forskellige aktivitetsrum, bl.a. rum til musikterapi, sanse- og massagerum samt depot og toiletfaciliteter.
Efter støttereglerne kan man operere med tre typer af arealer. Boligareal incl. fælles boligareal og serviceareal samt fælleslokaler, som kan være et fælleshus for beboerne i afdelingen eller som her, en fællessal med tilhørende funktioner. Fælleslokaler indgår ikke i opgørelsen af den enkelte boligs størrelse og skal derfor ikke medregnes i boligarealet, når der skal beregnes individuel boligydelse i henhold til serviceloven. Men ellers udgør fælleslokaler en del af afdelingens arealer og finansieres på samme måde som de øvrige boligarealer, ligesom driften betales af beboerne via huslejen.
Både servicearealer og fælleslokaler udgør en integreret del af bebyggelsen. Servicearealer og fæl-leslokaler placeres samlet omkring hovedindgangen. Derudover placeres der serviceareal som en-keltliggende arbejdsrum rundt i boenhederne. Bygningen med dagsaktiviteter er også serviceareal, bortset fra musikterapirummet, der får egen indgang og medregnes til det fælles boligareal.
Hver bolig bliver på 70 m2, inklusive fælles boligareal. Det samlede areal til boligformål, inklusive fælles boligareal og fælleslokaler, bliver på 2.235 m2.
Servicearealerne, der bliver på 415 m2, skal etableres som en selvstændig økonomisk og juridisk enhed og udskilles fra boligdelen som ejerlejlighed.
Det samlede bruttoetageareal bliver på 2.650 m2.
Byggeriet opføres med ydervægge i porebetonblokke, dels med pudsede og malerbehandlede over-flader og dels med facadepartier i træ og aluminium. De indvendige vægge udføres i porebeton-blokke og betonelementer med forskellige overfladebehandlinger. Taget udføres med betondæk og udvendig tagisolering med tagpapdækning. Vinduer og døre udføres i en træ/aluminiumskonstruktion. Gulve udføres i beton med parketgulve, linoleumsbelægning eller vi-nylbelægning. I forbindelsesgange mellem boenhederne udføres gulve enten i betonflisebelægning eller i beton med linoleum.
Byggeriets art
Antal boliger
skema B
Husleje pr. måned
Skema A
Husleje pr. måned
Skema B
Tæt/lavt byggeri
30 2-vær. á ca. 70 m2
6.075 kr. *)
6.288 kr.
*): Beregnet for 75 m2 boligareal.
Det har ikke fra amtets side været et krav, at Aalborg Kommunes miljømanual skulle overholdes. Der er dog i vidt omfang anvendt principper fra miljømanualen, ligesom intentionerne i miljømanu-alen er fulgt.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 37
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Projektet er gennemgået og bearbejdet i en projektgruppe, som er nedsat af Ældre- og Handicapfor-valtningen, og som har fulgt projektet siden september 2006. Projektgruppen består af bruger- og personalerepræsentanter fra boenhederne og lokalområdet, repræsentanter fra interesseorganisatio-ner samt boligorganisation og rådgivere. Det nu foreliggende projekt er godkendt i projektgruppen.
Ældre- og Handicapudvalget har godkendt sagen i mødet den 6. februar 2008.
Baggrund for ansøgning
Aalborg Kommune meddelte den 15. december 2006 på statens vegne og efter anmodning fra amts-kommunen tilsagn om ydelsesstøtte til projektet.
Der blev afholdt indbudt licitation i fagentreprise efter prækvalifikation den 13. juni 2007. Licitati-onen blev overskredet så meget, at det ikke var muligt at gennemføre byggesagen indenfor ramme-beløbet. Licitationen blev derfor aflyst og der blev afholdt en ny offentlig licitation i fagentreprise den 26. november 2007 på grundlag af et revideret projekt. Der blev kun foretaget mindre korrekti-oner i planen, for at overholde de aftalte byggeprogram bedst muligt. Der er foretaget besparelser ved ændringer i konstruktioner og materialevalg, herunder foretaget udretning af facader og æn-dringer i tagkonstruktionen. Der er ikke foretaget yderligere besparelser efter seneste licitation for at kunne overholde rammeløbet for 2008. Rammebeløbet er pristalsreguleret i forhold til skema A. Projekttilpasningerne ændrer principielt ikke ved ideen og den fremtidige brug af byggeriet.
Økonomi
Udgiftsfordeling: Grundudgifter 21%, omkostninger 21% og håndværkerudgifter 58%.
Den samlede anskaffelsessum er steget med 1.068 kr. til 18.820 kr. pr. m2 i forhold til skema A. Den gennemsnitlige årlige husleje er steget med 71 kr. til 1.013 kr. pr. m2. Heraf udgør kapitalud-gifterne 687 kr. pr. m2 og driftsudgifterne 326 kr. pr. m2.
Staten har pr. 1. januar 2004 indført maksimumbeløb for almene boliger, som for ældreboliger i provinsen påbegyndt i 2008 er på 18.820 kr. pr. m2.
Byggerierne skal finansieres indenfor rammebeløbet og ifølge almenboligloven må rammebeløbet ved skema B ikke overskrides ved byggeriets aflevering (skema C). Det har vist sig svært at få øko-nomien til at hænge sammen i disse Masterplanbyggerier og det har også i dette projekt været nød-vendigt for bygherren at budgettere med rammebeløbet i skema B. Dette skyldes dels prisudviklin-gen indenfor byggebranchen men også, at beboerne er svært handicappede, og at det derfor er nød-vendigt med specielt indrettede boliger. Der er således ikke økonomi i projektet til at finansiere uforudsete udgifter i udførelsesfasen.
Dette byggeri er det fjerde af Masterplanbyggerierne, som er færdigprojekteret, og hvor der har væ-ret afholdt licitation, og hvor der nu er udarbejdet et skema B til kommunens godkendelse inden byggestart.
Det skal derfor overfor boligselskabet som økonomisk ansvarlige og Ældre- og Handicapforvalt-ningen som brugere præciseres, at ifølge almenboligloven må maksimumbeløbet ikke overskrides.
Anskaffelsessummen for servicearealerne er 7.810.000 kr. Statstilskuddet til servicearealerne udgør 1.200.000 kr.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 38
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Finansiering:
Anskaffelsessum og finansiering pr. januar 2008 af boligdelen:
Anskaffelsessum
Realkreditlån
(91%)
Grundkapital
(7%)
Kommunal
garanti
(26%)
- - -
Kr. - - -
Skema A ..........
40.995.000
37.305.450
1) 2.869.650
10.658.700
Ændring ...........
+ 1.068.000
+ 971.880
2) + 74.760
+ 277.680
Skema B ...........
42.063.000
38.277.330
2.944.410
10.936.380
1): Grundkapitalindskuddet er betalt af amtskommunen i 2006.
2): Stigning i grundkapitalindskuddet, som skal betales af kommunen.
Sagen medfører ikke kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte betales fuldt ud af staten.
Vilkår skema B.doc
Beslutning:
Godkendt.
01:13:40 #41 Punkt 11: Taxikørsel - Regulering af maksimaltakster.
1851-6357.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at maksimaltaksterne for taxikørsel i kommunen reguleres som anført i sagsbeskrivelsen, og
at reguleringen sker med virkning fra godkendelsen.
Tommy Eggers kan ikke anbefale indstillingen.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
Aalborg Taxa søgte 1. februar 2007 om en forhøjelse af maksimaltaksterne for taxikørsel med 2%. Ansøgningen var begrundet med øgede omkostninger som følge af det større geografiske område, som taxi skulle dække efter kommunesammenlægningen. De store afstande til kommunens yderdi-strikter medførte lange fremkørsler og et ringe dækningsbidrag på disse ture. Efter forhandling med Teknik- og Miljøforvaltningen blev ansøgningen stillet i bero med henblik på at finde en løsning, der specifikt tilgodeså netop disse ture for at tilgodese hensynet til en rimelig betjening af publikum i landdistrikterne
Dette førte til, at Aalborg Taxas vognmænd oprettede en pulje til dækning af en samtidig indført betalingsgaranti, på et beløb der p.t. er fastsat til 300 kr., for ture til områder uden for den gamle kommunegrænse. Ordningen vurderes at fungere tilfredsstillende, og forvaltningen modtager da heller ikke længere klager over dårlig betjening af landområderne. Den valgte løsning adskiller sig fra løsninger i mange andre kommuner, hvor man har fastsat fremkørselsgebyrer som eksempelvis i Randers på 150 kr. Med den valgte løsning stilles alle kommunens borgere ens, hvorimod fremkør-selsgebyrer udelukkende belaster publikum i landdistrikterne.
Ordningen er hidtil finansieret af de deltagende vognmænd, men den bør betales af brugerne af taxi via en generel takstforhøjelse.
Aalborg Taxa har efterfølgende den 9. oktober 2007 søgt om en forhøjelse af starttaksten med 10 kr. fra 13 kr. til 23 kr. samt forhøjelse af taksten for transport af cykel fra 15 kr. til 20 kr. Dette svarer til en takstforhøjelse på 9,08% for små vogne og 6,97% for store vogne. (Transport af cykel indgår ikke i beregningen).
Ifølge en analyse af de omkostninger, der indgår i taxierhvervet (taxiindeks) for perioden 2. kvartal 2006 til og med 2. kvartal 2007, er der grundlag for en stigning af maksimaltaksterne for taxikørsel på 2,93%.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 40
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Taxiindekset er udarbejdet af Danmarks Statistik. Det er bygget op omkring 4 hovedgrupper af om-kostninger, som dækker bilens direkte omkostninger, lønninger, øvrige omkostninger og kapitalom-kostninger.
Den ansøgte forhøjelse medfører således en takststigning på 6,15% for små vogne og 4,04% for store vogne mere end taxiindekset. Det skal hertil bemærkes, at taxiindekset ikke tager hensyn til særlige forhold, der er opstået som følge af kommunesammenlægningen.
Kommunalreformen har på taxiområdet medført tilsvarende problemer i en lang række kommuner. Dette har ført til ekstraordinært store stigninger i maksimaltaksterne. I Hjørring Kommune er dag-taksten således steget med 25% og nattaksten steget med 15%.
Takstberegninger og turtyper er forskellige fra kommune til kommune, og det er således ikke umid-delbart muligt at foretage en direkte og nøjagtig sammenligning af takster imellem kommunerne. Teknik- og Miljøforvaltningen har foretaget en vurdering af taksterne i Aalborg Kommune ved en godkendelse af ansøgningen med de gældende takster i Mariagerfjord Kommune, Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune. Ved en godkendelse, som ansøgt, vurderes taksterne i Aalborg Kommune at ligge mellem taksterne i de nævnte kommuner og på niveau med disse.
En væsentlig begrundelse for at imødekomme Aalborg Taxas ansøgning er hensynet til betjening af publikum i kommunens landdistrikter. Det bør derfor sikres, som et vilkår for takstforhøjelsen, at garantibetalingen, som administreres af Aalborg Taxa A.m.b.a., opretholdes og fungerer tilfredsstil-lende. Puljen til garantibetalingen skal fremgå af en særskilt regnskabspost, og udbetalinger fra ord-ningen skal kunne dokumenteres. Adgangen til at deltage i ordningen skal være åben for enhver bevillingshaver, der er tilmeldt et af kommunens to bestillingskontorer. Der skal til enhver tid være tilmeldt et så stort antal vogne til ordningen, at der sikres en tilfredsstillende publikumsbetjening.
I følgende opstilling over nye maksimaltakster udgør prisstigningen for små vogne på 9,01% og for store vogne 7,01%. Placeringen af forhøjelserne er efter forhandling med Aalborg Taxa ændret i forhold til det ansøgte, således at starttaksten ikke, som ansøgt, stiger fra 13 kr. til 23 kr., men til 18 kr. Øvrige takster justeres, som det fremgår af opstillingen.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 41
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Følgende takster indstilles (i parentes er angivet de nugældende takster):
For vogne med timetakster:
Almindelige vogne
Store vogne
Starttakst ................................................
18,00
(13,00)
18,00
(13,00)
Timetakst, hverdage kl. 06-20 ...............
334,00
(334,00)
384,00
384,00)
Timetakst, øvrige tidspunkter ................
400,00
(396,60)
445,00
(436,20)
Kilometertakst, takst 1 og 3, 0-1 km ......
28,50
(26,40)
41,75
(39,75)
Kilometertakst, takst 1 og 3, over 1 km .
6,68
(6,03)
10,20
(9,57)
Kilometertakst, takst 2 og 4, 0-1 km ......
9,98
(9,24)
14,61
(13,91)
Kilometertakst, takst 2 og 4, over 1 km .
2,34
(2,11)
3,57
(3,35)
Medtagelse af 1cykel .............................
20,00
(15,00)
20,00
(15,00)
Beslutning:
Godkendt.
Tommy Eggers stemte imod.
01:27:20 #44 Punkt 12: Ekspropriation i forbindelse med etablering af ny vandledning ved Hadsundvej.
2007-49640.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation ifølge Vandforsyningsloven, og
at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indgå forlig med lodsejer vedrørende erstat-ningen.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
Formål
Aalborg Kommune, Vandforsyningen planlægger som supplement til vandledningen i Hadsund Landevej at anlægge en ny Ø315 mm vandledning i Hadsundvej, fra Sønder Tranders Bygade til jernbanens krydsning af Hadsundvej lige nord for Gistrup.
Den nye ledning kan betragtes som en sikkerhedsforbindelse.
Projektet planlægges udført i 2008.
Berørte ejendomme
Den planlagte ledning vil som udgangspunkt anlægges i kørebanen. Umiddelbart nord for Land-bækken vil ledningen dog over en kort strækning skulle forløbe over privat ejendom matr.nr. 13-n Sdr. Tranders by, Sdr. Tranders, tilhørende HMK Bilcon A/S.
Syd for Landbækken anlægges ledningen i kommunalt areal.
Aalborg Kommune ønsker at erhverve de nødvendige rettigheder til anlæg af ledningen over matr.nr. 13-n Sdr. Tranders by, Sdr. Tranders ved ekspropriation.
Øvrige oplysninger
Ekspropriationen sker med hjemmel i kapitel 7 i Lov om vandforsyning, og i overensstemmelse med proceduren i Lov om offentlige veje §§ 43 – 67. Udsnit af disse love er indsat i ekspropriati-onsmaterialet.
Der er ikke indgået forlig med lodsejeren.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 43
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Økonomi
Erstatningsbeløbet – som i alt udgør ca. 4.800 kr. afholdes over konto vedrørende Vandplanens rea-lisering, projektnummer 104.0095398.
Beslutning:
Godkendt.
01:27:27 #46 Punkt 13: Aalborg Kommunes redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd.
2008-2441.
Familie- og Socialudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Skole- og Kulturudvalget indstil-ler, at byrådet godkender, at de besvarede spørgeskemaer for henholdsvis børn og unge, voksne og specialundervisningsområdet fremsendes til Det Regionale Udviklingsråd i Nordjylland.
Skole- og Kulturudvalget: Mads Sølver Pedersen var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Sagsbeskrivelse
Som et led i kommunalreformen er der oprettet et udviklingsråd i Region Nordjylland. Udviklings-rådet skal følge og drøfte udviklingen på social- og specialundervisningsområdet. Rådet er oprettet for perioden 1. januar 2007 til udgangen af 2010.
Udviklingsrådet i Nordjylland skal årligt udarbejde en redegørelse, der fremsendes til Velfærdsmi-nisteriet samt Undervisningsministeriet. Tilsvarende skal de 4 andre regionale udviklingsråd i Dan-mark fremsende en redegørelse. De 5 regionale redegørelser vil blive sammenskrevet til en lands-dækkende redegørelse til behandling i Folketinget. Redegørelsen skal bidrage til Folketingets drøf-telse af udviklingen på social- og specialundervisningsområdet, samt eventuelt give inspiration til nye lovforslag på områderne.
Til brug for redegørelsen skal alle kommuner i Nordjylland udfylde tre spørgeskemaer, udarbejdet af statsforvaltningerne. De tre spørgeskemaer omhandler henholdsvis børne/ungeområdet, voksen-området og specialundervisningsområdet. Spørgsmålene i skabelonerne afspejler de områder, der i løbet af 2007 har været debatteret i de 5 udviklingsråd. Derudover indgår der en række generelle spørgsmål med mulighed for at beskrive udviklingsområder, politikker, tendenser m.v.
For Aalborg Kommunes vedkommende har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen besvaret spør-geskemaet vedrørende børn og unge. Ældre- og Handicapforvaltningen har i samarbejde med Fami-lie- og Beskæftigelsesforvaltningen besvaret spørgeskemaet vedrørende voksne og Skole- og Kul-turforvaltningen har besvaret spørgeskemaet vedrørende specialundervisning.
Aalborg Byråd Møde den 25.02.2008 Side 45
Byrådet kl. 15.00 Autorisation
Velfærdsministeren og undervisningsministeren har haft mulighed for at udpege særlige fokusom-råder til behandling i redegørelserne. Der er således yderligere to fokusområder til besvarelse i spørgeskemaet. Det være sig:
1. Udviklingen i tilbudsmønstret til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsned-sættelse.
2. Udslusning fra forsorgshjem.
De to særlige temaer er blevet besvaret i spørgeskemaernes afsluttende dele.
De tre besvarede spørgeskemaer fremgår af bilag.
I ”bekendtgørelsen om udviklingsråd som led i kommunalreformen” listes en række kravspecifika-tioner i forbindelse med kommunernes udarbejdelse af redegørelserne til de regionale udviklings-råd:
- Kommunalbestyrelsen skal sende redegørelser til handicaprådet og brugerorganisationer i kommunen.
- Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre redegørelsen på kommunens hjemmeside.
- Kommunalbestyrelsen skal sende høringssvarene fra rådene og brugerorganisationerne til ud-viklingsrådene.
- En liste over hørte organisationer skal medsendes som bilag til redegørelsen.
Redegørelsen for Aalborg Kommune har været i høring hos ældrerådet, handicaprådet og Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Aalborg.
Følgende bilag er udsendt til byrådets medlemmer fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen:
- Høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet og Danske Handicaporganisationers lokalafdeling i Aalborg
- De tre besvarede spørgeskemaer.
Høringssvar
Spørgeskema - specialundervisning
Spørgeskema børn og unge til Det Regionale Udviklingsråd
Spørgeskema til Det Regionale Udviklingsråd - voksne
Beslutning:
Godkendt.
Mødet hævet kl. 16.00
Cookies på arkiv.dk
arkiv.dk anvender cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til indsamling af statistik.
Ved fortsat brug af siden accepterer du vores cookie- og privatlivspolitik. [link]
OK
Top