Kvindehøjskolen: Arkiv

Kvindehøjskolen
Nummer A67
Type Arkivalier
Beskrivelse Kvindehøjskolen
v/ Kim Mühlhahn
Høybjergvej 65
Visby
6261 Bredebro
Født/stiftet 1978
Død/nedlagt 1994
Bemærkning Materialet skal klausuleres efter nærmere aftale
med ledelsen på Kvindehøjskolen. Før dette er
ordnet, må materialet ikke udlånes.

Jeg har ikke altid kunnet gennemskue indholdet af
specielt de økonomiske papirer. Dele af arkivet
ligger derfor som jeg har forefundet det. G.G.
Periode 1970 - 1994
Dateringsnote 1970-1994
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1977 Højskolegruppen/ Intensivgruppen:
Kilder vedr etablering af skolen.
Afslag fra diverse kommuner.
1977 Højskolegruppen: Seminarer, referater,
indkaldelser m.m.
1978 Højskolegruppen/ intensivgruppen:
Kilder vedr etablering af skolen
1979-81 Højskolegruppen
2 1978 Reflektioner over kvindekursus på Den
røde Højskole i Svendborg
ca 1979 Rapporter til undervisningsministeriet
fra de første kurser
1980 Blade udgivet af kursisterne
8.marts samarbejdet, København.
1981 Temamøde om kursusudligning
1979-94 MØDEREFERATER:
1979 Hæfte med fællesmødereferater fra nov/
dec
1979-81 Fællesmødereferater/ skrivelser vedr
fællesmøder, oplæg.
1987-89 Tyrkis bog med referater fra praktisk-
og fællesmødereferater.
"Bilag" til tyrkis bog. Breve sendt til
højskolen, henvisninger til kulturelle
arrangementer m.m. Lå i protokollen.
1989-92 Lyseblå bog med referater fra praktisk-
, morgen- og fællesmødereferater.
"Bilag" til lyseblå bog.
1992-94 Mødeprotokol (kinabog)
3 SEMINARER:
1979 Referater og indkaldelser
1980 Udflytterseminar 28.-30.1.1980
Udflytterseminar 22.-24.2.1980. Oplæg
Oplæg til seminaret 24.-26.4.1980
Oplæg til/ referater af seminarer
1981 Oplæg til seminaret 24.-26. april 1981
Oplæg til/ referater af seminarer
4 SEMINARER, fortsat:
1982 Indkaldelser, referater m.m.
1983 Indkaldelser, referater, oplæg.
1984 Referater, oplæg, m.m.
1985 Indkaldelser, referater.
1986 Indkaldelse, referat.
1987 Indkaldelser, referater, m.m.
1988 Indkaldelser, referater, m.m.
1989 Indkaldelser, referater, m.m.
Liste over skolekredsmedlemmer
1990 Indkaldelser, referater, m.m.
1991 "Kvindehøjskolen - græsrodsbevægelse
eller erhvervsvirksomhed?" 27.-
29.9.1991. (inkl. vedtægter)
Indkaldelser, referater m.m.
1992 Indkaldelser, referater m.m.
Liste over skolekredsmedlemmer
1993 Indkaldelser, referater, m.m.
5 BESTYRELSEN:
1991-93 Mødereferater, breve, m.m.
1978-83 PERSONLIGE BREVE/ DAGBOGSOPTENELSER.
1976-81 DIGTE
6 PÆDAGOGISK MAPPE:
1979-85 Voksenpædagogisk opgave om
kvindehøjskolen, oplæg om feministisk
pædagogik, vedr. kursusstart og -
struktur, B. Possings oplæg til seminar
om kvindepædagogik, 1984.
Evalueringer, udflyttergruppen 1980-81?
og 1983-84
Diverse evalueringer
Sommerkurser, kursusforløb, fællesmøder
Feministisk historie, kvinder og
livsforløb, kvindebilleder, kropssprog
(9 monologer til teaterstykket
"Lesbiske på kant med tiden")
1987-94 DIVERSE BREVE
(bl.a. vedr. lukning af skolen)
7 KURSER:
1979-83 Aftaler med sommerkursuslærere
(kursusbeskrivelser, breve fra og til
sommerkursuslærere, adresselister)
1980 Referater fra teaterkursus nov/dec 1980
1981 "Gør-det-selv-kursus" 4.1.-28.2.1981
1979-82 "Passiv-solvarme"-projektet
1986-93 Kursusgodkendelser
1992-94 Ikke godkendte kurser
8 1982 KURSER, 1982:
Forårs-, sommer- og efterårskurser.
9 1983 KURSER, 1983:
Forårs-, sommer- og efterårskurser.
10 1984 KURSER, 1984:
Forårs-, sommer- og efterårskurser.
11 1985 KURSER, 1985:
Forårs-, sommer- og efterårskurser.
12 1986 KURSER, 1986:
Forårs-, sommer- og efterårskurser
13 1987 KURSER, 1987:
Forårs-, sommer- og efterårskurser.
14 1988 KURSER, 1988:
Forårs-, sommer- og efterårskurser.
15 1989 KURSER, 1989:
Sommerkurser, 2.del.
Efterårskurser
1990 Kurser, 1990:
Sommerkurser
16 1991 Kurser 1991:
Forårs-, sommer- og efterårskurser.
17 1992 KURSER 1992:
Kurset "Women and Democrazy":
Korrespondance med deltagerne,
adresser, breve, noter vedr.
planlægningen, korrespondance med
Udenrigsministeriet og Demokratifonden,
korrespondance med
Undervisningsministeriet og fonds,
program, applikation form,
pressemeddelelse, artikler, diverse.
Forårs-, sommer- og efterårskurser.
18 1993 KURSER 1993:
Forårs- og sommerkurser.
1994 KURSER 1994:
Sommerkurser
1982-87 Breve fra foreningen fra
folkehøjskoler, Højskolernes
Sekretariat m.m.
1991 Korrespondance med Højskolernes
Sekretariat
1979-83 Materiale vedr. Danske Folkehøjskolers
Lærerforening, kontaktpersonmappe
1980-87 Pensionskassen for højskoler
19 1980-82 ANSÆTTELSER/FERIEPENGE
20 1983-85 ANSÆTTELSER/LØNNINGER/FERIEPENGE
21 1986-91 ANSÆTTELSER/LØNNINGER/FERIEPENGE
22 1990 LØN 1990:
Stamkort og lønafregninger
Lønlister, bogføringsbilag/ posteringer
1979-85 ÅRSOPGØRELSER FOR LØN, SKAT, ATP.
1985, 87-93 Oversigter over lærernes timer
23 1988-94 VEDR. ANSÆTTELSE AF LANGTIDSLEDIGE
1988-93 "LÆRERKARTOTEK":
(potentielle undervisere, ansøgninger)
Områder/fag: Krop, alternative
helbredelsesmetoder, spiritualitet,
shamanisme, tarot, musik og bevægelse,
dans, Tai chi, karate, sang,
kvindehistorie, skrivning,
drømmetydning, psykologi, teater, gøgl,
jordbrug, foredrag/fortællinger,
billed, papir, stof, sprog, udenlandske
kontakter, administrationsmedarbejdere.
24 1977-90 REGNSKABER/ BUDGETTER/ DRIFTSOVERSIGTER
Budget over etablering ( )
Balance 1978, opgørelse over årlige
ydelser samt disses betaling ( ),
opgørelse over indsamling 1977/78.
Regnskaber, resultatopgørelser,
budgetter, driftsoversigter fra årene
1979-1990
25 1991-92 Årsregnskaber, budgetter
1979-83, 92-94 Vedr. regnskab, revision, budget
(hovedskemaer m.m.)
26 1986-87 Regnskabsbilag april 1986, april 1987
august 1987, I
27 1987-90 Regnskabsbilag august 1987, II, III,
august 1989, april 1990.
28 1990-92 Regnskabsbilag august 1990, august 1992
I, II.
29 1992-93 Regnskabsbilag august 1992, III, april
1993, august 1993.
30 1988 EDB-udskrift af specificeret balance
1986-88 Revisormappe
1978-87 Vedr. terminer
1978-86 Vedr. ejendomsskat og -vurdering.
Dispensationer fra
landbrugsministeriet.
1993 Bevis for registrering hos Told og Skat
31 MINISTERIEKONTAKTER 1980-91:
1981-86 Lønindplacering
1980-87 Årselever - tilskud og kapacitet
1978-88 Diverse mini-kontakter, papirer fra
godkendelse/stiftelse af
kvindehøjskolen, vedtægter, papirer
vedr. forstanderskift.
1991 og ( ) Vedtægter
1987-94 MINISTERIEKONTAKTER 1987-94.
1993 Skrivelser fra
Undervisningsministeriet vedr. love,
regler, m.m.
32 1984-93 STATISTIKSKEMAER (elevindberetninger),
ÅRSOPGØRELSER, FRIPLADSER
33 STATSTILSKUD:
1981-87 Afregning af statstilskud
1988-94 Skrivelser vedr. Statstilskud, skolens
økonomiske situation m.m. fra
Kultur- og Undervisningsministeriet
1985-93 Vedr. EF-tilskud til mælk
/mejeriprodukter
1978-80 FONDE:
Indsamling til Kvindehøjskolen.
Korrespondance med fonde (Ansøgninger,
afslag, referater fra fondsmøder m.m.)
1977-81 Korrespondance med fonde
1988 Ansøgninger om støtte til
videoproduktion om kvindehøjskolen
1989-91 Udkast til ansøgninger, breve, afslag.
1991-92 Korrespondance med fonde
34 BANK:
1987-89 Lærerkonto
1980-86 Åbent depot
1988-89 Åbent depot
1983-89 VP-centralen
1985-89 Årsopgørelser fra KD og Nykredit, PBS,
vejledning vedr. afstemning af
bankregnskab
1982 & 83 Byggelån
1970-85 Kassekreditkontrakter, købekontrakter,
pantebreve m.m.
1981-89 Andre konti
1983-86 Diverse
1988-89 Betalingsservice
1988-89 Kassekredit, kontooversigter,
kontoudtog
1990-93 Vedr. Post og GiroBank
35 1986-91 SPØRGESKEMAER UDFYLDT AF KURSISTERNE
VEDR. DERES OPHOLD.
36 1991 OG 1993 SPØRGESKEMAER UDFYLDT AF KURSISTERNE
VEDR. DERES OPHOLD.
1991 Diverse en-dagsarrangementer.
Indbydelser m.m.
1991 Korrespondance m. Tele Sønderjylland og
"Studie og Erhverv AS"
1990-92 Vedr. pjecen '90-'91 og '91-'92
Folder vedr. kurset "Fat dit liv" '91-
'92. Papir om kurset. Henvendelser til
fagforeninger, A-kasser og fagblade i
forb. m. kurset "Fat dit liv".
1991 Nyt logo
1991 "praktisk møde", t-shirt.
37 ANNONCER/PROMOTION:
1990-92 Administration, dagblade, ugeaviser,
lokalaviser, pan, hvidløgspressen,
Press, Kvinfo, Æblebladet, m.m.
1992 og frem ANNONCER, PROMOTION:
Månedsblade, fagblade, diverse pjecer,
brochurer, ugeaviser, dagblade m.m.
38 En-sides-pjecer, opslag m.m.
1992-94 Pjecer, kursusoversigter
ca 1988-92 Standartbreve til kursisterne
1983-93 Diverse originaler
( ) Manuskript til film "Mellem himmel og
hav"
1979/80 Feministiske lærerprocesser. Beretning
om den første kursusperiode fra
Kvindehøjskolen
1983 Kvindehøjskolen 5 år
1988 Kvindehøjskolen 1978-88
ca 1977-80 Pjecer og programmer
39 1981-93 PJECER OG PROGRAMMER
40 ca 1988 Diverse skrevet om/ på Kvindehøjskolen
1977-93 og,udaterede
Avisudklip.
1979-91 Trykte artikler om Kvindehøjskolen
ca 1988-92 (Utrykte?) artikler om Kvindehøjskolen
1988 Rie Møller: Krop, kost og psyke.
Klitrose.
1994 Inn places. Worldwide Gay and Lesbian
Accomodations.
41 1982 BROCHURER TIL NYBYGGERI.
42 BYGGERI
1978-79 Barak, breve, referater, "andre huse"
1978-80 Byggetilladelser
1979-81 Omslag, tilbud, regninger, m.m.
1979-87 Vedr. afløb, brand,
ibrugtagningstilladelser, BBR-
lejemeddelelser m.m.
ca 1980 Undervisningsmateriale (?)
1983 Byggeri, om- og nybygning, 2.etappe (8-
kant)
1986/87 Tilbygning, udvidelse af værksted og
landbrugsrum, byggelejr, referater,
økonomi, budget, arbejdsplan, diverse
adqresser m.m.
43 ARKITEKTTEGNINGER
44 1987-93 VEDR. FORSIKRINGER
( ) EDB-UDSKRIFT AF ADRESSEKARTOTEK
(skolekredsen?)
( ) 2 adressebøger
45 VEDR. EJENDOMMEN:
1982-83 Leje af beboelsesvogn
1985 Leje af pavillion
ca 1991 Rengøringsinstrukser
( ) Pedelmappe
ca 1988-91 Vedr. haven
1985/86 2 planer af Kvindehøjskolens område:
1. situationsplan
2. plan med forslag til udbygning
1990 Jordbrugsmappe (indholdsfortegnelse
forrest)
( ) "Alt om Kvindehøjskolen" (Vedr.
bygningen, dens inventar og tilbehør
m.m. Alfabetisk ordnet)
46 ca 1987-94 Vedr indkøb af madvarer (prislister,
reklame m.m.)
ca 1986- KØKKEN:
Økonomi, oversigter over udbetalinger,
budgetter.
Vedr. kostpolitik,
levnedsmiddelkontrol, brugsanvisninger,
reklame m.m.
ca 1992-94 Madplaner, opskrifter
( ) Opslagstavle under reol
( ) Opslag på dør
( ) Opslag
( ) Opslagstavle, kontor
( ) Opslagstavle mellem vinduer i kontor
( ) Opslagstavle i gang til ottekant
47 1977 Diverse materiale vedrørende Kvindehøjskolegruppen
48 1977-94 Mappe med blandet materiale: breve, opslag, tekster, bestyrelsespapirer, nyhedsbreve, evalueringer, avisudklip og skolens vedtægter.
49 1990-94 Mappe med blandet materiale: breve, opslag, bestyrelsespapirer, skolekredsen, vedtægter.
50 1987 Papirer vedr. Kim Mühlhahn
51 uå. Stillingsbeskrivelse til nye medarbejdere
52 1989-94 Løn og ansættelser - Indeholder cpr. oplysninger
53 1980-93 Breve til navngivne personer - Indeholder cpr. oplysninger
54 1986-93 Årsregnskaber og budgetter (langt fra komplet samling)
55 uå. Kontoplaner
56 1993 Balanceregnskab
57 1993-94 Revisionsmappe
58 1983-87 Seminarer - referater & evalueringer
59 1980-94 Seminarer
60 1992-94 Breve udsendt til mere end en person (bl.a. elever og skolekredsen)
61 1982-94 Udkast til pjecer, plakter og andet
62 1978-94 Kursusprogrammer
63 1993-94 Papirer vedr. samarbejdet med Reklamebureauet Markfrø
64 1993-1994 Planlægning af undervisning mm. feb. 1994
65 1993 Kurser sommeren 1993 - Indeholder cpr. oplysninger
66 1993 Kurser efteråret 1993 - Indeholder cpr. oplysninger
67 1993-94 Kurser forår 1994 - Indeholder cpr. oplysninger
68 1994 Planlægning af kurser sommeren 1994
69 1984 Projekt Multlokum
70 1993 Kurset Kvindelige iværksættere
71 1993 Kurset "Fyrre, fyr & flamme"
72 1993 Seminar: "Women in a Changing World"
73 1984-87 Avisartikler

Søg videre i Kvindehistorisk Samling

Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK