Plum, Elisabeth: Diverse materiale specielt vedr. ligestilling på arbejdspladsen

Plum, Elisabeth
Nummer A28
Type Arkivalier
Født/stiftet ?
Død/nedlagt ?
Periode 1974 - 1987
Dateringsnote 1974-87
Arkiv Kvindehistorisk Samling

Yderligere indhold

1 1974 HELSINGØRSEMINARET 1974:
Oplæg, EPs notater.
1976 HELSINGØRSEMINARET 1976:
Oplæg, seminargruppens forberedelse,
1976/77 EPs oplæg, Deltagerliste, program
GRUPPE 27:
Adresselister, mødereferater, EPs
notater m.m.
1984 Oplæg fra EPs basisgruppe til bladet
"Kvinder".
???? HINDSGAVLSEMINARET:
Liste over samtlige tilmeldte.
2 1981-86 DANSK MAGISTERFORENINGS
LIGESTILLINGSUDVALG 1981-86:
EPs notater, mødeindkaldelser,
mødereferater, dagsordener m.m.
(Læggene 1985 og 1986 inkl. møder vedr.
undersøgelsen "Beskæftigelse og
levevilkår".)
3 1982 "Jeg savner kvindelivets glæder".
Undersøgelse af DJØFs kvinder udført af
Bodil Holt, Rita Jensen og Birgitte
Simonsen.
1982-86 DANSK MAGISTERFORENINGS UNDERSØGELSE
"BESKÆFTIGELSE OG LEVEVILKÅR":
Forarbejdet (ansøgning om økonomisk
støtte til undervisningsministeriet,
tidsplan m.m.),Seminar om DMs
kvindepolitik og projektet "Formel
ulighed- reel ulighed" 9.-
12.10.1983,ansøgning til projektet
"Formel lighed - reel ulighed",
stillingsopslag, Anette Steen Pedersens
projektbeskrivelse, udkast til
projektbeskrivelse, spørgeskema,
rapporter og teser, statistiske
opgørelser, piloten og materiale om
interviews, avisartikler, møder om
projektet, de første resultater af
spørgeskemaundersøgelsen, bearbejdning
af spørgeskemaerne, forslag til nogle
hovedpunkter i efterskriftet, udkast
til efterskriftet.
4 1981-86 DANSK MAGISTERFORENINGS
LIGESTILLINGSUDVALG (DML) 1981-86:
DMLs møde med G.L.s
Ligestillingsudvalg 9.11.1981.
1981-82 DMLs artikel "Nytårsønsker til den nye
hovedbestyrelse" og statistisk
materiale vedr. DMs medlemmer
1981-82 DMLs undersøgelse omkring
kønsforskellene belyst via
ledighedsstatistikken fra Magistrenes
arbejdsløshedskasse
1981-83 Korrespondance med hovedbestyrelsen.
1982-83 Svar fra diverse institutioner på DMLs
forespørgsel vedr.
ligestillingsproblematikken.
1982 Ligestillingsseminaret 19.-21.9.1982
1982 Materiale vedr. DMLs 1. rapport "Jo
bedre jobs - jo færre kvinder". Kopi af
rapporten. Avisartikler om rapporten.
1982 Debatmøde 9.12.1982: "Københavns
Universitets humanistiske fakultet som
kvindearbejdsplads".
1982 Bitten Findlays klage.
1983 EPs artikel om DMs barselsregler
skrevet til Magisterbladet.
1983 Materiale vedr.
barselsvikariater/barselsorlov
1986 Oversigt over "forhandlingsresultatet"
i 1985 af de DM-krav, der blev optaget
i AC's forhandlingsaftale.
1986 DMs Ligestillingskonference 13.10.1986
på Hotel Sheraton. Program,
deltagerliste, EPs notater m.m.
1982-83 DMS' LIGESTILLINGSUDVALG.
1982 DM: Efteruddannelsesudvalgets
betænkning af marts 1982
1983 Overenskomsten 1983. Beslutningsreferat
1981-85 Materiale vedr. privatansatte magistre
1981 Materiale vedr. ligestillingsarbejde i
andre AC-organisationer end DM
5 1983-84 Materiale vedr. Københavns Universitets
Ligestillingsudvalg
1984 Instilling til konsistorium angående
initiativer til afhjælpning af
kønsbestemte uligheder indenfor KU
1984 Kønsprofilen på Københavns Universitet.
En statistisk oversigt over fordelingen
af kvinder og mænd i studenter-, lærer-
og TAP-gruppen.
1982 Ligestillingsrådets kontaktkonference
d.10.12.1982. Pressemeddelelse,
deltagerliste, referat, program.
???? Papir fra Ligestillingsrådet:
"Kønskvotering, fortrinsret, positiv
særbehandling, aktive
foranstaltninger".
1986 Ligestillingsrådets konference "Stil
lige ind på kvinderne" d.1.12.1986 i
Eigtved Pakhus. Invitation, program,
EPs notater.
1979-82 KØNSKVOTERING PÅ RUC:
Kønskvotering? Dokumenter og referater
fra debatten om kønskvotering på RUC
1979-81.
1979 Tromsø Universitet: Regler om
kjønnskvotering ved ansettelse i
vitenskadelige stillinger.
1980 Brev fra Karin Ingeberg vedr.
kønsfordeling på Århus Universitet.
1980 DM, sektion 19, RUC:
Møder om kønskvotering. Udtalelse om
kønskvoteringssystemet.
1980 Kønskvoteringsdebatten i RUC-nyt
1980 Susanne Knudsens klage til
undervisningsministeren ang. manglende
ansættelse af lektor på Nordisk
Institut, Odense Universitet. SKs brev
til EP.
1980 Kønskvoteringshøringen d.22.(?)4.1980.
EPs notater og oplæg. Udkast til
høringssvar. (RUC)
1980 Udkast til rapport fra arbejdsgruppen
vedr. kønskvotering på RUC.
1980-81 Arbejdsgruppen vedr. kønskvotering på
RUC
1981 Kønsspecificeret indtægtsstatistik fra
DJØF
1982 EPs oplæg om kønskvotering holdt på
teologi, KU d.13.5.1982.
1982 EPs oplæg om kønskvotering holdt på
landsseminaret for kvinder i
byggesektoren d.4.-6.6.1982.
1982 Materiale vedr. kønskvoteringsgruppen i
Odense.
Kønskvotering på RUC, diverse
Avisudklip vedr. kønskvotering på RUC.
6 1974-1976 KVINDESEMINARET PÅ RUC 1974-76:
Introduktion til kvindeproblematikken.
Efteråret 1974, foråret 1975.
Seminaret d.9.og 11.6.1975: "Familien i
det kapitalistiske samfund".
Fortsættelsen af uni-seminaret
"Introduktion til kvindeproblematikken"
1976/77.
Seminaret "Kvinder og arbejdskampe"
10.-11-4-1976: Program, deltagerliste,
litteratur, EPs notater, spørgsmål til
gruppearbejde.
1979-81 KVINDEMILJØET PÅ RUC:
1979-80
1979 Temaweekend 23.-25.3.1979 på Svanholm
1980 Kilegårdsseminaret 5.-7.3.1980.
1981 Kvindemiljø-seminarer, socionomi. EPs
notater, diskussionsmateriale.
1982-84 KVINDER PÅ TVÆRS:
Temadag "Magt, hierarkier og
kvindefællesskaber". 2.11.1982.
Planlægning og program.
Kvindestudier på RUC
Diverse
"Graviditet, fødsel, barselsorlov."
Temadag 16.4.1983: Program,
deltagerliste, regnskab, planlægning,
EPs velkomsttale, udsendelser, gruppe
7: "Lønarbejde og fødsel". EPs notater,
m.m., gruppens bidrag til pjece,
korrespondance mellem EP og Karin
Widerberg.
1984 Karin Widerbergs skrift "Världens bästa
reformer? - Den svenska
foräldraledighetslagstiftningen och
verkligheten. Oslo 1984. Artikel om KW.
1983 EPs papir "Udviklingen i betingelserne
omkring moderskab og barsel". Delstudie
i SSF-projekt.
1983 Udkast til vedtægter for
Folkeuniversitetskomiteen i Roskilde.
7 1982-84 AKADEMIKERKVINDER PÅ TVÆRS:
Arbejdsmøder 1982-84, stormøder 1982-
84, Ella Bredsdorffs papir om positiv
særbehandling 1983, 8.marts-
arrangementet i Falkonercentret 1983,
overenskomsten 1983, Korrespondance med
AC, avisartiklel vedr. kvindegrupper i
AC, diverse.
1981 ARBEJDSKONFERENCEN "KVIK OG VILLIG -
FRISK OG FLITTIG" PÅ RUC D.17.-
18.9.1981:
Indbydelse, program, deltagerliste,
sange, materialer, rapport,
pressemeddelelse, resolutionsforslag,
planlægning, afbud, gruppeinddeling,
ansøgning om støtte til
kvindekonferencefilm, artikler,
regnskab, evalueringsmæde med alle RUC-
deltagerne d.1.10.1981.
8 EFTERUDDANNELSESKURSER PÅ RUC:
1980 "Helhedssyn i konkret socialt arbejde".
17.-21.11.1980. Program, EPs noter m.m.
1981 "Kvindeproblemer i socialt arbejde".
16.11.-20.11.1981: Båndudskrifter fra
oplæg/plenum,program, deltagerliste,
rollespil, udkast til
kursusbeskrivelse, EPs noter, Dorrit
Schmidts oplæg.
1979-82 MATERIALE VEDR. KVINDEFORSKNING OG
KVINDER PÅ ARBEJDSMARKEDET:
1982 "Udvikling og aktiviteter på social- og
arbejdsmarkedsområdet". Konference på
RUC 14.-17.12.1982. Program, EPs oplæg
og noter til gruppe 5s arbejde, notat
om oprettelse af en ny mellemuddannelse
indenfor det sociale område på RUC.
1980 Temadage om kvindehistorie 19.-
21.11.1980 på KU. Program, EPs noter.
ca 1981 Udkast til kronik om kvindeforskning
1981 Temaseminar "Kvindeligheden som
historisk kategori - kvindeligheden
1880-1920." 7.-9.10.1981. Program,
resolution, EPs oplæg.
ca 1982 Forskere i tidsbegrænsede stillinger:
Ansættelses- og arbejdsvilkår
1982 Dorrit Schmidts oplæg om
kvindeforskning
1982 Landsmøde om kvindeforskningspolitik d.
23.-24.9.1982.
1979 Kvindeforskningsseminaret "Mobilisering
af kvindelig arbejdskraft" d.14.-
15.11.1979 i Holte (Holteseminaret):
oplæg, rapport (opstillet særskilt) EPs
notater, deltagerliste, stikord til
guppearbejde.
1982 Seminaret "Kvinnor och arbetsmarknad" i
Lund 3.-4.april 1982
1982 EPs oplæg holdt for Datacentralkvinder
på LO-højskolen d.25.10.1982. Regning,
1983 EPs noter til plenum.
Seminar om kvinder på arbejdsmarkedet
d.14.3.1983 på Højstrupgård. EPs
foredrag, indbydelse, regning, Bente
Simonsens rapport.
Avisartikler vedr. kvindelige forskere/
kvindeforskning
1981-85 Avisartikler vedr. kvinder på
arbejdsmarkedet
9 1980-83 CENTER FOR SAMFUNDSVIDENSKABLIG
KVINDEFORSKNING:
Nyhedsbrev nr.1-19, 21-26.
Arbejdsnotat 2/82: Forskning om Kvinder
og arbejdsløshed.
Seminar om forskning i kvinder og
arbejdsløshed 9.-10.12 1981. Arbejds-
papirer, deltagerliste, ansøgning om
økonomisk støtte, gruppe 3s referat,
program, EPs noter m.m.
Udtalelse om bekæmpelse af kvinde-
arbejdsløsheden fra arbejdsministeriets
rådgivende udvalg, 1981.
Diverse
1981 Oprettelsen af Nordisk forum for
Kvindeforskning, dec. 1981.
1986 NORDISK FORSKERSYMPOSIUM: 6:E NORDISKE
KONFERENSEN FÖR FORSKNING I
ARBETARRÖRELSENS HISTORIA. Rejkjavik
22.-25.juni 1986: Program, EPs oplæg om
Fagbevægelsens Kvindesekretariat,
deltagerliste, forberedelse,EPs
ansøgning til Statens
samfundsvidenskablige Forskningsråd,
EPs kartotekskort vedr. Fagbevægelsens
Kvindesekretariats nordiske studieuger,
EPs artikel "Fagbevægelsens Kvinde-
sekretariat 1949-70". Original og
kladde, 1984.
1985-86 Materiale fra Islandsk Forening og
Forening af Islændinge i Norden.
10 1982-84 Fagbevægelsens 8.marts 1982,1983,1984.
1975 Anmeldelser af "Kvinde, kend din krop".
???? Brev fra Nynne Koch til EP.
1983 Materiale fra Bo Warming til brug for
fertilitetsafsnit i 2. udgave af
"Kvinde, kend din krop".
1969 og 74 Abortvejledning. Materiale vedr.
selvundersøgelse og menstruel
ekstraktion.
1981 Abortafstemningen i Italien, maj 1981,
EPs notater.
1981 Kvinderegistret. Spørgeskema m.m.
ca 1981 Foreløbige arbejdspapirer til projektet
"Kvinder finder sig i for meget".
1982 Workshoppen "Capitalism and Patriarchy"
d.25.8.1982 på Ålborg
Universitetscenter. Program,
arbejdspapirer, deltagerliste.
1979-82 DANSK KVINDESAMFUND:
1979 Pjece om positiv særbehandling
1982 Resolution vedr. jobskabelsesordningen
Vedtaget d.14.11.1982.
1982 Indbydelse og program til seminaret
"Kvinders ligestilling på
arbejdsmarkedet" 31.10.1982.
1982 Materiale vedr. Kvindernes Bogklub.
1982 EPs udkast til artikel om kvinder i
Danmark.
1983 DJØFs kvindeseminar d.5.-6.marts 1983
1984 Den Danske Forening for De Forenede
Nationers Udviklingsfond for Kvinder
(FNUK): Seminar d.15.9.1984.
1985 Seminar on Parental Leave and
Collective Child-Care Facilities 26th-
27th march 1985: Program referat,
oplæg, breve og telegrammer.
1986 Peter Moss: Working Document for
European Childcare Network.
1984 EC-Document: Day-Care Facilities and
Services for Children Under the Age og
Three in the European Community.
1987 Manuskript til pjecen om ufrivillig
barnløshed skrevet af EP, Lillus
Bisgård og Katrine Sidenius.
1987 Brev fra Tine Sofie Højrup til EP. TSHs
forslag til forskningsprojektet
"Barselsorlov. Intentioner og
virkelighed."
???? Vedtægter for "Kvinder i Musik"
Materiale om og fra KVINFO
11 ????-???? TRYKT MATERIALE:
3 numre af "Meddelelser for
Kvindeforskere", 4 numre af
"Kvindeforskning", materiale vedr
kvinder og EF, Ugeskrigt for læger:
Kvindelige læger 1885-1985. Folder om
filmen "Ta'det som en mand, frue", m.m.
1981-1986 SÆRSKILT OPSTILLEDE RAPPORTER:
Anette Steen Pedersen: Højtuddannet -
ja, ligestillet - nej. 1986.
Dansk Magisterforening: Hvor gik
magistrene hen, da de gik ud? 1986.
DMs Ligestillingsudvalgs 1. rapport: Jo
bedre jobs - jo færre kvinder. 1982.
Gymnasielærernes Landsforbund: Rapport
om ligestillingsproblemerne i relation
til arbejdsløshedssituationen indenfor
GLs område. 1981.
LOs Ligestillingsudvalg: Ligestilling
er solidaritet. 1983.
Nina Lykke/ Jette Gade Madsen:
Kvindeforskningspolitik. OU 1983.
Cookies på arkiv.dk
Som lovgivningen foreskriver, gør vi dig hermed opmærksom på, at arkiv.dk anvender cookies. Cookies er helt uskadelige, og vi benytter dem udelukkende til indsamling af statistik og forbedring af brugeroplevelsen. Ved videre brug af arkiv.dk accepterer du samtidig vores brug af cookies. OK